Ecologie

In de Wet natuurbescherming is de aanwijzing en bescherming van planten- en diersoorten geregeld. Doel is dat het voortbestaan van soorten planten of dieren niet in gevaar komt en dat vaste rust- en verblijfplaatsen en groeiplaatsen niet opzettelijk worden vernield of verstoord. Daarbij is het "nee, tenzij" principe het uitgangspunt, er mag geen schade worden toegebracht aan beschermde dieren of planten tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan en daarbij zorgvuldig wordt gehandeld. Bij het vaststellen van een bestemmingsplan moet worden getoetst of de beoogde activiteiten mogelijk negatieve gevolgen kunnen hebben voor aanwezige planten- en diersoorten. Daarmee wordt aangetoond of in de uitvoeringsfase voldaan kan worden aan verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming. Deze effectbeoordeling is bij de toelichting op de bestemmingsplannen ‘Noord’, ‘Midden’, ‘Zones’ als bijlage opgenomen. Om overzicht te bieden aan de verschillende ecologische rapporten die specifiek zijn uitgevoerd voor de gebiedsontwikkeling:

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 37 Effecten op beschermde soorten 't Vaneker, Enschede. Toetsing in het kader van de Wnb.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 38 Definitief uitgewerkt ontwerp inrichtingsplan EHS Luchthaven Twente.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 39 Eindrapport monitoring dassenburcht 'Lonnekerberg' op de voormalige vliegbasis Twente.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 40 Vleermuisinventarisatie Lonnekerberg; Verkennend vleermuisonderzoek 2015.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 41 Vliegbasis Twente. Inventarisatie natuurwaarden 1997.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 42 Vleermuizen op de Lonnekerberg mede in relatie tot het Airforce Festival.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 43 oplegnotitie Airforcefestival 2017.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 44 Onderzoek Flora- en faunawet Luchthaven Twente.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 45 Projectplan Ruimtelijke ingrepen. Generieke ontheffing das (gebiedsontwikkeling) Luchthaven Twente.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 46 Monitoring Soortmanagementplan Luchthaven Twente 2014.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 47 Onderzoek en toetsing Flora- en faunawet. AXL Twente, vliegveld Twente.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 48 Monitoring Soortmanagementplan Luchthaven Twente 2015.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 49 Basiskartering flora en fauna Vliegveld Twente 2016 .pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 50 Notitie 'Quickscan flora en fauna' omgeving Vliegveld Twente'.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 51 Notitie 'Check biotoop en potentiële nestlocaties ransuil'.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 52 Basiskartering flora en fauna. Omgeving Vliegveld Twente 2017.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 53 Monitoring Soortmanagementplan Luchthaven Twente 2017.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 54 Notitie 'Ontwikkeling TBT en aanwezigheid van de das'.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 55 Soortmanagementplan Luchthaven Twente (k) .pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 56 Uitvoeringsprotocol flora en fauna Luchthaven Twente.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 57 Monitoring vleermuizen. Airforce Festival 2017.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 58 Ecologische begeleiding_ afvangactie heideblauwtje Vliegveld Twente .pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 59 Vliegveld Twente_ Vleermuizen en festivals.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 60 Beoordeling duurzaamheid regionale populaties broedvogels Vliegveld Twente.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 61 Inschatting verstorende invloed werkparken ADT op vogels.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 62 Beoordeling geluidseffecten alternatieve inrichting van Vliegveld Twente op broedvogels en vleermuizen.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 63 Dassenburcht op Vliegbasis Twente. Onderzoek naar mogelijke mitigatie en compensatie bij geplande ontwikkelingen.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 64 Monitoring vleermuizen bij festival Airforce op Vliegveld Twente.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 65 Beoordeling monitoringresultaten Airforce Festival 2017.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 66 Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 67 Effecten van de gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente op beschermde soorten.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 68 Natuurtoets soortenbescherming voor 12 evenementdagen Evenementenlocatie Vliegveld Twenthe.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 69 Andere bevredigende oplossing plannen voormalige vliegbasis Twenthe.pdf

PDFLubbers, 2018a. Toetsing Wet natuurbescherming t.b.v. evenement ‘Ultimate Buffalo Run 2018’. Eelerwoude

PDFLubbers, 2018b. Effectenbeoordeling flora & fauna evenement ‘Hanna van Hendrik’ op Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie. Eelerwoude

PDFLubbers, 2018c. Effectenbeoordeling flora & fauna drie evenementen op Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie. Eelerwoude.pdf

PDFLubbers, 2018d. Toetsing Wet natuurbescherming t.b.v. evenement ‘Het grootste terras van Nederland. Eelerwoude.pdf

PDFEelerwoude Lubbers, 2019b. Monitoring flora en fauna Evenementenlocatie Vliegveld Twenthe 2019. Eelerwoude.

PDFLubbers, 2019c. Monitoring Soortmanagementplan Voormalige Militaire Luchtmachtbasis 2018. Eelerwoude

PDFLubbers 2019d. Monitoring Soortmanagementplan Voormalige Militaire Luchtmachtbasis 2019. Eelerwoude

PDFLubbers, 2019e.Veldinspectie Wet natuurbescherming t.b.v. evenementen ‘Onder de Radar 2019’ en ‘Airforce Festival 2019’. Eelerwoude.

PDFLubbers, 2019f. Beoordeling plaatsing lichtmasten Evenementenlocatie Vliegveld Twenthe. Eelerwoude

PDFLubbers, 2019g. Beoordeling plaatsing lichtmasten Evenementenlocatie Vliegveld Twenthe. Eelerwoude

PDFLubbers 2021a. Monitoring flora en fauna Evenementenlocatie Vliegveld Twenthe 2020. Eelerwoude

PDFLubbers 2021b. Monitoring Soortmanagementplan Voormalige Militaire Luchtmachtbasis 2020. Eelerwoude