Zomernota 2016

09 juni 2016

Op de goede weg met de afspraken uit het coalitieakkoord “Duurzaam, Samen, Sterker”, dat is een belangrijke conclusie van deze zomernota.

Halverwege deze coalitieperiode lijkt het alsof de grootste impact van de recessie achter ons ligt en Enschede de koers omhoog weer heeft ingeslagen. Waarbij de lasten voor inwoners blijven dalen.

De Zomernota 2016 is te vinden op www.koers053.enschede.nl.

Financiële cyclus

In een zomernota wordt een beeld geschetst van de staat van de gemeente. Net als voorgaande jaren geeft het college van burgemeester en wethouders (B&W) via de zomernota een beeld van de huidige financiële situatie en de verwachtingen voor de komende jaren met daarbij ook de inhoudelijke evaluatie van de afspraken uit het coalitieakkoord. Het is de ambitie van het college om extra te investeren en op speerpunten te intensiveren, “Juist nu is het van belang om te investeren en intensiveren. De stad begint weer te groeien, die groei moet gefaciliteerd en aangewakkerd worden. Ook liggen er opgaven op ons te wachten waar we op voorbereid willen zijn” aldus Wethouder financiën Eelco Eerenberg.

Duurzaam

We zien dat de economie aantrekt. Geholpen door de conjunctuur zien we dat de arbeidsmarkt in beweging komt. Een intensivering is noodzakelijk om extra rendement te krijgen op het gebied van arbeidsmarktparticipatie. Onze ligging naast Duitsland blijft een belangrijke pijler. Deze ligging aan de grens biedt kansen, op alle mogelijke manieren stimuleren we de samenwerking met Duitsland en de eerste concrete resultaten zijn bereikt. Ook gaan we via een Social Impact Bond (SIB) werkzoekenden begeleiden naar de Duitse Arbeidsmarkt, werkzoekenden, het bedrijfsleven en de overheid werken hierin samen, het risico ligt hierbij bij de marktpartijen. Enschede heeft hiermee het eerste grensoverschrijdende SIB ter wereld.

Er wordt structureel extra geld (250.0000 EUR) beschikbaar gemaakt voor de doorontwikkeling van het Kennispark, hoogwaardige bedrijven en start ups geven met hun innovaties een impuls aan de positionering en de economie van Enschede.

Op het gebied van cultuur worden aan ATAK, de Nationale Reisopera en het Wilminktheater extra geld toegewezen, om een gezonde exploitatie mogelijk te maken.

Daarnaast wordt de samenwerking met het hoger onderwijs geïntensiveerd. Conform de LEA doelstellingen zal deze samenwerking verder vorm krijgen, de speerpunten hiervan zijn: Duurzaamheid, aansluiting bij de arbeidsmarkt, techniek en internationale focus. Bovendien komt er meer geld beschikbaar om kinderen te helpen leren programmeren en wordt er geïnvesteerd in lessen in de Duitse taal.

Enschede heeft de “groene” Leges ingevoerd, waarbij bedrijven en particulieren die “groene” bouwplannen hebben per 2016 aanzienlijk lagere of helemaal geen leges meer betalen voor de benodigde vergunningen.

In de komende periode zal met verhoogde inzet werk gemaakt worden van duurzame energie onder de term “Enschede wekt op”. “Wind- en zonne-energie is van onschatbaar belang voor onze toekomst. Het is tijd om over concrete locaties te gaan praten, zodat we in Enschede niet alleen duurzame energie gaan produceren en gaan gebruiken maar dat we tegelijkertijd een belangrijke impuls aan de economie van Enschede geven als we intensiveren op Wind- en zonne-energie.” Aldus Eerenberg.

Samen

Thuisvoelen en Meedoen is de naam van het actieprogramma waarin we alle activiteiten bundelen die helpen om vluchtelingen snel een goede plek te kunnen geven in onze gemeente. We zien vluchtelingen als nieuwe Enschedeërs die zich binnen onze gemeente al vanaf de eerste dag welkom moeten voelen. We werken gelijktijdig aan huisvesting, taalverwerving, opleidingen en mogelijkheden op het gebied van werk.

In het sociaal domein zal de komende periode doorontwikkeld worden waarbij we uitgaan van de principes van de inclusieve stad. Wij zijn ervan overtuigd dat als problemen eerder gesignaleerd worden, mensen minder zware hulp en zorg nodig hebben. Preventie is dus een belangrijk uitgangspunt en wijknetwerken helpen bij het signaleren van problemen en het bieden van praktische oplossingen. Daarbij is de doorontwikkeling van de wijkteams een belangrijk speerpunt.

Ook is er 100.000 EUR gereserveerd voor initiatieven uit de samenleving. Deze kunnen worden aangedragen tijdens de jaarlijkse motiemarkt. Ook zal de samenwerking met de gemeenteraad op de strategische agenda verder vorm krijgen.

Sterker

Enschede werkt aan een steeds compactere overheid. Bij alles wat we doen staan de inwoners van Enschede centraal. Dat vraagt een open houding naar deze samenleving: inwoners, partners en ook onze collega’s. Een belangrijkste investering is het verder uitwerken van digitale werkprocessen, aan de ene kant verhoogt dit de efficiency en snelheid en draagt daardoor bij aan toekomstige bezuinigingen en tegelijkertijd verhoogt het de dienstverlening van de gemeente. Daarbij stellen de invoering van de Omgevingswet, de invoering van de gemeentelijke Digitale Infrastructuur en de RUD eisen aan onze ICT. In 2017 is voor het gehele pakket een aanvullende investering nodig van 1,25 miljoen.

Er worden intensiveringen voorgesteld op het gebied van de handhaving openbare ruimte en op het gebied van veiligheid, het college stelt voor om 250.000 EUR per jaar extra vrij te maken voor veiligheid en handhaving. Hierbij gaan we uit van een maatwerkaanpak, waarbij per type criminaliteit en overlast op het gebied van veiligheid kiezen voor een maatwerkaanpak die toegespitst is op elke specifieke situatie, met name gericht op het Wilminkplein en de stationsomgeving. Daarnaast wordt er geïntensiveerd op het gebruik van Big Data als onderdeel van de aanpak van criminele activiteit. Door slimmer gebruik te maken van elektronische gegevens o.a. uit social media kunnen veel voorspellingen worden gedaan die helpen bij preventie.

Financieel sterker

Bij de presentatie van de jaarrekening van 2015 werd bekend dat het weerstandvermogen van de gemeente op peil is gebracht. Met deze zomernota laat het college zien dat binnen de lopende begroting tegelijkertijd bezuinigd én geïnvesteerd kan worden. Deze zomernota laat een sluitende begroting zien die gerealiseerd wordt zonder lastenverhogingen. Om de investeringen en intensiveringen mogelijk te maken heeft het college binnen de begroting 5,6 miljoen EUR herbestemd en zal er 0,6 miljoen EUR aan bezuinigingen doorgevoerd worden in 2017.

De Zomernota 2016 is te vinden op www.koers053.enschede.nl.