Objecten plaatsen in de openbare ruimte

Het plaatsen van een object in de openbare ruimte moet u altijd melden bij de gemeente. Zonder een melding of goedkeuring van de aangevraagde ontheffing vanuit de gemeente mag u geen objecten plaatsen in de openbare ruimte. Een object is bijvoorbeeld een steiger, container of hijskraan.

Bovendien heeft u in een aantal gevallen een ontheffing nodig. Dit is het geval wanneer u het object plaatst:

 • in het Stadserf van Enschede
 • op een fietspad, weg, rijbaan of nabij kruisingen
 • op calamiteitenroutes
 • nabij een uitweg
 • op of nabij een busbaan/busroute
 • op of nabij brandkranen/kabels/leidingen
 • in de onmiddellijke nabijheid van een beschermwaardige boom.

Onder het tabblad Aanvragen vindt u het digitale formulier om een melding te doen of een ontheffing aan te vragen.

U moet de aanvraag of melding minimaal 15 werkdagen voor de 1e dag van de plaatsing indienen.

Het plaatsen van een object in de openbare ruimte moet u altijd melden. In sommige gevallen heeft u een ontheffing nodig. In beide gevallen gebruikt u hiervoor het formulier voor het plaatsen van objecten in de openbare ruimte. Er zijn drie manieren om het formulier in te vullen:

Indien er sprake is van een wegafsluiting, dient u eerst het protocol wegomleiding/verkeersmaatregelen te volgen.

Het kan zijn dat u ook andere ontheffingen nodig heeft:

 • Stadserfontheffing
 • Parkeerontheffing
 • Parkeervergunning
 • RVV ontheffing.

Zie het tabblad Bijzonderheden voor meer informatie over deze ontheffingen.

Zie het tabblad Voorwaarden voor de eisen die de gemeente stelt aan uw aanvraag.

Aan een melding zijn geen kosten verbonden. Voor een ontheffing moet u leges betalen. Zie het tabblad Kosten voor meer informatie.

U betaalt geen leges voor het indienen van een melding. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing moet u wel leges betalen.

De leges voor een ontheffing bedragen € 192,45. Dit kunt u nalezen in de Legesverordening 2019. Wanneer u een object plaatst kan het zijn dat hiervoor een (tijdelijke) wegafzetting of verkeersomleiding nodig is. De kosten hiervan worden bij u in rekening gebracht.

De gemeente is eigenaar van de grond in de openbare ruimte. Hierbij moet u denken aan de stoep, de rijbaan en de groenstroken. Ook is de gemeente verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. Uit de aanvraag moet duidelijk worden wat er geplaatst wordt en waar. Daarom moet er, naast het formulier, een situatietekening en eventueel verkeersplan worden meegestuurd.

Situatietekening
Uit een meegestuurde situatietekening moeten de volgende punten duidelijk worden:

 • de exacte locatie van het te plaatsen object
 • de afmetingen van het te plaatsen object
 • de afmetingen van het totale werkgebied
 • de afmetingen van de afzetting
 • de al aanwezige objecten in de openbare ruimte
 • afmetingen van de overgebleven ruimte.

Zie ook de voorbeeldtekening.

Omgevingsveiligheid

Door middel van het aanvraagformulier en de situatietekening moet de aanvrager aantonen hoe de veiligheid van het gebruik van de openbare ruimte gegarandeerd is en gewaarborgd blijft. Hierbij dient ook rekening te worden gehouden met de borging van de veiligheid van de omliggende percelen. Het doel hiervan is om vooraf inzichtelijk te maken of een beoogde plaatsing van een object  veilig en verantwoord is.

Verkeersplan
Op de rijbaan is minimaal 3,50 meter vrije doorgang nodig voor verkeer om te passeren. Op de stoep is dit minimaal 1,20 meter. Wanneer er minder ruimte overblijft, moet er een verkeersplan worden meegestuurd. Uit het verkeersplan moet duidelijk worden:

 • of er sprake is van een vernauwing of een omleiding
 • welke borden er worden geplaatst
 • of er verkeersregelaars worden ingezet en zo ja, waar deze komen te staan.

Brandkranen
Ondergrondse brandkranen moeten altijd vrij en bruikbaar blijven. Om deze reden moet er rondom een brandkraan een vrije werkruimte blijven met een diameter van 180 centimeter.

Hijskranen
Bij het plaatsen van hijskranen is er aanvullende informatie nodig. U moet aangeven wat het giekbereik is en wat de hijsbeweging is. Ook moet u aangeven wat u gaat hijsen. Deze informatie neemt u mee in het aanvraagformulier en in de situatietekening.

Gebruik openbare ruimte
Om gebruik te maken van de openbare ruimte heeft de gemeente een aantal regels opgesteld. Deze regels staan in de APV (Artikel 2.10 Algemene Plaatselijke Verordening) en houden in dat:

 • u geen schade toebrengt aan de openbare ruimte
 • u de openbare ruimte veilig gebruikt
 • de openbare ruimte goed onderhouden kan worden
 • er geen hinder, overlast of een gevaarlijke situatie optreedt.

Bij het plaatsen van objecten in de openbare ruimte heeft u soms ook andere ontheffingen nodig. Dit kan zijn:

Stadserfontheffing

Tussen 07.00 en 11.00 uur is het Stadserf voor iedereen vrij toegankelijk. Buiten deze tijden is het Stadserf alleen te bereiken via een Stadserfontheffing. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Toegang tot StadserfDaarnaast gelden  voor het Stadserf de volgende voorwaarden:

 • Het inrijden van het Stadserf mag door voertuigen niet zwaarder dan 30T en langer dan 10 meter.
 • Binnen het Stadserf mag u alleen buiten winkeltijden het object plaatsen en/of ophalen.
 • Een voetgangersgebied mag u alleen tussen 07.00 en 11.00 uur inrijden.

Binnen het Stadserf geldt een algeheel parkeerverbod. Stilstaan om te laden/lossen mag wel.

Parkeerontheffing

Bij een te plaatsen object mag u normaal gesproken geen voertuigen parkeren. Wanneer dit noodzakelijk is, kunt u hiervoor een parkeerontheffing aanvragen. Een parkeerontheffing is een ontheffing voor:

 • het parkeren in het Stadserf van Enschede waar een parkeerverbod geldt
 • het berijden van en het aanwezig zijn in het voetgangersgebied in de binnenstad van Enschede.

Meer informatie hierover vindt u op de pagina Parkeerontheffing.

Parkeervergunning

In het gebied binnen de singel, zone 1 tot en met 8, geldt betaald parkeren. U kunt hiervoor een parkeervergunning aanvragen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Parkeervergunning.

Ontheffing verkeersmaatregelen

U kunt een ontheffing aanvragen voor een beperkt aantal verkeersregels en verkeerstekens. Een voorbeeld is een ontheffing voor het gebruik van een fietsstrook of om stil te staan met uw voertuig op een plek waar dit niet mag. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Ontheffing Verkeersmaatregelen.

Calamiteitenroute

Voor het plaatsen van een object op een calamiteitenroute heeft u een ontheffing nodig. De belangrijkste calamiteitenroutes zijn de hoofdwegen richting de wijken/woonerven. Op de kaart ziet u de calamiteitenroutes binnen Enschede. 

Beschermwaardige bomen

Beschermwaardige bomen zijn bomen of boomgroepen die uniek zijn voor hun omgeving. Daar moet u bij de plaatsing van het object en in de uitvoering van de werkzaamheden rekening mee houden. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Beschermwaardige bomen.

Overleg Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie

Het BLVC-overleg is een platform dat is gericht op het plaatsen van objecten in de openbare ruimte, met name binnen de singel. Uitvoerende partijen kunnen hier, op voorhand, informatie krijgen over hoe te werken in de openbare ruimte, welke eisen er gelden en welke ontheffingen er moeten worden aangevraagd bij de Gemeente alvorens aan het werk te kunnen.

Naast de brandweer en politie zijn  tijdens dit overleg verschillende afdelingen van de gemeente Enschede aanwezig, waaronder Vergunningen, Handhaving en  Stadsdeelbeheer.

Het BLVC-overleg vindt iedere even week plaats op donderdag 14:30 uur, Stadhuis Enschede Kamer 81. Aanmelden voor het BLVC-overleg kan via het e-mailadres info@kormelink.info.

Handelsreclame

Voor het maken van handelsreclame gelden de Nadere regels voor 'het voeren van handelsreclame bij, op of aan (on)roerende zaken in Enschede'.

Evenementen

Objecten plaatsen tijdens evenementen kan en mag alleen als het object onderdeel is van het betreffende evenement en dat in de evenementenvergunning is meegenomen.

Uitstallingen

Uitstallingen vallen niet onder de algemene regels voor objecten in de openbare ruimte. Hiervoor gelden de beleidsregels ‘Uitstallingen in de openbare ruimte’.

Heeft u nog vragen of wilt u nog meer informatie? Laat het ons weten via het contactformulier. Ook kunt u ons telefonisch bereiken op het telefoonnummer 053 - 481 7100

Wij zijn erg benieuwd naar uw ervaring met onze digitale dienstverlening. Geef ons uw mening.