Hoe Twentse ondernemers het buitenland vinden

21 april 2022

In deze serie vertellen ondernemers hoe het is om vanuit Enschede/Twente in het buitenland zaken te doen. Aflevering 6. Gert-Jan Morsink van Sectolin  (English version below).

‘'Ik was de eerste in Nederland met een eigen productenlijn voor paarden’

De paardensport begon net een beetje op te komen in Nederland toen Gert-Jan Morsink (54) de kans greep om binnen het bedrijf van zijn vader een divisie paardengenees- en verzorgingsmiddelen te starten. Meer dan drie decennia later is het Twentse merk Sectolin een begrip in binnen- en buitenland.

Bestaan er paardenliefhebbers die niet één of meerdere producten van het merk Sectolin in de zadelkamer hebben staan? Kleine kans. De voedingssupplementen, verzorgingsproducten, geneesmiddelen en stalbenodigdheden van het Enschedese bedrijf zijn al jaren niet meer weg te denken uit de paardenwereld. Verantwoordelijk daarvoor is Gert-Jan Morsink (54), die een andere koers ging varen met de divisie die hij in 1987 startte binnen het bedrijf van zijn vader.

Intensieve veehouderij

In 1998 nam hij de onderneming van zijn vader over, maar aanvankelijk was de geboren en getogen Twentenaar helemaal niet van plan om namens de derde generatie Morsink plaats te nemen achter het roer van het familiebedrijf. Sectolin maakte 35 jaar geleden nog producten voor de intensieve veehouderij. “Al jong had ik besloten om het bedrijf niet over te nemen. Ik kon er mijn ei niet in kwijt.” Hij koos voor de MEAO, haalde zijn diploma in assurantiën, ging naar de HEAO, stopte daarmee na een half jaar en kon aan de slag bij een bank.

Maar toevallig meldde zich op dat moment een fabrikant bij Sectolin die diverse paardenverzorgingsproducten had ontwikkeld en deze in Nederland op de markt wilde brengen. “Omdat mijn vader niets deed op het gebied van paarden, verwees hij hem door naar mij. Misschien is het wat voor Gert-Jan, zei hij. Aldus geschiedde. In november 1987 zag de divisie paardengenees- en verzorgingsmiddelen binnen Sectolin het licht.”

‘Ik was de eerste in Nederland die een eigen lijn met producten voor paarden heeft neergezet’

Wat Morsink in deze klus uitdaagde, was de mogelijkheid om een nieuwe markt te betreden. Eind jaren tachtig was de paardenwereld nog onontgonnen gebied. Nederlandse ruiters boekten voor het eerst succes op internationale wedstrijden, waardoor de paardensport zich begon te ontwikkelen. “Er ontstond een markt en in die trend ben ik meegegaan. Ik was de eerste in Nederland die een eigen lijn met producten voor paarden heeft neergezet en structureel aan een assortiment en het merk Sectolin heeft gebouwd.”

Grote veranderingen

Gezondheids- en verzorgingsproducten voor paarden, honden en katten hebben de producten voor landbouwdieren inmiddels verdrongen als corebusiness van Sectolin. Het is niet voor het eerst dat het bedrijf zo’n grote verandering is ondergaan. Grootvader Morsink was in 1934 begonnen als producent van farmaceutische en cosmetische producten voor mensen. Met zijn zoon stapte hij eind jaren zestig over op producten voor de intensieve veehouderij.
Met de derde generatie Morsink is de corebusiness van Sectolin voor de tweede keer veranderd. Maar ook de reikwijdte van de afzetmarkt is niet te vergelijken met 35 of 85 jaar geleden. Die bestaat tegenwoordig uit winkels, dierenartsen en webshops in binnen- en buitenland. Nederland is de belangrijkste afzetmarkt, maar er is ook handel met talloze partijen in Duitsland, Scandinavië, België, Luxemburg, Zwitserland en Frankrijk.

‘Wij liggen een stuk centraler ten opzichte van de rest van Europa dan wanneer je een kantoor hebt in Amsterdam’

De korte afstand tot het achterland, zoals Morsink het gebied ten oosten van de Nederlandse grens noemt, is een van de factoren die het internationale succes van Sectolin hebben bepaald. En nog steeds. “We hebben nu net weer een nieuwe relatie tot stand gebracht in Polen. Voor hen is het gemakkelijker om de stap te maken naar het oosten van Nederland, dan het westen. Wij liggen immers een stuk centraler ten opzichte van de rest van Europa dan wanneer je een kantoor hebt in Amsterdam.”

Regioluchthaven met potentie

Toegegeven, in de Randstad heb je Schiphol. Daarom hecht Morsink veel belang aan het vliegveld in de nabijgelegen Duitse stad Münster. Volgens hem ligt daar potentie om net als Eindhoven en Maastricht uit te groeien tot een belangrijke luchthaven voor de regio. “Door de bereikbaarheid te vergroten, zou dit vliegveld veel meer toegespitst kunnen worden op het Twentse bedrijfsleven.”
‘We take care’, zo luidt de kernachtige slogan van het bedrijf. “Dat zegt alles over ons verantwoordelijkheidsgevoel en onze nuchterheid”, zegt Morsink. Maar net zo belangrijk zijn duurzaamheid en diervriendelijkheid. “Voorkomen is beter dan genezen, zeggen wij altijd. Dat doen we door zoveel mogelijk duurzaam geproduceerde, natuurlijke producten aan te bieden op het gebied van verzorging en gezondheid. Als het daarmee niet lukt, moet er een andere oplossing komen, maar wel altijd veilig en diervriendelijk.”

Opvolging is geen moeten

De vierde generatie Morsink lijkt zich al voorzichtig voor te bereiden op opvolging. De oudste van twee zoons houdt zich vanuit zijn studie Economics and Business Economics aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam anderhalve dag per week bezig met data analyse voor Sectolin. En de jongste werkt naast zijn studie Ondernemerschap en Retail Management aan de hogeschool Saxion in Enschede drie dagen aan het ontwikkelen van een productenlijn voor honden. “Maar opvolging is geen moeten. Het moet groeien, zoals het ook bij mij is gebeurd. Gelukkig heb ik nog wel wat jaren voor de boeg.”

Stages

Sectolin werkt graag met stagiaires op het gebied van marketing, logistiek, sales, administratief en diergezondheid. Er is plek voor zowel MBO-, HBO- als universitaire studenten. 

Sectolin

Opgericht: 1934

Aantal medewerkers: 18

Enschede: Josink Hofweg 22, 7545 PP

www.sectolin.nl
-----------------------------------------------------------------

‘I was the first in the Netherlands with a dedicated product range for horses’

Equestrian sports were just emerging in the Netherlands when Gert-Jan Morsink (54) grabbed the opportunity to set up a division for health and care products for horses as part of his father’s company. More than three decades later, the Twente brand Sectolin is a familiar name here and abroad.

Are there any horse enthusiasts without at least one Sectolin product in their tack rooms? Unlikely. The food supplements, grooming products, health products, and stable supplies by the company from Enschede have been a mainstay in the equestrian for many years. The man responsible is Gert-Jan Morsink (54), who sailed a different course with the division he started as part of his father’s company in 1987.

Intensive cattle farming

He took over his father’s company in 1998, but the Twentenaar born and bred initially had not planned to be the third generation of Morsinks to take the reins of the family business at all. 35 years ago, Sectolin was making products for intensive cattle farming. “When I was young, I had already decided not to take over the company. I didn’t identify with it.” He opted to go to the MEAO (Upper Secondary Vocational Education in Business and Administration), obtained his diploma in insurance, went to the HEAO (Higher Vocational Education in Business and Administration), quit after six months and started a job in a bank.

At that time, coincidence had it that a manufacturer who had developed various horse grooming products got in touch with Sectolin about marketing these products in the Netherlands. “Because my father was not involved in anything to do with horses, he referred him to me. Maybe Gert-Jan can do something with this, he said. And I did. In November 1987, the division for equestrian health and care products within Sectolin was a fact.”

‘I was the first in the Netherlands to introduce a dedicated product range for horses’

The task that challenged Morsink was the opportunity to enter into a new market. At the end of the 1980s, the equestrian world was virgin territory. It was the first time Dutch riders were successful at international competitions, and equestrian sports began to grow. “A market emerged and I joined the trend. I was the first in the Netherlands to introduce a dedicated product range for horses and made a structural effort to expand the Sectolin brand.”

Big changes

Health and care products for horses, dogs, and cats have long since taken over from products for farm animals as Sectolin’s core business. It is not the first time the company went through a major change like this. Grandfather Morsink started in 1934 as a producer of pharmaceutical and cosmetic products for people. At the end of the 1960s, he and his son switched to products for intensive cattle farming.

With the third generation of Morsinks, the Sectolin core business has changed for the second time. Also, the sales market reach cannot be compared to how it was 35 or 85 years ago. Nowadays, it consists of shops, vets, and web shops here and abroad. The main sales market is The Netherlands, but there is also plenty of business with countless parties in Germany, Scandinavia, Belgium, Luxembourg, Switzerland, and France.

‘Our location is a lot more central in Europe than if you have an office in Amsterdam’

The short distance to the hinterland, as Morsink calls the area to the east of the Dutch border, is one of the factors that sealed Sectolin’s international success. And continues to do so. “We have just formed a new relationship in Poland. For them, it is easier to make the move to the east of the Netherlands than to the west. After all, our location is a lot more central in Europe than if you have an office in Amsterdam.”

Regional airport with potential

Admittedly, the Randstad has Schiphol. That is why Morsink values the airport at the nearby German city of Münster. According to him, it has potential to grow into an important airport for the region, the same way Eindhoven and Maastricht have done. “By enhancing reachability, this airport could be more geared towards the Twente business community.”

‘We take care’: the company slogan is to the point. “It says everything about our sense of responsibility and our down-to-earthiness”, says Morsink. However, sustainability and animal welfare are as just as important. “Prevention is better than cure, we always say. We do this by offering as many sustainably produced, natural products as possible for health and care. If they don’t help, a different solution is required, but always one that is safe and animal-friendly.

Succession is not a must

The fourth generation of Morsinks seems to be tentatively preparing to take over. The eldest of two sons is involved in data analysis for Sectolin a day-and-a-half every week, through his Economics and Business Economics studies at Rotterdam’s Erasmus University. And the youngest son is working on the development of a product line for dogs three days a week and combines this with his Entrepreneurship and Retail Management studies at Saxion university of applied sciences in Enschede. “But succession is not a must. It has to grow, like it did with me. Luckily I have quite a few years left in me.”

Internships

Sectolin likes to work with interns in marketing, logistics, sales, administration, and animal health. There are spaces for both college and university students. 

Sectolin

Founded: 1934

Number of employees: 18

Enschede: Josink Hofweg 22, 7545 PP

www.sectolin.nl