Grondwaterproblematiek in Noord

03 mei 2016

In de stadsdeelcommissie van 15 maart stond de grondwaterproblematiek op de agenda.

De raadsleden van de stadsdeelcommissie Noord wilden van de bewoners horen hoe zij de grondwateroverlast ervaren en welke mogelijke oplossingen zij zelf zien. Meerdere bewoners deden hun verhaal. Vervolgens schetste wethouder Hans van Agteren het beeld dat de gemeente heeft ten aanzien van de grondwaterstanden.

Omdat er toch nog wel verschillen zitten in de beelden van de bewoners en die van de gemeente, is besloten onderzoeksbureau Tauw opdracht te geven om onderzoek te doen naar de grondwaterstanden in Enschede Noord.

Onderzoek Tauw

Tauw brengt de grondwatersituatie van Enschede Noord in beeld. In sommige gebieden waren veel meldingen maar ontbraken gegevens over de grondwaterstanden. Daarom zijn in die gebieden (Lasondersingel, de Minister Kuyperplein en de Minister De Visserstraat) extra peilbuizen aangebracht.

Allereerst wordt voor Enschede Noord een kaart gemaakt met grondwaterstanden in een natte periode. Door de kaart met grondwaterstanden te vergelijken met de meldingen die zijn gedaan, kijkt Tauw of hier een relatie te zien is. Omdat in het gemeentelijk beleid een onderscheid is gemaakt tussen grondwateroverlast in kruipruimten en in kelders, wordt dit verschil ook in de analyse van Tauw meegenomen.

Daarnaast onderzoekt Tauw of de huidige situatie verschilt van de grondwaterstanden in het verleden. Als dit zo is, dan worden mogelijke oorzaken bekeken, zoals bijvoorbeeld de hoeveelheid neerslag, de verdamping, grondwateronttrekkingen, rioolvervangingen en bouwwerkzaamheden. Bovendien kan een inschatting gemaakt worden van de te verwachten grondwaterstanden in de toekomst.

Of de gemeente uiteindelijk maatregelen treft wordt bepaald met de methode van risico gestuurd beheer, zoals beschreven in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP 2016-2020). Mocht de uitkomst zijn dat in dit gebied maatregelen moeten worden uitgevoerd, dan beperkt de gemeente zich net als in Pathmos/Stadsveld tot de bestrijding van grondwateroverlast in kruipruimten. De gemeente richt zich, volgens gemeentelijk beleid, niet op kelders.

Vervolg

In de stadsdeelcommissie van 24 mei worden de resultaten van het onderzoek besproken. Er is nog veel onderzoek nodig om te kijken wat mogelijk is en wat de effecten van die eventuele maatregelen zijn.