Bestemmingsplan Midden 2018

Om de visie mogelijk te maken, doorlopen de gemeente en de provincie een aantal plannen en procedures. U kunt hierbij denken aan bestemmingsplannen en een luchthavenbesluit. Hierin worden de kaders aangegeven wat er in het gebied op verschillende plekken mogelijk en onmogelijk is. 

Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan ‘Voormalige vliegbasis Twenthe – Midden’

Bekijk hier de Nota van Uitgangspunten van het Bestemmingsplan Voormalige Vliegbasis Twenthe-Midden.

Luchthavenbesluit

Op 1 maart 2017 heeft de provincie Overijssel het Luchthavenbesluit Twente Airport vastgesteld.

Structuurvisie

De Structuurvisie gaat over de hoofdlijnen van het beleid voor deze locatie. We geven als gemeente een kader aan de ontwikkelingsmogelijkheden (en daarmee sluiten we aan bij het advies van de Commissie Wientjes) van het plangebied ten noorden van de landingsbaan. De structuurvisie uit 2009 gaat nog uit van een Burgerluchthaven en luchthavengerelateerde bedrijvigheid voor dit plangebied. Het advies van de Commissie Wientjes zet juist in op andere bedrijvigheid. 

Bestemmingsplannen

Een nadere uitwerking van de structuurvisie vindt plaats in de Bestemmingsplannen als basis voor de vergunningverlening en de handhaving en monitoring daarvan. De al aanwezige activiteiten (o.a. Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie, Safetycampus) zijn nu met diverse (tijdelijke) procedures mogelijk gemaakt. Deze activiteiten dienen te worden vastgelegd in een bestemmingsplan. Hierdoor ontstaat een eenduidig toetsingskader voor nieuwe initiatieven.

Voor het gebied van de voormalige vliegbasis zijn verschillende bestemmingsplannen in procedure gebracht:

  • Bestemmingsplan Voormalige vliegbasis Twenthe - Noord (onherroepelijk)
  • Bestemmingsplan Voormalige vliegbasis Twenthe - Zones (onherroepelijk voor zover het Noord betreft)
  • Bestemmingsplan Voormalige vliegbasis Twenthe - Midden

In maart 2018 is het bestemmingsplan ‘Voormalige vliegbasis Twenthe - Midden’ na een zorgvuldige procedure vastgesteld. Dit bestemmingsplan moest de ontwikkeling van dit deel van de voormalige luchthaven tot evenemententerrein (leisure met bijbehorende bedrijvigheid) en natuurgebied juridisch-planologisch mogelijk maken.

De Raad van State heeft dit plan in juli 2019 vernietigd omdat het bestemmingsplan, net zoals veel andere plannen in Nederland, niet voldeed aan het stikstofkader (PAS).

Op 3 juli 2020 heeft Technology Base bij de gemeente een nieuw verzoek ingediend om de gebiedsontwikkeling mogelijk te maken.

Bestemmingsplan Voormalige Vliegbasis Twenthe - Midden (vernietigd)

PDFToelichting bestemmingsplannen Voormalige vliegbasis Twenthe.pdf

PDFVoormalige vliegbasis Twenthe - regels_Midden-inclusief_amendementen.pdf

PDFVoormalige VliegbasisTwenthe-verbeelding Midden-inclusief_amendement.pdf

De bijlagen van het vernietigde bestemmingsplan Voormalig Vliegbasis Twenthe - Midden, zijn te raadplegen via onderstaande lijsten.

Milieueffectrapportage (MER)

Een Milieueffectrapportage (MER) brengt de milieugevolgen van een plan en reële alternatieven ervan in beeld voordat er een besluit over is genomen. De initiatiefnemer beschrijft de verwachte gevolgen voor het milieu in een milieueffectrapport. Een MER garandeert een volwaardige rol voor het milieu in de besluitvorming over plannen en projecten. De MER is een bijlage bij het bestemmingsplan.

Welstand

Naast structuurvisies en bestemmingsplannen zijn ook wijzigingen van de welstandsnota doorgevoerd. De verschillende bestanden zijn hieronder te downloaden.

Beleidsregels ruimtelijke kwaliteit

Medio 2016 zijn de voorgestelde wijzigingen van de welstandsnota als ontwerp ter inzage gelegd. De verschillende bestanden zijn hieronder te downloaden.

Wilt u meer weten over de beeldkwaliteit? Download dan de beleidsregel ruimtelijke kwaliteit.

Welstand

PDF130304-welstandsparagraaf-ehs-adt-v2.pdf

PDFBKP ruimtelijke kwaliteit voormalige vliegbasis Twenthe def.pdf

PDFWelstandsnota-WIJZ86 A3.pdf

Provincie

Op 1 maart 2017 heeft de provincie Overijssel het Luchthavenbesluit Twente Airport vastgesteld.

Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen

Overzicht van de ingediende zienswijzen, de beantwoording en of de zienswijze tot wijziging van de plannen heeft geleid.

PDFVliegbasisTwenthe-nota-zienswijzen-TOTAAL-anoniem-def.pdf

Overzicht van wijzigingen (van ontwerp naar vaststelling)

Na de ontwerpfase zijn de plannen op onderdelen gewijzigd. Dit document legt uit op welke onderdelen en of dit gebeurd is naar aanleiding van een zienswijze of ambtshalve.

PDFVliegbasisTwenthe-wijzigingsoverzicht-DEF.pdf

Overzicht ecologische informatie

Samenvatting van de belangrijkste ecologische informatie, opgesteld vanwege de omvang van alle achterliggende onderzoeken.

PDFOverzicht_ecologische _informatie-04022018-def.pdf