Bestemmingsplan Voormalige Vliegbasis Twenthe-Midden

Bijgewerkt 27 juli 2020 

Vrijdag 3 juli 2020 is door het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Technology Base (GR-TB) aan de gemeente Enschede gevraagd om een herzien bestemmingsplan Voormalige Vliegbasis Twenthe - Midden te maken. Dit bestemmingsplan omvat het planologisch mogelijk maken van nieuwe natuur, een leisure- en evenementenlocatie  (VTE) en een radar van Defensie. Bij het verzoek voor de herziening is door GR-TB ook een Nota van Uitgangspunten (NvU) bijgevoegd. In de NvU staat het programma wat de aanvragers van het bestemmingsplan in het gebied willen gaan doen. De NvU vormt de basis voor het herziene bestemmingsplan en de (actualisatie van) onderzoeken die nodig zijn voor het bestemmingsplan. De NvU past binnen de beleidskaders van de gemeente en de provincie. 
Op deze pagina informeren wij u over de voortgang van het bestemmingsplan. 

Waarom is een herziening van het bestemmingplan nodig?

Een herziening van het bestemmingsplan is nodig, omdat de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in juli 2019 het oude bestemmingsplan heeft vernietigd vanwege de koppeling met de PAS (programmatische aanpak stikstof). De PAS vormde het centrale instrument om de stikstofbelasting van Natura 2000-gebieden te regelen. Deze mogelijkheid is 29 mei 2019 door een uitspraak van Raad van State onderuit gehaald. 

Is het stikstofvraagstuk opgelost?

De afgelopen maanden is meer inzicht gekomen in de relatie tussen de activiteiten van VTE en het stikstofvraagstuk. Dit moet nog bevestigd worden door een onderzoek naar de gevolgen van stikstof op de nabijgelegen Natura 2000 gebieden (Lonnekermeer en Landgoederen Oldenzaal). Zonder een oplossing voor het stikstofvraagstuk kan het bestemmingsplan niet worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Wat is het plangebied van het herziene bestemmingsplan? 

Het nieuwe bestemmingsplan gaat over het evenemententerrein (ongeveer 50 ha.), een natuurgebied dat onderdeel is van het Natuurnetwerk Nederland (ongeveer 130 ha.) en MASS-radar van Defensie.
Kaart waarop de ligging van het gebied is te zien

Hoe ziet het proces er nu uit?

De gemeente start nu met de voorbereidingen voor het bestemmingsplan. Als eerste wordt een aantal organisaties gevraagd om te reageren op de NvU. Hun reacties kunnen worden meegenomen in het ontwerp bestemmingsplan. Het ontwerp bestemmingsplan wordt naar verwachting het eerste kwartaal van 2021 ter visie gelegd. Gepland is dat het definitieve bestemmingsplan vóór de zomervakantie van 2021 aan de gemeenteraad kan worden aangeboden ter vaststelling. 

Waarom zijn er nu al activiteiten op VTE mogelijk?

Sinds 2014 zijn en worden er vooruitlopend op het nieuwe bestemmingsplan op basis van omgevingsvergunningen (waaronder een projectafwijkingsbesluit voor Hangar 11) al verschillende activiteiten georganiseerd.

Waarom wil de gemeente een evenemententerrein VTE  toestaan?

De gemeente heeft in 2016 ingestemd met de ontwikkeling van een evenementenlocatie op het vliegveld omdat dit bijdraagt aan nieuwe werkgelegenheid en aan bovenregionale aantrekkelijkheid van Enschede en Twente. De publieks- en ondernemersevenementen van VTE vormen een aanvulling op het bestaande regionale aanbod. De publieksevenementen trokken meer dan 140.000 bezoekers in het jaar 2019. Op dit moment is VTE goed voor circa 8 voltijdsbanen aan directe werkgelegenheid en een veelvoud daarvan aan indirecte werkgelegenheid (zoals catering, inrichting, techniek en facilitaire diensten op het terrein en ook als gevolg van overnachtingen en verblijf in de omgeving). Meer info op: www.vliegveldtwenthe.nl

Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie

In 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met de ontwikkeling van een leisure-/evenementenlocatie op de Strip en Oostkamp als uitwerking van de eerdere vastgestelde Structuurvisie voor het vliegveld. De locaties voor leisure- en evenementenlocatie liggen niet midden in de natuur, maar waren onderdeel van het  bebouwde deel van de voormalige vliegbasis Twenthe. Deze locatie had een zware milieubelasting door onder meer F16 werkplaats, munitiebunkers, vliegtuigmotoren-testing en schietbaan.

In 2014 zijn de deelgebieden De Strip, Oostkamp, de munitiebunkerstrip en het platform ten noorden van de oude luchthaventerminal (bij elkaar ruim 50 hectare) verkocht aan de ondernemersfamilie Van Eck. De nieuwe eigenaar heeft het gebied de naam Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie (VTE) gegeven.

Natuurnetwerk Nederland

Tussen het evenemententerrein en Technology Base is als onderdeel van de totale gebiedsontwikkeling een circa 130 hectare groot natuurgebied aangelegd. Deze gronden zijn opgenomen in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en versterken de verbinding tussen de Lonnekerberg en hof Espelo.

MASS-radar Defensie

Een klein gedeelte van het plangebied is nog in eigendom gebleven van Defensie. Het gaat om een MASS-radarsysteem (Military Approach Surveillance System), die onderdeel uitmaakt van een landelijk dekkend radarnetwerk.  

Documenten en links