Subsidie sociale innovatie binnen bedrijven!

25 juni 2019

Overijsselse ondernemingen met minimaal 8 medewerkers kunnen een subsidie van € 10.000,- aanvragen (TENDER) voor activiteiten die bijdragen aan sociale innovatie binnen de onderneming.

Onder sociale innovatie verstaan ze: een vernieuwing van de wijze waarop het werk in bedrijven is georganiseerd.

De arbeidsproductiviteit en de kwaliteit van de arbeid moeten voordeel hebben van de vernieuwing.

De subsidie is een vast bedrag van € 10.000,- per aanvraag en kan uiterlijk 16 september 2019 voor 17.00 uur worden aangevraagd.

Het subsidieplafond voor 2019 is € 70.000,-. Alleen volledige aanvragen, dit is met de gevraagde bijlagen, worden in behandeling genomen.

Tendersystematiek

De aanvragen worden na de sluitingsdatum afgehandeld op basis van een vastgestelde kwaliteitsvolgorde. Dit staat bekend als tendersystematiek.

Bij een tendersystematiek worden alle aanvragen die op de sluitingsdatum van de tender volledig zijn, dit is met de gevraagde bijlagen, met elkaar vergeleken. Dit gebeurt op basis van de wegingscriteria. De hoogst scorenden in de ranking krijgen subsidie totdat het beschikbare subsidieplafond bereikt is.

NB. Als de Provincie uw aanvraag uiterlijk op 30 augustus 2019 ontvangt, tien werkdagen voor de uiterste aanvraagdatum, dan toetsen zij uw aanvraag op volledigheid. U weet dan tijdig of uw aanvraag volledig is of dat er nog bijlagen ontbreken.

Kijk op Provincie Overijssel voor meer informatie, bijvoorbeeld over de wegingscriteria of hoe je een aanvraag kunt indienen.