Ruimtelijke plannen en MER

Aanvullende documenten Commissie m.e.r.

In overleg met de Commissie m.e.r. zijn er (naast het MER, de ontwerpplannen en de ingediende zienswijzen) enkele aanvullende documenten beschikbaar gesteld voor de commissie om tot een zorgvuldig advies te kunnen komen. Op verzoek van de commissie is het onderzoek aangepast voor de categorie “gehinderden” en ernstig “gehinderden” en is aanvullende informatie toegestuurd over de onderzochte varianten voor de inrichting van de nieuwe natuur. Daarnaast is in de tussenliggende periode (zoals aangekondigd in de ontwerpplannen die ter inzage zijn gelegd) het onderzoek naar de uitgangspunten voor de Safety Campus afgerond en beschikbaar gesteld aan de Commissie m.e.r. Alle aanvullingen leiden niet tot andere effecten dan in het MER zijn beoordeeld. De documenten worden bij de verdere besluitvorming van de verschillende plannen door de provincie en de gemeenten betrokken. De betreffende documenten en het advies van de Commissie m.e.r. zijn hieronder te downloaden.

Oplegnotitie betreffende aanvullingen op het MER Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente (2 augustus 2016)

Aanvulling MER over alternatieven natuurinrichting (25 juli 2016)

Advies Commissie m.e.r. (XX september 2016)

Ontwerpbesluiten en -plannen voormalige vliegbas Twenthe

Na een uitgebreid traject is besloten om de voormalige vliegbasis Twenthe te herontwikkelen tot de zogenaamde Technology Base Twente. De provincie Overijssel en de gemeenten Enschede en Dinkelland hebben besloten de ruimtelijke kaders die benodigd zijn voor de ontwikkeling in ontwerp ter inzage te leggen. De volgende ontwerpbesluiten en -plannen worden ter inzage te gelegd:

Structuurvisie

Gebiedsgerichte uitwerking structuurvisie luchthaven 2009

Verbeelding gebiedsgerichte uitwerking

Wijziging welstandsnota

Kaart Wijziging 86 welstandsnota

Beeldkwaliteitplan Ruimtelijke kwaliteit voormalige vliegbasis Twenthe

Beleidsregel Ruimtelijke kwaliteit & cultuurhistorie

Welstandsparagraaf 21 Vrije landelijke bebouwing

Welstandsparagraaf 17 Deventerpoort

Bestemmingsplannen

Voor de voormalige vliegbasis Twenthe worden 2 bestemmingsplannen en 2 paraplubestemmingsplannen opgesteld. De twee bestemmingsplannen zijn voor de deelgebieden Noord en Midden. Een paraplubestemmingsplan is een bestemmingsplan dat over andere bestemmingsplannen heen ligt. Het geldt als een aanvulling op het ‘onderliggende’ plan en het maakt dus aanvullende zaken mogelijk of verbiedt deze juist.

Voor de geluidszones van de vliegbasis worden twee parapluplannen gemaakt omdat de geluidszones deels buiten het plangebied van de vliegbasis liggen. Omdat de geluidzones in twee gemeentes liggen, zullen er ook twee verschillende (maar op elkaar aansluitende) paraplubestemmingsplannen worden vastgesteld.

De milieu effectrapportage (MER) is een bijlage bij het bestemmingsplan. Hierin wordt de impact van de diverse milieuonderdelen, zoals geluid, bodem, flora en fauna etc. van het voorkeursalternatief beschreven. De gemeente is het bevoegd gezag voor het bestemmingsplan.

Toelichting
Toelichting bestemmingsplannen Voormalige Vliegbasis Twenthe

Bijlagen toelichting
Bijlage 1 Reactienota vooroverleg 
Bjlage 2 Wijziging 86 welstandsnota (inclusief beleidsregel Ruimtelijke kwaliteit)
Bijlage 3 Gebiedsgerichte uitwerking structuurvisie luchthaven 2009
Bijlage 4 MER - deel A
Bijlage 5 MER - deel B
Bijlage 6 MER - bijlagenboek
Bijlage 7 MER - bijlage 6 Advies Commissie m.e.r. (bijlage 6)
Bijlage 8 MER - Bijlage 8 Verkeersintensiteiten 2026_autonoom_mvt_etmaal
Bijlage 9 MER - Bijlage 8 Verkeersintensiteiten 2026_maximale invulling_mvt_etmaal
Bijlage 10 MER - Bijlage 8 - Verkeersintensiteiten 2026_minimale invulling mvt etmaal
Bijlage 11 MER - Bijlage 9 Verschilplots_ 2026_maximale invulling_verschilplot_autonoom
Bijlage 12 MER - Bijlage 9 Verschilplots_ 2026_minimale invulling_verschilplot_autonoom
Bijlage 13 MER - bijlage 10 Second opinion MER Goudappel-Coffeng
Bijlage 14 MER - bijlage 10a Intensiteiten 2026 minimum scenario, etmaal, motorvoertuigen
Bijlage 15 MER - bijlage 10b Intensiteiten 2026 autonoom, etmaal, motorvoertuigen
Bijlage 16 MER - bijlage 10c Verschillen (%) tussen 2026 autonoom en minimum scenario, etmaal, motorvoertuigen
Bijlage 17 MER - bijlage 12 Deelonderzoek Geluid
Bijlage 18 MER - bijlage 12 Deelonderzoek externe veiligheid
Bijlage 19 MER - bijlage 12 Deelonderzoek luchtkwaliteit
Bijlage 20 MER - Bijlage 14 AERIUS Resultaten maximale invulling
Bijlage 21 MER - Bijlage 14 AERIUS Resultaten minimale invulling
Bijlage 22 MER - Bijlage 15 Passende Beoordeling
Bijlage 23 MER - Bijlage 16 Sovon Rapport_Beoordeling geluidseffecten op broedvogels en vleermuizen
Bijlage 24 MER - Bijlage 17 Sovon Inschatting verstorende invloed werkparken
Bijlage 25 Onderzoek milieuzonering
Bijlage 26 Archeologisch onderzoek
Bijlage 27 Aanvullend archeologisch onderzoek
Bijlage 28 Programma van Eisen Archeologische begeleiding
Bijlage 29 Proefsleuvenonderzoek Compenseerschijf
Bijlage 30 Bodemkaarten
Bijlage 31 Ecologisch onderzoek
Bijlage 32 Soortmanagementplan
Bijlage 33 Generieke ontheffing
Bijlage 34 Oostkamp en De Strip - marktbehoefte leisure (juni 2014)
Bijlage 35 Kansen voor luchthavengebonden activiteiten op Twente Airport (30 april 2015)
Bijlage 36 Luchtverkeerscenario's voor Twente Airport (30 april 2015)
Bijlage 37 Marktverkenning Business Aviation Twente, doelgroepbepaling zakelijk vliegen in Oost-Nederland (november 2015)
Bijlage 38 Duiding Business Aviation markt in Twente (15 januari 2016)
Bijlage 39 Second opinion op kansen voor luchthaven gebonden activiteiten op Twente Airport (19 februari 2016)
Bijlage 40 Marktverkenning ten behoeve van de ruimtereservering van luchtvaart gebonden activiteiten op luchthaven Twente (25 februari 2016)

Regels

Regels bestemmingsplan Voormalige Vliegbasis Twenthe - Noord

Regels bestemmingsplan Voormalige Vliegbasis Twenthe - Midden

Regels bestemmingsplan Voormalige Vliegbasis Twenthe - Zones

Regels bestemmingsplan Voormalige Vliegbasis Twenthe - Zones (Dinkelland)

Verbeeldingen

Verbeelding bestemmingsplan Voormalige Vliegbasis Twenthe - Noord

Verbeelding bestemmingsplan Voormalige Vliegbasis Twenthe - Midden

Verbeelding bestemmingsplan Voormalige Vliegbasis Twenthe - Zones

Verbeelding bestemmingsplan Voormalige Vliegbasis Twenthe - Zones (Dinkelland)