Bestemmingsplan Midden 2021

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Voormalig Vliegbasis Twenthe - Midden 2021’ heeft voor de zomer 2021 ter visie gelegen.  De gemeente wil met het plan een groot gebied aan nieuwe natuur (circa 134 hectare) en een evenemententerrein van circa 50 hectare mogelijk maken. Er zijn zeven zienswijzen binnengekomen. Deze zienswijzen hebben geleid tot een aantal (kleine) aanpassingen. Zo is een nadere bescherming van een aanwezige dassenburcht opgenomen in het bestemmingsplan. Tevens is een kader voor stikstofuitstoot zover die betrekking heeft op evenementen met verbrandingsmotoren in de planregels opgenomen.

Op 29 november 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. Aanvullend zijn enkele amendementen aangenomen. Dit zijn grofweg de volgende amendementen:

 • EA - Omzoming van 5 meter nabij de munitiebunkerstrip met een groenbestemming. Zie de geel gearceerde gebieden op bijgaande afbeelding.
 • D66 - Automotie wordt beperkt tot 30 dagen met 6 racedagen, waarvan er 3 regulier en 3 racedagen onder de 12 incidentele evenementdagen. De 12 incidentele dagen zijn dagen dat er evenementen gehouden worden die een hogere geluidsbelasting kunnen plaatsvinden dan de geluidszonering.
 • D66 - Borging van de geluidszone in de planregels, zodat het helder is dat er op de grens van de zonering max. L etmaal - 50 dB(A) mag bedragen.
 • CDA/PvdA – afsteken van vuurwerk beperken (van 12 in het ontwerpbestemmingsplan) tot max. 4x per jaar als onderdeel van de 12 evenementen.  

Het bestemmingsplan is vanaf 9 december 2021 voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd voor beroep.  Dit plan is in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Gezien het bestemmingsplan onderdeel uitmaakt van een coördinatieregeling zal deze samen de overige besluitstukken gelijktijdig ter inzage worden gelegd. Tegen dit bestemmingsplan is beroep ingestemd. Dit beroep zal behandeld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beknopte samenvatting

Bekijk hier de infographic (klik voor pdf).

Ontwerptekening: Definitief Presentatie Het Stroink wijziging met link naar vergroting PDF

Documenten en links

  Bestemmingsplan

  Omgevingsvergunning Milieu

  Verkeersbesluit

  Natuurvergunning

  Diversen