Verdeling van drie miljoen Euro voor ondersteuning cultuursector bekend

Stadhuis Enschede
03 februari 2021

De gevolgen van Corona raakt aan ons allemaal. Ook de culturele sector in Enschede is zwaar getroffen door de Covid-19 pandemie en verkeert in zwaar weer.

De belangrijkste inkomstenbron van de sector, het bezoekende publiek, viel het afgelopen jaar weg. En helaas lijkt het einde van de beperkende Coronamaatregelen nog niet zicht. Wethouder Jeroen Diepemaat: “De financiële ondersteuning van € 3 miljoen moet borgen dat het grootste deel van de culturele sector hun bijdrage kan blijven leveren aan de wederopbloei van Enschede. Er is een voorstel gemaakt hoe de 3 miljoen, na goedkeuring door de gemeenteraad, kan worden verdeeld”.

Cultuursector belangrijk voor Enschede

Cultuur is belangrijk voor Enschede. De sector genereert banen en maakt de stad onderscheidend en aantrekkelijk en is voor het college van groot belang voor bij het realiseren van haar strategische opgaven zoals bereikbaarheid van banen, Inclusieve samenleving en talent aantrekken en vasthouden. “Daarom moeten we de culturele sector financieel helpen. Dat hebben we als gemeente allereerst gedaan door de overgebleven rijksmiddelen voor cultuur uit 2020 van € 1.450.000 over te hevelen naar 2021. Daarnaast heeft Enschede van het Rijk voor 2021 ruim € 1,7 van het Rijk gekregen voor cultuur, maakt samen dat we nu ongeveer 3 miljoen Euro hebben om de sector te ondersteunen”, aldus de wethouder.

Verdeling van het geld

De verdeling van het geld gaat langs drie hoofdlijnen.

 1. Een subsidieregeling voor het geven van (acute) noodhulp bij betalingsnood/liquiditeitsproblemen;
 2. Een subsidieregeling om te zorgen dat de sector in de toekomst meer wendbaar (beter in te kunnen spelen op snel veranderende omstandigheden) te zijn en meer weerbaar (een bredere exploitatie die tegenvallers beter kan opvangen);
 3. Een drietal specifieke bestedingen

Onderdeel

Middelen in Euro’s

Acute noodhulp

850.000

Acute Nood gesubsidieerd tijdvak 1 + tijdvak 2

560.000 (380.000 + 180.0000)

Acute Nood ongesubsidieerd 

140.000 

Amateurkunst 

150.000 

Wendbaar en weerbaar maken van de sector 

669.000  

Specifieke bestedingen

1.276.000

Kaliber

100.000

Muziekkwartier

1.000.000

Regionaal Cultuurfonds

176.000

Uitvoeringskosten

300.000

Totaal

3.095.000

€ 850.000 voor de subsidieverordening voor acute nood

Voor dekking van acuut liquiditeitstekort wordt €850.000 beschikbaar gesteld. Wie komen voor de acute nood in aanmerking?

 1. € 560.000 is voor culturele instellingen en evenementenorganisatoren die van de gemeente een subsidie krijgen, in Enschede gevestigd zijn en behoren tot de culturele basisinfrastructuur van Enschede.
 2. € 140.000 is voor culturele instellingen en evenementenorganisatoren die van de gemeente geen subsidie krijgen en in Enschede gevestigd zijn.
 3. € 150.000 gaat naar amateurverenigingen. Per vereniging is maximaal € 1.000 beschikbaar.  Enschede heeft ongeveer 150 amateur culturele verenigingen.

€ 699.000 voor de subsidieverordening weerbaar/wendbaar

Deze verordening is opgesteld in samenspraak met de sector. Doel is om de hersteltijd van de sector te vergroten door onder andere een hybride programmering (fysiek/digitaal, flexibiliteit in de programmering bijvoorbeeld door minder afhankelijk te zijn van landelijk aanbod, het ontwikkelen van andere verdienmodellen. Het beschikbaar houden van vakkrachten en ruimte voor de aanvragers om te experimenteren. Er is per projectaanvraag:

 • € 10.000 beschikbaar voor projecten korter dan 1 jaar
 • € 10.000 - € 45.000 voor projecten tot 1 jaar
 • € 45.000 - € 100.000 voor meerjarige projecten.

Drie specifieke bestedingen

 • € 100.000 voor Ondersteuning Kaliber

Kaliber huurt meer vierkante meters in het Muziekkwartier dan dat zij gebruikt. Deze overtollige meters na de verbouwing van het Muziekkwartier naar de Bibliotheek gaan. De bijbehorende jaarlijkse huurverlaging van € 50.000, - wordt gebruikt voor het invullen van een eerdere bezuinigingsopgave. Door vertraging in verbouwing heeft Kaliber een oplopend exploitatietekort. Daarom is het voorstel Kaliber in 2021 en 2022 met maximaal € 100.000 te ondersteunen.

 • € 1.000.000 te reserveren voor de huiskamer van Enschede in het Muziekkwartier

Samen met de partners van het Muziekkwartier wordt al enkele jaren gewerkt aan het omvormen van het Muziekkwartier tot Huiskamer van de stad. Deze Huiskamer fungeert als 3th place. Het is een open plek waar iedereen zich thuis voelt, maar die los staat van thuis en de werkplek. Een plek die inspireert, mensen met elkaar verbindt en mensen verrijkt door aanbieden en samen maken van programma. In maart 2020 lagen alle stukken klaar om te komen tot besluitvorming over de verbouwing van het Muziekkwartier. Voordat een definitief besluit wordt voorgelegd worden de effecten (zover bekend) van Covid 19 op de inhoudelijke programmering en de toets op het ontwerp onderzocht. Aan deze effecten en de ontstane vertraging zijn extra kosten verbonden. Hiervoor wordt de € 1 miljoen gereserveerd.

 • € 176.00 voor bijdrage aan Twents cultuurfonds

In de cultuurregio Twente werken de 14 Twentse gemeenten nauw samen.  De afgelopen jaren zijn hebben al veel activiteiten plaatsgevonden passend in het cultuurprofiel Twente: Tijd en Ruimte, Traditie en innovatie, Grenzeloos Twente. Om meer activiteiten mogelijk te maken hebben de 14 gemeente besloten tot oprichting van een Cultuurfonds. De gemeente zouden dan maximaal 10% van hun ontvangen Rijksbijdrage voor cultuur 2021 in het fonds storten. Voor Enschede is dat € 176.000

Coronaondersteuning van de gemeente

De ondersteuning van de cultuursector is één van de (financiële) maatregelen die de gemeente neemt om de stad te ondersteunen. Vanaf het uitbreken van de coronacrisis heeft het college (diverse) korte en lange maatregelen genomen om de stad door de sociale en economische gevolgen van de pandemie heen te helpen. De integrale Corona-aanpak omvat onder meer uitstel betalen van lokale  belasting en heffingen voor  ondernemers, uitstel van het  betalen van huur aan het Vastgoedbedrijf van de Gemeente, aanwijzen van extra locaties voor markten.