Toelichting

Toelichting Voormalige vliegbasis Twenthe

Eén integrale toelichting voor alle vier bestemmingsplannen (drie in Enschede, één in Dinkelland)

PDFToelichting bestemmingsplannen Voormalige vliegbasis Twenthe-zonder_bijlagen.pdf

Bijlagen toelichting

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-1--reactienota-vooroverleg.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 2 Wijziging 86 welstandsnota (inclusief beleidsregel Ruimtelijke kwaliteit).pdf

Documenten over het milieueffectrapport (MER)

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-3--gebiedsgerichte-uitwerking-structuurvisie-luchthaven-2009.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-4--mer---deel-a.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-5--mer---deel-b.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-6--mer---bijlagenboek.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-7--mer---bijlage-6-advies-commissie-m.e.r.-bijlage-6.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-8--mer---bijlage-8-verkeersintensiteiten-2026-autonoom-mvt-etmaal.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-9--mer---bijlage-8-verkeersintensiteiten-2026-maximale-invulling-mvt-etmaal.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-10--mer---bijlage-8---verkeersintensiteiten-2026-minimale-invulling-mvt-etmaal.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-11--mer---bijlage-9-verschilplots--2026-maximale-invulling-verschilplot-autonoom.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-12--mer---bijlage-9-verschilplots--2026-minimale-invulling-verschilplot-autonoom.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-13--mer---bijlage-10-second-opinion-mer-goudappel-coffeng.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-14--mer---bijlage-10a-intensiteiten-2026-minimum-scenario-etmaal-motorvoertuigen.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-15--mer---bijlage-10b-intensiteiten-2026-autonoom-etmaal-motorvoertuigen.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-16--mer---bijlage-10c-verschillen-tussen-2026-autonoom-en-minimum-scenario.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-17--mer---bijlage-12-deelonderzoek-geluid.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-18--mer---bijlage-12-deelonderzoek-externe-veiligheid.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-19--mer---bijlage-12-deelonderzoek-luchtkwaliteit.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-20--mer---bijlage-14-aerius-resultaten-maximale-invulling.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-21--mer---bijlage-14-aerius-resultaten-minimale-invulling.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-22--mer---bijlage-15-passende-beoordeling.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-23--mer---bijlage-16-sovon-rapport-beoordeling-geluidseffecten.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 24 Oplegnotitie betreffende de aanvullingen op het Milieueffectrapport.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 25 Aanvulling op het Milieueffectrapport over alternatieven natuurinrichting.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 26 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport.pdf

Inventarisaties milieuzonering

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 27 Onderzoek milieuzonering (geactualiseerd in 2017).pdf

Aanvullende geluidsrapporten t.o.v. het ontwerp

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 28 Milieu-analyse voor bestemmingsplan 3 .pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 29 Akoestisch onderzoek indirecte hinder.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 30 Geluidbelasting (woon)omgeving grootschalige muziekevenementen.pdf

Archeologie en bodem

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 31 Archeologisch onderzoek (k).pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 32 Aanvullend archeologisch onderzoek_0.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 33 Programma van Eisen Archeologische begeleiding_0.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 34 Proefsleuvenonderzoek Compenseerschijf_0.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 35 Bodemkaarten_0.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 36 Actualisatie Passende Beoordeling Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente.pdf

Ecologische inventarisaties die zijn uitgevoerd voor de gebiedsontwikkeling die gebruikt zijn voor de effectbeoordelingen

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 37 Effecten op beschermde soorten 't Vaneker, Enschede. Toetsing in het kader van de Wnb.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 38 Definitief uitgewerkt ontwerp inrichtingsplan EHS Luchthaven Twente.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 39 Eindrapport monitoring dassenburcht 'Lonnekerberg' op de voormalige vliegbasis Twente.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 40 Vleermuisinventarisatie Lonnekerberg; Verkennend vleermuisonderzoek 2015.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 41 Vliegbasis Twente. Inventarisatie natuurwaarden 1997.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 42 Vleermuizen op de Lonnekerberg mede in relatie tot het Airforce Festival.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 43 oplegnotitie Airforcefestival 2017.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 44 Onderzoek Flora- en faunawet Luchthaven Twente.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 45 Projectplan Ruimtelijke ingrepen. Generieke ontheffing das (gebiedsontwikkeling) Luchthaven Twente.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 46 Monitoring Soortmanagementplan Luchthaven Twente 2014.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 47 Onderzoek en toetsing Flora- en faunawet. AXL Twente, vliegveld Twente.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 48 Monitoring Soortmanagementplan Luchthaven Twente 2015.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 49 Basiskartering flora en fauna Vliegveld Twente 2016 .pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 50 Notitie 'Quickscan flora en fauna' omgeving Vliegveld Twente'.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 51 Notitie 'Check biotoop en potentiële nestlocaties ransuil'.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 52 Basiskartering flora en fauna. Omgeving Vliegveld Twente 2017.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 53 Monitoring Soortmanagementplan Luchthaven Twente 2017.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 54 Notitie 'Ontwikkeling TBT en aanwezigheid van de das'.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 55 Soortmanagementplan Luchthaven Twente (k) .pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 56 Uitvoeringsprotocol flora en fauna Luchthaven Twente.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 57 Monitoring vleermuizen. Airforce Festival 2017.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 58 Ecologische begeleiding_ afvangactie heideblauwtje Vliegveld Twente .pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 59 Vliegveld Twente_ Vleermuizen en festivals.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 60 Beoordeling duurzaamheid regionale populaties broedvogels Vliegveld Twente.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 61 Inschatting verstorende invloed werkparken ADT op vogels.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 62 Beoordeling geluidseffecten alternatieve inrichting van Vliegveld Twente op broedvogels en vleermuizen.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 63 Dassenburcht op Vliegbasis Twente. Onderzoek naar mogelijke mitigatie en compensatie bij geplande ontwikkelingen.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 64 Monitoring vleermuizen bij festival Airforce op Vliegveld Twente.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 65 Beoordeling monitoringresultaten Airforce Festival 2017.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 66 Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen.pdf

Effectbeoordelingen voor flora en fauna

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 67 Effecten van de gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente op beschermde soorten (k).pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 68 Natuurtoets soortenbescherming voor 12 evenementdagen Evenementenlocatie Vliegveld Twenthe .pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 69 Andere bevredigende oplossing plannen voormalige vliegbasis Twenthe.pdf

Economische onderzoeken

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 70 Ladder bedrijfsruimte Technology Base Twente.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 71 Marktverkenning ten behoeve van de ruimtereservering van luchtvaart gebonden activiteiten op luchthaven Twente.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 72 Analyse kwalitatieve en kwantitatieve marktvraag doelgroepen TecBase Twente.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 73 Analyse doelgroepen TecBase Twente - Bijlage.pdf

PDFToelichting_Bijlagen toelichting_Bijlage 74 Oostkamp en De Strip Enschede - Regionale behoefte Leisure.pdf