Zienswijze indienen

U kunt u in de periode van 24 juni tot en met 4 augustus 2016 uw zienswijze (inspraakreactie) indienen. Wilt u niet dat uw persoonlijke gegevens bekend worden, dan moet u dit in uw zienswijze expliciet aangeven

Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan:

De gemeenteraad
Postbus 20
7500 AA Enschede.

U wordt verzocht in uw brief te vermelden:

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan
Kenmerk: xxxxxxx.

Als u mondeling uw zienswijze ten aanzien van een ontwerpbestemmingsplan naar voren wenst te brengen, dan kunt u hiervoor een afspraak maken via het secretariaat van de afdeling bestemmingsplannen (bereikbaar via het telefoonnummer 14053).

Het is ook mogelijk om digitaal zienswijzen in te dienen via het digitale formulier.

Voorwaarden

Als u een zienswijze wilt indienen moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.

Zo moet uw zienswijze uiterlijk 5 augustus 2016 in het bezit zijn van de gemeente Enschede. Een zienswijze die te laat wordt ingediend wordt niet-ontvankelijk verklaard. Ook moet uw zienswijze zijn gericht aan degene die het besluit heeft genomen, te weten het college van de gemeente Enschede.

Als u een zienswijze indient, moet u hierbij het volgende vermelden:

  • het voorgenomen plan of besluit waarover u een zienswijze indient;
  • de reden waarom u een zienswijze indient;
  • de datum;
  • uw naam en adres;
  • uw handtekening.

Als iemand anders een zienswijze voor u indient, moet u een door u ondertekende schriftelijke machtiging meesturen.

Wat gebeurt en met de ingediende zienswijzen?

Nadat de inzagetermijn is verlopen, verzamelt de gemeente Enschede alle zienswijzen over het ontwerp- bestemmingsplan. Gelijksoortige zienswijzen worden gecombineerd. Er wordt vervolgens een zienswijzennota opgesteld waarin op de zienswijzen wordt gereageerd. Er wordt of met de zienswijzen ingestemd en het ontwerp-luchthavenbesluit en/of de ontwerp-gebiedsvisie worden op de betreffende punten aangepast of er wordt uitgelegd waarom zienswijzen niet leiden tot aanpassing van genoemde documenten. Vervolgens besluit de Raad over de zienswijzennota en de eventueel aangepaste documenten. Als u een zienswijze heeft ingediend krijgt u van de provincie een brief waarin staat wat er besloten is en een kopie van het besluit. Dit staat ook in een advertentie in de krant. Zo bent u altijd op de hoogte van de beslissing waar u invloed op heeft uitgeoefend.