Round-up bedrijfsbezoeken Twente Board

09 juni 2016

Met de start van het actieplan Twente Werkt! heeft de Twente Board ongeveer zeventig bedrijven in Twente bezocht, actief in verschillende branches.

De gesprekken kenmerken zich door een open sfeer, waarbij kennis is opgedaan over de activiteiten van de bedrijven, successen en eventuele uitdagingen voor de toekomst. Waar concrete afspraken zijn gemaakt, zijn die zo veel mogelijk meteen opgepakt door het Boardlid of de accountmanager van de desbetreffende gemeente. Voorbeelden hiervan zijn het in contact brengen van bedrijven met nieuwe contacten en verbindingen leggen met initiatieven als het Expat Center Twente, Techniekpact Twente, Twentebranding en het PDEng-programma van de Universiteit Twente.

Naast afspraken op individuele basis, zijn ook een aantal algemene thema’s uit de bezoeken gehaald. De Twente Board heeft een aantal van deze thema’s inmiddels in gang gezet.

  • Ondernemerschap: samenwerken met start-ups, delen van productiefaciliteiten;
  • Regelgeving: aanbestedingsbeleid, overheid als eerste klant, vereenvoudiging regelgeving;
  • Opleidingen; beschikbaarheid personeel, intensiveren contacten onderwijs-bedrijfsleven;
  • Arbeidsmarkt: implementatie nieuwe regelgeving
  • Regiobranding: versterken profilering Twente;
  • Financiering: financieringsdesk, vereenvoudiging subsidietrajecten.

Uit een aantal gesprekken bleek dat de mogelijkheden die worden geboden op een aantal van de besproken onderwerpen onvoldoende bekend zijn bij de bezochte bedrijven. Twente Board ziet het als haar taak om de communicatie hierover verder te verbeteren, zodat bedrijven optimaal gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die we als regio hebben.

De bezochte bedrijven ontvangen momenteel vanuit de Twente Board geïnformeerd over de uitkomsten van de bezoeken en de opvolging hiervan. De Twente Board blijft doorgaan met het bezoeken van bedrijven in de regio.

Voor meer informatie zie: http://www.twenteboard.nl/nieuws/