Corona: aangepaste dienstverlening

Vanwege het coronavirus nemen wij een aantal maatregelen. Bekijk per onderwerp waar u rekening mee moet houden. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Plannen en procedures

Om de visie mogelijk te maken, doorlopen de gemeente en de provincie een aantal plannen en procedures. U kunt hierbij denken aan bestemmingsplannen en een luchthavenbesluit. Hierin worden de kaders aangegeven wat er in het gebied op verschillende plekken mogelijk en onmogelijk is. Alle plannen hebben medio 2016 als ontwerp ter inzage gelegen. Iedereen had toen de mogelijkheid om een zienswijze op deze plannen in te dienen. Vervolgens zijn in het najaar van 2016 de gemeentelijke en provinciale structuurvisie vastgesteld. In het voorjaar van 2017 heeft de provincie het luchthavenbesluit genomen.

Waarom nieuwe plannen?

De provinciale en gemeentelijke beleidskaders gingen deels nog uit van een commerciële burgerluchthaven. Om de diverse onderdelen beter op elkaar aan te laten sluiten, heeft Provinciale Staten een nieuwe gebiedsvisie vastgesteld. Op gemeentelijk niveau is de gebiedsgerichte uitwerking van de structuurvisie uit 2009 opgesteld. Daarnaast is door de provincie het Luchthavenbesluit vastgesteld. 

De nieuwe beleidskaders worden door vertaald in een aantal nieuwe bestemmingsplannen. 

Onder de diverse provinciale en gemeentelijke besluiten en plannen ligt één en dezelfde MER. Om die reden is ervoor gekozen om voor die besluiten eenzelfde planning aan te houden.

MER

Een Milieueffectrapportage (MER) brengt de milieugevolgen van een plan en reële alternatieven ervan in beeld voordat er een besluit over is genomen. De initiatiefnemer beschrijft de verwachte gevolgen voor het milieu in een milieueffectrapport. Een MER garandeert een volwaardige rol voor het milieu in de besluitvorming over plannen en projecten. De MER is een bijlage bij de plannen die door de Raad en Staten vastgesteld worden.

Structuurvisie 

De structuurvisie gaat over de hoofdlijnen van het beleid voor deze locatie. We geven als gemeente een kader aan de ontwikkelingsmogelijkheden (en daarmee sluiten we aan bij het advies van de Commissie Wientjes) van het plangebied ten noorden van de landingsbaan. De structuurvisie uit 2009 gaat nog uit van een Burgerluchthaven en luchthavengerelateerde bedrijvigheid voor dit plangebied. Het advies van de Commissie Wientjes zet juist in op andere bedrijvigheid. Daarnaast willen we graag een test- en onderzoeksomgeving voor drones faciliteren.  

Bestemmingsplannen 

De structuurvisie doet geen uitspraken over specifieke bedrijven die zich hier (willen) vestigen, evenals de gevolgen hiervan voor de exploitatie. De nadere uitwerking van dit beleid vindt plaats in de bestemmingsplannen als basis voor de vergunningverlening en de handhaving en monitoring daarvan. De al aanwezige activiteiten (o.a. Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie, Safetycampus) zijn nu met diverse (tijdelijke) procedures mogelijk gemaakt. Daarnaast worden er in de nabije toekomst nog verschillende andere activiteiten voorzien. Al deze activiteiten krijgen hun plek in de nieuwe bestemmingsplannen. Hierdoor ontstaat een eenduidig toetsingskader voor nieuwe initiatieven.

Er zijn vier bestemmingsplannen: één voor het noordelijk deelgebied, één voor het middendeel en twee voor alle beperkingenzones die vervallen of nieuw zijn (één in Enschede en één in Dinkelland). Voor alle vier bestemmingsplannen samen is vanwege de leesbaarheid één plantoelichting gemaakt.

Op 6 februari 2018 hebben de colleges van Burgemeester en Wethouders van Enschede en Dinkelland besloten om de bestemmingsplannen en de wijziging van de welstandsnota voor de voormalige Vliegbasis Twenthe voor vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraden. Bij het raadsvoorstel is een uitgebreid pakket met informatie gevoegd. Hieronder vindt u een korte toelichting op de verschillende documenten.

Structuurvisie

De structuurvisie is inmiddels vastgesteld door de Enschedese gemeenteraad.

Deze kunt u hier downloaden.

PDFstructuurvisie-luchthaven-2009-def-.pdf

PDFgebiedsgerichte-uitwerking-tech-sv.pdf

Beleidsregels ruimtelijke kwaliteit

Medio 2016 zijn de voorgestelde wijzigingen van de welstandsnota als ontwerp ter inzage gelegd. De verschillende bestanden zijn hieronder te downloaden.

Wilt u meer weten over de beeldkwaliteit? Download dan de beleidsregel ruimtelijke kwaliteit.

Welstand

PDF130304-welstandsparagraaf-ehs-adt-v2.pdf

PDFBKP ruimtelijke kwaliteit voormalige vliegbasis Twenthe def.pdf

PDFWelstandsnota-WIJZ86 A3.pdf

Provincie

Op 1 maart 2017 heeft de provincie Overijssel het Luchthavenbesluit Twente Airport vastgesteld.

Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen

Overzicht van de ingediende zienswijzen, de beantwoording en of de zienswijze tot wijziging van de plannen heeft geleid.

PDFVliegbasisTwenthe-nota-zienswijzen-TOTAAL-anoniem-def.pdf

Overzicht van wijzigingen (van ontwerp naar vaststelling)

Na de ontwerpfase zijn de plannen op onderdelen gewijzigd. Dit document legt uit op welke onderdelen en of dit gebeurd is naar aanleiding van een zienswijze of ambtshalve.

PDFVliegbasisTwenthe-wijzigingsoverzicht-DEF.pdf

Overzicht ecologische informatie

Samenvatting van de belangrijkste ecologische informatie, opgesteld vanwege de omvang van alle achterliggende onderzoeken.

PDFOverzicht_ecologische _informatie-04022018-def.pdf