Omgevingsvisie: hoe zien we de toekomst van Enschede

19 december 2022
Uitgelicht Nieuws
Het stadhuis van Enschede

Op dit moment werken we aan een Omgevingsvisie voor Enschede. Het college van B&W heeft een besluit genomen over een aantal documenten die de onderzoeksfase van de Omgevingsvisie afronden. In januari worden deze documenten voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit is een belangrijke stap in het proces om te komen tot een Omgevingsvisie.

Omgevingswet en -visie: hoe zat dat ook alweer?

De Omgevingswet vervangt alle wetten en regels voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. Het verplicht alle gemeenten om een Omgevingsvisie op te stellen over de toekomst van de stad. We verwachten dat de Omgevingswet op 1 juli 2023 ingaat. Alle gemeenten in Nederland moeten in 2025 een Omgevingsvisie hebben.

Bijna alle grote opgaven voor de gemeente vragen om ruimte. Denk aan ruimte voor woningen, werken, groen en water, energie en sociale voorzieningen. De opgaven zijn groot en de ruimte is beperkt. Dus hoe benutten we in Enschede de ruimte zo goed mogelijk? En hoe zorgen we ervoor dat ook toekomstige generaties hier prettig kunnen leven? Wat vinden we dan belangrijk en welke keuzes zijn hiervoor nodig? De uitwerking van deze puzzel is straks te lezen in de Omgevingsvisie.

Waarover beslist de Raad?

We maken de Omgevingsvisie in Enschede in verschillende fasen. We ronden nu de tweede fase af. De gemeenteraad behandelt nu vier documenten die bouwstenen vormen voor de visie.

De raad wordt gevraagd om het participatieplan voor de Omgevingsvisie vast te stellen. Hierin staat beschreven hoe inwoners, ondernemers en andere belangstellenden worden betrokken bij het opstellen van de Omgevingsvisie. Ook wordt gevraagd om de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het Omgevingseffectrapport (OER) ten behoeve van de Omgevingsvisie vrij te geven voor ter inzagelegging. Iedereen kan hierop reageren. In dit document geeft de gemeenteraad aan hoe het onderzoek naar omgevingseffecten wordt gedaan en welke onderwerpen worden onderzocht.

Daarnaast neemt de raad kennis van nog drie documenten, waaronder de verantwoording over participatie in de afgelopen periode en twee inhoudelijke documenten die input vormen voor de uiteindelijke Omgevingsvisie. Het gaat om de groeiambitie voor Enschede en de ruimtelijke verkenningen.

Ruimtelijke verkenningen

Hoe Enschede zich zou kunnen ontwikkelen hebben we ruimtelijk onderzocht in vier verkenningen. Er is verkend hoe de opgaven en ambities die te maken hebben met de groei van de stad ruimtelijk hun weerslag kunnen krijgen binnen het grondgebied van Enschede. Elke verkenning laat een toekomstig Enschede zien, waarin het dagelijks leven en de inrichting van de stad, de dorpen en het buitengebied anders is. De verkenningen zijn geen alternatieven die één-op-één gekozen kunnen worden, maar geven een beeld van eventuele toekomsten voor de gemeente.

De verkenningen op een rij:

  • Radialenstad – Groei in het centrum en langs de uitvalswegen van de stad.
  • Uitbreidende stad – Groei aan de randen van de stad.
  • Bronpunten stad – Groei vanuit verschillende kernen binnen de gemeente, waardoor hier als het ware nieuwe centra ontstaan.
  • Internationale corridorstad – Groei en verdichting langs het spoor met aansluiting op verschillende vervoersknooppunten.
In de afbeelding is de Ruimtelijke toekomstverkenning te zien

Het vervolg

De ruimtelijke verkenningen helpen om inzicht te krijgen in de mogelijke effecten, kansen en risico’s van bepaalde keuzes. Dit zetten we in de volgende fase op een rij. We gebruiken hiervoor de onderzoeksagenda die in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau staat. Ook gaan we in gesprek met belangengroepen over deze verkenningen. Deze twee dingen samen geven ons informatie over het beste toekomstbeeld voor Enschede. Daarin zullen waarschijnlijk elementen uit alle verkenningen terugkomen. Het college informeert de raad hier rond de zomer van 2023 over.

Als we het toekomstbeeld voor de hele stad weten, vertalen we dit naar gebieden in de stad. Ook schrijven we op hoe we dat gewenste toekomstbeeld willen bereiken. Dit leidt tot een concept-Omgevingsvisie. Iedereen kan inspreken op dit document. Reacties kunnen leiden tot aanpassingen, die we verwerken in de definitieve Omgevingsvisie.

De raad stelt dat document vast. We verwachten dat dat gebeurt in het eerste kwartaal van 2024.

Bekijk hier alle stukken van de tweede fase van de omgevingsvisie.