Uitspraak Raad van State over toepassing PAS

17 juli 2019

Door de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 29 mei 2019, dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis mag worden gebruikt voor toestemming voor activiteiten die extra stikstofuitstoot veroorzaken, was de vernietiging van het bestemmingsplan "Voormalige vliegbasis Twenthe - Midden" in feite onvermijdelijk.

Voor het bestemmingsplan "Voormalige vliegbasis Twenthe - Midden" is de reservering van de ontwikkelingsruimte onderbouwing van de bestemmingsplannen 'Voormalige vliegbasis Twenthe - Midden' en 'Voormalige vliegbasis Twenthe - Zones' gebaseerd op het PAS. Het gaat om het gebied waar het evenemententerrein (VTE) mogelijk wordt gemaakt, de nieuwe natuur en de Deventerpoort.

Vanzelfsprekend betreuren wij deze uitspraak. Met de herontwikkeling van de voormalige vliegbasis hebben wij in de plannen een zorgvuldige balans gezocht tussen leisure, natuur en bedrijfsontwikkeling. Naast het creëren van een evenementenlocatie vormt dit plan ook de basis voor natuurontwikkeling. 

Wij zien de consequenties van deze uitspraak als een landelijk vraagstuk en zijn ook blij dat minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) onder voorzitterschap van de heer Remkes een adviescollege Stikstofproblematiek ingesteld heeft. Wij volgen het werk van dit adviescollege op de voet.

Voor de korte termijn brengen we in beeld wat de juridische en planologische gevolgen zijn van deze uitspraak. Verder willen we de tijd nemen om in goed overleg met de eigenaren van de deelgebieden te bepalen welke stappen we gaan zetten.

Voor alle duidelijkheid, deze uitspraak heeft geen betrekking op het bestemmingsplan ‘Voormalige vliegbasis Twenthe – Noord (Technology Base)’. Dit bestemmingsplan is op 5 juni 2019 onherroepelijk geworden.