Plannen en procedures

Om de visie mogelijk te maken, doorlopen de gemeente en de provincie een aantal plannen en procedures. U kunt hierbij denken aan bestemmingsplannen en een luchthavenbesluit. Hierin worden de kaders aangegeven wat er in het gebied op verschillende plekken mogelijk en onmogelijk is. Alle plannen hebben afgelopen zomer ter inzage gelegen en had iedereen de mogelijkheid om een zienswijze op deze plannen in te dienen. 

Snel naar:

Hieronder vindt u een globale planning van de plannen en procedures. 

Bestemmingsplannen

Lees ook het Bestemmingsplan Luchthaven Twente

Regels

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe---midden-regels.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe---noord-regels.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe---zones-dinkelland-regels.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe---zones-regels.pdf

Toelichting

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-1--reactienota-vooroverleg.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-2--wijziging-86-welstandsnota-inclusief-beleidsregel-ruimtelijke-kwaliteit.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-3--gebiedsgerichte-uitwerking-structuurvisie-luchthaven-2009.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-4--mer---deel-a.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-5--mer---deel-b.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-6--mer---bijlagenboek.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-7--mer---bijlage-6-advies-commissie-m.e.r.-bijlage-6.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-8--mer---bijlage-8-verkeersintensiteiten-2026-autonoom-mvt-etmaal.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-9--mer---bijlage-8-verkeersintensiteiten-2026-maximale-invulling-mvt-etmaal.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-10--mer---bijlage-8---verkeersintensiteiten-2026-minimale-invulling-mvt-etmaal.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-11--mer---bijlage-9-verschilplots--2026-maximale-invulling-verschilplot-autonoom.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-12--mer---bijlage-9-verschilplots--2026-minimale-invulling-verschilplot-autonoom.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-13--mer---bijlage-10-second-opinion-mer-goudappel-coffeng.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-14--mer---bijlage-10a-intensiteiten-2026-minimum-scenario-etmaal-motorvoertuigen.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-15--mer---bijlage-10b-intensiteiten-2026-autonoom-etmaal-motorvoertuigen.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-16--mer---bijlage-10c-verschillen-tussen-2026-autonoom-en-minimum-scenario.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-17--mer---bijlage-12-deelonderzoek-geluid.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-18--mer---bijlage-12-deelonderzoek-externe-veiligheid.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-19--mer---bijlage-12-deelonderzoek-luchtkwaliteit.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-20--mer---bijlage-14-aerius-resultaten-maximale-invulling.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-21--mer---bijlage-14-aerius-resultaten-minimale-invulling.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-22--mer---bijlage-15-passende-beoordeling.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-23--mer---bijlage-16-sovon-rapport-beoordeling-geluidseffecten.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-24--mer---bijlage-17-sovon-inschatting-verstorende-invloed-werkparken.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-25--onderzoek-milieuzonering.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-26--archeologisch-onderzoek.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-27--aanvullend-archeologisch-onderzoek.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-28--programma-van-eisen-archeologische-begeleiding.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-29--proefsleuvenonderzoek-compenseerschijf.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-30--bodemkaarten.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-31--ecologisch-onderzoek.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-32--soortmanagementplan.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-33--generieke-ontheffing.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-34--oostkamp-en-de-strip---marktbehoefte-leisure-juni-2014.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-35--kansen-voor-luchthavengebonden-activiteiten-op-twente-airport-30-april-2015.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-36--luchtverkeerscenarios-voor-twente-airport-30-april-2015.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-37--marktverkenning-business-aviation-twente-doelgroepbepaling-zakelijk-vliegen.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-38--duiding-business-aviation-markt-in-twente-15-januari-2016.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-39--second-opinion-luchthaven-gebonden-twente-airport-19-februari-2016.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-bijlagen-toelichting-bijlage-40--marktverkenning--luchtvaartgebonden-luchthaven-twente-25-februari-2016.pdf

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe-toelichting.pdf

Verbeelding

PDFvoormalige-vliegbasis-twenthe---noord-verbeelding.pdf

PDFvoormalige-vliegbasistwenthe-midden-verbeelding.pdf

PDFvoormalige-vliegbasistwenthe-zones-dinkelland-verbeelding.pdf

PDFvoormalige-vliegbasistwenthe-zones-verbeelding.pdf

Advies Commissie MER

PDF02082016-oplegnotitie-aanvullingen-mer.pdf

PDF25072016-aanvullingenmer-bijlage-natuur.pdf

PDFcommissiemer-advies3059ts.pdf

Structuurvisie

De structuurvisie is inmiddels vastgesteld door de Enschedese gemeenteraad.

Deze kunt u hier downloaden.

PDFstructuurvisie-luchthaven-2009-def-.pdf

PDFgebiedsgerichte-uitwerking-tech-sv.pdf

Beleidsregels ruimtelijke kwaliteit

Wilt u meer weten over de beeldkwaliteit? Download dan de beleidsregel ruimtelijke kwaliteit.

Welstand

PDF130304-welstandsparagraaf-ehs-adt-v2.pdf

PDFbkp-ruimtelijke-kwaliteit-voormalige-vliegbasis-twenthe.pdf

PDFtecbt-beleidsregel-ruimtelijke-kwaliteit-def-14062016.pdf

PDFwelstandsnota-welstandsnota-wijz86-a3-.pdf

PDFwelstandsparagraaf-deventerpoort-adt.pdf

Provincie

De plannen en procedures die de provincie Overijssel doorloopt vindt u op www.overijssel.nl/technologybase.

Op 1 maart 2017 heeft de provincie Overijssel het Luchthavenbesluit Twente Airport vastgesteld.