OndernemersPanel Enschede, praat mee, doe mee!

Logo Ondernemers Panel Enschede
19 juli 2021

Voor de gemeente is het belangrijk om, naast alle contacten en samenwerkingen die er al zijn met ondernemers, door middel van een OndernemersPanel te horen hoe Enschedese ondernemers denken over bepaalde onderwerpen.

De gemeente Enschede neemt de uitkomsten waar dit mogelijk is mee om beleid, aanpak en werkwijzen te verbeteren, bijvoorbeeld in projecten.

Laat u, net als uw collega-ondernemers, ook uw stem horen?

Wat vragen wij van u?
U ontvangt een paar keer per jaar per e-mail een korte online vragenlijst over uiteenlopende onderwerpen. In een kort tijdsbestek kunt u uw mening of oordeel geven op een moment dat u het beste schikt. De volgende peiling staat ingepland voor september.

Doe mee in drie eenvoudige stappen:

  • 1. Ga naar: www.enschedepanel.nl/ondernemers/inschrijven
  • 2. Vul een beperkt aantal registratiegegevens in (o.a. email, naam, functie)
  • 3. U ontvangt een bevestigingsmail met een link om uw account te activeren. Na activatie is uw aanmelding gereed

Wat krijgt u van ons?
Uw deelname zorgt ervoor dat de gemeente dienstverlening en beleid beter op u als ondernemer kan afstemmen. Kortom, uw stem telt. Na afloop van elke peiling ontvangt u per e-mail een terugkoppeling van de belangrijkste uitkomsten, in de vorm van een beknopte factsheet.

Wij hopen dat u van deze uitnodiging gebruik wilt maken en stellen wij uw betrokkenheid bij de stad bijzonder op prijs!

 

Een concreet voorbeeld!
De coronacrisis heeft een grote invloed op de mobiliteit. Een groot deel van de Nederlanders denkt dat hun reisgedrag en werksituatie blijvend veranderd is. Om meer zicht te krijgen op de mening van ondernemers over thuiswerken en meer duurzaam mobiliteitsgedrag heeft de gemeente Enschede het OndernemersPanel ingezet. De uitkomsten van deze peiling laten zien dat veel ondernemers en werknemers (nieuwe) ervaring opdoen met thuiswerken. Bijna de helft van de ondernemers heeft het voornemen om ook na de coronacrisis vaker vanuit huis te werken. Dat heeft invloed op de verkeersintensiteit en parkeerbehoefte in de stad. Voor wat betreft duurzame mobiliteit geven de ondernemers aan dat fietsgebruik gestimuleerd moet worden, onder andere door het verbeteren van de fietsinfrastructuur, realiseren van extra fietsenstallingen en het subsidiëren van (elektrische) fietsen. Daarnaast hechten ondernemers ook veel belang aan het uitbreiden van de laadinfrastructuur, betere (emissieloze) OV-verbindingen, kansen voor deelmobiliteit en het terugdringen van het autogebruik. Deze ideeën worden ook benoemd in de fiets- en energievisie en krijgen een plek in de nog op te stellen parkeer-, laadinfra-, deelmobiliteit- en OV-visies. Dat een groot deel van de ondernemers ook voorstander is van het ontwikkelen van Park&Ride en Park&Bike locaties stimuleert de gemeente Enschede om deze plannen verder uit te werken.