F35 traject Enschede - Oldenzaal

Doel

De gemeente Enschede en de provincie Overijssel stimuleren fietsverkeer als alternatief voor regionaal autoverkeer. Het realiseren van snelle fietsverbindingen tussen de Twentse steden is hier een belangrijk onderdeel van. 

Omschrijving project

Met de aanleg van de F35 worden snelle fietsverbindingen gerealiseerd in de provincie. Dat geldt ook voor het gedeelte Enschede-Oldenzaal, waar de F35 Lonneker aandoet tussen Roombeek in Enschede en de A1 nabij Oldenzaal. Met de F35 wordt in Lonneker een comfortabele en directe fietsverbinding gerealiseerd. Dit biedt inwoners en ondernemers van Lonneker kansen door een nog betere en veilige bereikbaarheid per fiets.

Het traject door Lonneker wordt met participatie gerealiseerd. Samen met een aantal betrokken inwoners van Lonneker en andere belanghebbenden, onder leiding van het communicatiebureau SIR, onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn. De uitvoering van dit participatietraject is beschreven in het participatieplan.

Er is veel informatie over dit project te vinden op fietssnelwegf35.nl, de website van de provincie Overijssel. Hier vindt u met name informatie over het participatieproces om te komen tot een gedragen besluit.

Actuele stand van zaken

Dinsdagavond 25 augustus 2020 is met een aantal direct betrokkenen de basis gelegd voor de participatie aanpak om te komen tot een gedragen besluitvorming over het F35 tracé Enschede – Oldenzaal, via Lonneker.

Tijdens deze avond is er veel input opgehaald en die wordt meegenomen in de uitwerking van het participatieplan. In dit plan zal onder andere aandacht worden besteed aan het inrichten van een werkgroep waarin alle belangen goed vertegenwoordigd zijn, het aanscherpen van de klankbordgroep en het ontwikkelen van scenario’s voor het tracé F35.

Op 19 oktober 2020 keken we met een beperkte groep, die verschillende belangen vertegenwoordigen, naar het voorgestelde participatieplan. We vroegen hun commitment te geven op de voorgestelde aanpak. De reacties uit de groep worden meegenomen in de verdere uitwerking van het PDFparticipatieplan. Zodra het plan in concept klaar is, zal het ook op deze website te vinden zijn en kunt u hier een reactie op geven. De gemeente Enschede en provincie Overijssel stellen het participatieplan uiteindelijk definitief vast.  

Op 17 november is de werkgroep Rode Loper, een combinatie van bewoners, belanghebbenden, Provincie en Gemeente digitaal bijeen geweest. Doel van de bijeenkomst was te starten met de gesprekken over het tracé van de Rode Loper door Lonneker.

PDFIn deze presentatie staat het programma van deze bijeenkomst. Het PDFverslag van de avond kunt u nalezen.


Op 14 december is de werkgroep Rode Loper F 35  bijeen geweest. Doel van de avond was o.a.  wegingsfactoren aan de diverse toetsingscriteria voor de 4 varianten toe te kennen door de belanghebbenden.  PDFHet verslag leest u hier.
Daarnaast vond op 14 december een presentatie van de 4 varianten en een voorbeeld uitwerking van een variant plaats. PDFDe presentatie kunt u hier terugzien.


Heeft u vragen? Stel ze via  werkgroepF35@enschede.nl