Dorpsverkeersplan Lonneker

Met het opstellen van het Dorpsverkeersplan worden de verkeersknelpunten in het dorp Lonneker in kaart gebracht samen met inwoners van Lonneker. Ook worden in dit plan oplossingen voor de problemen aangedragen die in een later stadium gerealiseerd kunnen worden.

Voor het dorp Lonneker heeft de gemeente Enschede gevraagd om op een interactieve wijze met de bewoners uit het dorp een dorpsverkeersplan op te stellen. De inwoners weten namelijk het beste wat er speelt in hun dorp met betrekking tot verkeer. Voorbeelden zijn locaties waar veel niet dorpsgebonden sluipverkeer is waardoor zich vaak verkeers¬onveilige situaties voordoen of waar ondanks de maximale snelheid van 50, 30 of 15 km per uur toch veel te hard wordt gereden. De gemeente heeft daarom inwoners van Lonneker gevraagd deel te nemen aan de werkgroep om samen de knelpunten in kaart te brengen en oplossingen aan te dragen. Momenteel worden de resultaten van dit onderzoek geanalyseerd.

Werkgroep

In afstemming met de dorpsraad Lonneker wordt een werkgroep samengesteld die de verkeersknelpunten in Lonneker inzichtelijk maakt. Naast dorpsraad en dorpsbewoners zullen ook vertegenwoordigers van de basisscholen, politie, gemeente, fietsersbond, ondernemers, Veilig Verkeer Nederland, LTO en Natuur en Milieu deel uitmaken van de werkgroep. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere het sluipverkeer in en rond Lonneker, het rij- en parkeergedrag op het dorpsplein en de oversteekbaarheid van de N733 (Oldenzaalsestraat). Gelijktijdig wordt ook de uitwerking van het traject van de routevariant Rode Loper F35 meegenomen. 

De totstandkoming van het dorpsverkeersplan vindt in 5 stappen plaats. Het hele proces wordt geleid en begeleid door het bureau Goudappel. Goudappel is gespecialiseerd in verkeersvraagstukken en heeft een langjarige ervaring en expertise op het gebied van verkeer en verkeersoplossingen.

Sessie Periode Omschrijving
Startoverleg April 2021 Startoverleg met alle belanghebbenden
Stap 1 April/mei 2021 Probleeminventarisatie en analyse
Stap 2 Mei/juni 2021 Oplossingen generen en bedenken
Stap 3 Juli 2021

Derde werkgroepbijeenkomst

Toets door bovendorpse belangenvertegenwoordigers

Stap 4 Oktober 2021

Aanvullend onderzoek
Conceptplan (netwerken): toets door belanghebbenden uit het dorp

Stap 5 December 2021
Maart 2022
Mei 2022
Maatregelenkaart
Inloopavond hele dorp (21 maart in Dorpshuis)
Stadsdeelcommissie Noord, opstellen definitief dorpsverkeersplan

Werkgroepbijeenkomsten

Werkgroepbijeenkomst 29 april 2021

Bekijk de presentatie van de bijeenkomst op 29 april en het verslag van de bijeenkomst op 29 april

Werkgroepbijeenkomst 27 mei 2021

Bekijk de presentatie van de bijeenkomst op 27 mei en het verslag van de bijeenkomst op 27 mei 

Werkgroepbijeenkomst 1 juli 2021

Bekijk de presentatie van de bijeenkomst op 1 juli 

Werkgroepbijeenkomst 23 september 2021

Bekijk de presentatie van de bijeenkomst op 23 september en het verslag van de bijeenkomst op 23 september

Werkgroepbijeenkomst 25 oktober 2021

Bekijk de presentatie van de bijeenkomst op 25 oktober en het verslag van de bijeenkomst op 25 oktober

Werkgroepbijeenkomst 25 januari 2022

Bekijk de presentatie van de bijeenkomst op 25 januari en het verslag van de bijeenkomst op 25 januari.

Werkgroepbijeenkomst 21 maart 2022

Bekijk de presentatie van de bijeenkomst op 21 maart 2022 en het verslag van de bijeenkomst op 21 maart. Tijdens deze bijeenkomst is ook de Conceptrapportage Verkeersonderzoek Lonneker gepresenteerd. 

Werkgroepbijeenkomst 4 april 2022

Bekijk de presentatie van de bijeenkomst op 4 april en het verslag van de bijeenkomst op 4 april

Maatregelenkaart

De werkgroep heeft samen met inwoners een aantal verkeersmaatregelen voorgesteld. Bekijk de voorgestelde maatregelen.

Deze maatregelen worden gepresenteerd in Stadsdeelcommissie Noord op 24 mei 2022. Op basis hiervan wordt het definitieve verkeersplan opgesteld. De vervolgstappen kunt u volgen via deze webpagina. 

Meer informatie

Wanneer u vragen heeft of meer wilt weten over het proces kunt u hiervoor een mail sturen naar projectleider Richard ter Avest (Goudappel) via werkgroepVPL@enschede.nl