Uitgeschreven tekst Infographic Stadsdeelagenda Noord

Stadsdeel Noord actiepunten 2021

De speerpunten zijn onderverdeeld naar thema’s en wijkspeerpunten.
Speerpunten per thema voor 2021

Voor het thema Werk & Meedoen

 • Volgen van de totstandkoming van ‘1 loket’ voor vragen over rondkomen met je inkomen.
 • Gezamenlijke aanpak voor het bestrijden van kinderarmoede.
 • Cliënten efficiënter en effectiever helpen (pilot Noord-Noord).

 Voor het thema Jeugd

 • Aandacht voor taalachterstand, financiële problematiek en gezonde leefstijl.
 • Naschools aanbod passend bij de behoefte
 • Preventieve aanpak ter voorkoming jeugdoverlast

Voor het thema Voorzieningen

 • Stimuleren en verbinden van initiatieven van inwoners en partners
 • Doorontwikkeling wijkwijzers Twekkelerveld en Mekkelholt
 • Toekomstbestendige ontwikkelingen van het dorpshuis Lonneker, Beien en ‘t Proathuus

Voor het thema Wonen en Leven

 • Voorstel voor en implementatie van nieuw beleid onzelfstandige bewoning
 • Doorontwikkeling Nieuw Twekkelerveld
 • Vervolg aanpak bestrijding eikenprocessierups

Voor het thema Duurzaamheid & Circulair

 • Brede stedelijke bewustwordingscampagne energiebesteding
 • Grondwaterproblematiek aanpakken in diverse straten
 • Start uitvoering klimaatproject Twekkelerveld  

Voor het thema Openbare orde & Veiligheid

 • Vroegtijdig inspelen op overlast situaties
 • Veiligheid rondom winkelcentrum Twekkelerveld vergroten
 • Bewustwordingssessies ondermijning organiseren voor partners

Speerpunten per wijk 2021

De speerpunten van het dorp Lonneker zijn

 • Uitvoering van het project Omgeving Dorpshuis Lonneker met alle betrokken partijen.
 • Ondersteunen en faciliteren om tot een Dorpsvisie Lonneker 2030 te komen.

De speerpunten voor de  wijken Walhof/Roessingh/Bolhaar zijn

 • Ontwikkelen wijkverkeersplan Noord-West Enschede.
 • Vereniging “Wageler Samen” ondersteunen om het Wageler met nieuw elan vorm te geven.

De speerpunten voor de wijk Twekkelerveld zijn

 • Onderzoek naar het voorzieningenaanbod en de behoefte in Twekkelerveld
 • Opstellen wijkuitvoeringsplan aardgasvrij Twekkelerveld

De speerpunten van de wijk Mekkelholt zijn

 • Bewonersbedrijf Beien doorontwikkelen als centrale ontmoetingsplek en algemene voorziening
 • Afronden herontwikkeling omgeving Fazantplein

De speerpunten van de wijk Deppenbroek zijn

 • Verkennen mogelijkheid pilot aanpak verwarde personen
 • Vervolg pilot proactieve rattenaanpak

De speerpunten van de wijk Roombeek zijn

 • Vervolg aanpak afvalproblematiek winkelcentrum
 • Vuurwerkramp Roombeek herdenken (2000 – 2020)