Evenementenvergunning

Het is verboden om evenementen te organiseren zonder vergunning van de burgemeester van Enschede. Dit staat in artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wanneer is het nodig?

‘Elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak’ is een evenement. Hierbij kunt u denken aan een herdenkingsplechtigheid, braderie, dance-event, beurs, verkoopevenement in evenementenhal, marathon, optocht en kleine evenementen zoals een buurtfeest of een straatfeest. Hiervoor heeft u een evenementenvergunning (of melding) nodig.
Uitzonderingen zijn bioscoop-, theatervoorstellingen, betogingen e.d.

Melding of vergunning?

Voor bepaalde evenementen is een melding voldoende. Voor andere evenementen moet u een vergunning aanvragen. 
Een melding gaat sneller en eenvoudiger. Kijk onder het tabblad 'Voorwaarden' of u genoeg heeft aan een melding. 

 

Evenementenmelding

Is een melding voldoende?

Kijk onder het tabblad 'Voorwaarden' of u genoeg heeft aan een melding. Zo nee, lees dan verder onder Evenementenvergunning.

Hoe meld ik mijn evenement?

 1. Digitaal
  Start de melding: Melding maken van een evenement (opent in nieuw venster).
  Let op! U moet een situatietekening van het evenement digitaal beschikbaar hebben. Tijdens de melding wordt u namelijk gevraagd deze bij te voegen. Als u dat niet doet, kunt u niet verder met de procedure.
 2. Via de balie in het Stadskantoor (Hengelosestraat)
  Een medewerker van de afdeling Vergunningen kan samen met u de melding in het digitaal loket doorlopen. Zij kunnen ook samen met u de bijbehorende situatietekening maken. Hiervoor moet u een afspraak maken.

Hoe lang van tevoren moet ik mijn evenement melden?

U moet het evenement uiterlijk 5 werkdagen vóór het evenement melden.

Evenementenvergunning

Hoe vraag ik een evenementenvergunning aan?

Download het aanvraagformulier evenementenvergunning (Word docx) en vul het in. Als u niet beschikt over Word of een vergelijkbaar programma, kunt u ook het aanvraagformulier evenementenvergunning als PDF downloaden. Stuur het aanvraagformulier op compleet met gevraagde bijlagen. Als het aanvraagformulier niet op tijd of niet compleet is ingediend, wordt de aanvraag niet behandeld.

U kunt uw aanvraag mailen naar postbus20@enschede.nl of opsturen naar Postbus 20, 7500 AA Enschede.

Hoe lang van tevoren moet ik de vergunning aanvragen?

 • Indien er minder dan 5.000 bezoekers per dag worden verwacht, moet u uiterlijk 8 weken voor de start van het evenement een evenementenvergunning aanvragen.
 • Indien er meer dan 5.000 bezoekers per dag worden verwacht, moet u uiterlijk 12 weken voor de start van het evenement de aanvraag indienen.

Welke bijlagen moet ik bij de aanvraag voegen?

 • kopie legitimatiebewijs of kopie uittreksel kamer van koophandel;
 • een situatietekening van het evenemententerrein met daarop ingetekend alle te plaatsten objecten (schaal 1:1000);
 • een plattegrondtekening (schaal 1:100) van de te plaatsen tent(en) inclusief (nood)uitgangen, te plaatsen objecten, brandblusmiddelen, en het aantal aanwezige personen in de tent(en);
 • constructieve gegevens van tijdelijke bouwwerken/podia (indien van toepassing);
 • een routekaart (indien van toepassing);
 • programma en draaiboek van het evenement (indien van toepassing);
 • veiligheidsplan (voorheen: calamiteitenplan) (indien van toepassing);
 • verkeerscirculatieplan (indien van toepassing)
 • Kopie diploma Sociale Hygiëne (indien van toepassing)
 • Statuten (indien van toepassing);

Moet ik naast de evenementenvergunning nog andere vergunningen/ontheffingen  aanvragen?

In sommige gevallen zijn meer vergunningen en ontheffingen nodig voor het houden van een evenement. Dit kunt u in één keer aanvragen met het aanvraagformulier. Zo kunt u (indien nodig) tegelijk deze ontheffingen krijgen:
verleend worden:

 • ontheffing Zondagswet;
 • ontheffing Winkeltijdenverordening;
 • ontheffing voor lozen buiten de inrichting (afvalwater);
 • tijdelijke gebruiksvergunning en/of gebruiksmelding op grond van de Brandbeveiligingsverordening;
 • ontheffing in de zin van art. 35 Drank en Horecawet;
 • ontheffing/vergunning Wet op de Kansspelen;
 • ontheffing gebruik openbare ruimte.

Lees de Indieningsvereisten constructies evenementen.

In sommige gevallen is naast een (integrale) evenementenvergunning ook een ontheffing van het bestemmingsplan noodzakelijk. Dat is het geval als de gebruiksbepalingen uit het bestemmingsplan het houden van een evenement niet toestaan. U kunt deze ontheffing via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl) aanvragen. In dat geval is het aan te raden om dit in ieder geval 10 weken voorafgaand aan het evenement aan te vragen.

Wat zijn de kosten voor een evenementenvergunning?
Voor een (integrale) evenementenvergunning worden de leges berekend aan de hand
van een puntensysteem. De legeskosten bedragen € 43,60 per punt. De puntenlijst staat hieronder aangegeven.

Omschrijving/aantal punten:

Standaardtarief voor het in behandeling nemen van een aanvraagformulier: 2
Het evenement duurt 
 2-7 dagen, incl. opbouwen en afbreken:
2
Het evenement duurt 
 8-14dagen, incl. opbouwen en afbreken:
4
Het evenement duurt 
 >15 dagen, incl. opbouwen en afbreken:
6
Tijdens het evenement worden wegen afgesloten en/of zijn omleidingen
noodzakelijk:
1
Tijdens het evenement worden objecten op of aan de weg geplaatst: 1
Er is een ontheffing van de Zondagswet nodig: 1
Er is een ontheffing van de Winkeltijdenwet nodig: 1
Het gaat om een grootschalig evenement:
verwachte aantal bezoekers > 2.000 per etmaal:
4
Het gaat om een grootschalig evenement:
verwachte aantal bezoekers > 5.000 per etmaal:
8
Het gaat om een grootschalig evenement:
verwachte aantal bezoekers > 10.000 per etmaal:
12
Het gaat om een grootschalig evenement:
verwachte aantal bezoekers > 30.000 per etmaal:
15
Tijdens het evenement wordt er licht-alcoholische drank geschonken: 2
Er is een vergunning in het kader van de Wet op de kansspelen benodigd: 1
Het aangevraagde evenement past niet binnen het beleid voor evenementen-
vergunningen:
3
Het bestemmingsplan staat het houden van een evenement op de locatie
niet toe:
3
Er is een ontheffing voor kamperen nodig: 1
Er is een aanstellingsbesluit voor evenementenverkeersregelaars nodig: 1
Er is een ontheffing van de Regeling verkeersregels en verkeerstekens nodig: 1

 

Er zijn tijdens het evenement inrichtingen in gebruik (als bedoeld in art. 2.11.1 lid a en b van het Besluit brandveiligheid bouwwerken en artikel 2.1.1 lid 1 a, c en d van de brandbeveiligingsverordening) leges conform de legesverordening.

Het aantal punten wordt bij een spoedaanvraag vermenigvuldigd met 2 tot een maximum van 11 extra punten. Als een aanvraag voor een vergunning wordt ingetrokken, geweigerd of buiten behandeling wordt gelaten wordt 50% van de leges in rekening gebracht.

Vrijstelling leges voor stichtingen/verenigingen
Indien u een vrijwilligersorganisatie of een non-profit organisatie uit Enschede bent is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om vrijstelling te krijgen van de te betalen leges. Om hiervoor in aanmerking te komen heeft uw organisatie een doelstelling van sociale, pedagogische, sportieve, charitatieve of culturele aard. Daarnaast mag het evenement niet commercieel van aard zijn, en wordt het evenement niet (mede) georganiseerd door een organisator die zich bezighoudt met het organiseren van evenementen. Om goed te kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor vrijstelling van leges dient u bij uw aanvraag de statuten van uw organisatie in te leveren.

Wat zijn de kosten voor een evenementenmelding?
Voor een evenementenmelding betaalt u geen leges.

Wanneer val ik onder een evenementenvergunning?

Onder een evenementenvergunning valt elk evenement dat niet onder de evenementenmelding valt of tot de uitzonderingen behoort, zoals:

 • Evenementen met activiteiten in het kader van vecht- of  verdedigingssporten;
 • Evenementen waarbij op voorhand ernstige vermoedens zijn dat openbare orde of veiligheidsproblemen zullen optreden.

Wanneer val ik onder een evenementenmelding?

Bij een meldingsplichtig evenement is het toegestaan om een evenement te organiseren en hiervoor slechts een melding (zonder vergunning) te doen bij de gemeente. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • het betreft een evenement voor maximaal 2 (aaneengesloten) dagen;
 • het aantal bezoekers bedraagt naar verwachting niet meer dan 500 personen per dag;
 • het evenement vindt niet plaats op een van de volgende aangewezen evenementenlocaties Van Heekplein, Oude Markt, Ei van Ko, Kruispunt de Graaf, Stationsplein, Plein Zuidmolen, Willem Wilminkplein en het Volkspark;
 • het evenement vindt plaats tussen 9.00-24.00 uur;
 • er ontstaat geen geluidsoverlast. Dit betekent dat er enkel en alleen (niet versterkte) achtergrondmuziek hoorbaar is tot 55dB(A)/70dB(C) (tot 19.00 uur) en 50 dB(A) / 65 dB(C) (van 19.00 tot 24.00 uur) gemeten op 20 meter van de geluidsbron;
 • er wordt geen podium geplaatst dat voorzien is van een overkapping en/of achterwand en/of hoger is dan 1 meter. Geen tribune hoger dan twee meter, of andere vergelijkbare grote objecten.
 • er ontstaat door het plaatsen van objecten geen schade aan de weg of aan groenvoorzieningen;
 • tenten zijn niet groter dan 50 m2 en/of het aantal mensen in de tent bedraagt niet meer dan 50 personen;
 • er worden alleen 30-km straten afgesloten indien het geen doorgaande weg of busroute betreft.
 • er zijn geen verkeersomleidingen noodzakelijk;
 • er wordt geen vuurwerk afgestoken;
 • er is geen open vuur. Vuurkorven worden hiervan uitgezonderd, mits zij zodanig gebruikt worden dat zij geen gevaar voor de omgeving opleveren en dat voldoende blusmiddelen aanwezig zijn;
 • het evenement is geen vechtsportwedstrijd of gala.

Een evenement dat plaatsvindt in een sociaal cultureel centrum of een evenementenhal en voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De inrichting beschikt over de vereiste omgevingsvergunningen (activiteiten milieu en gebruik);
 • Het bezoekersaantal bedraagt maximaal 5.000 personen per dag;
 • De inrichting beschikt over een geaccepteerde melding brandveilig gebruik voor evenementen;
 • Het evenement behoort gezien de grootschaligheid, de muziekstijl, het soort publiek en de sluitingstijd tot de normale bedrijfsvoering van de inrichting;
 • Het evenement vindt alleen in de inrichting plaats of tot die inrichting behorende buitenruimte;
 • Het evenement heeft geen groot uitstralingseffect op de omgeving, zoals bijvoorbeeld een live optreden va neen zeer bekende groep of artiest of een soort hadrcore/houseparty, waardoor overlast kan ontstaan en/of de openbare orde, (verkeers)veiligheid, zedelijkheid of gezondheid in het geding kunnen komen;
 • Er wordt geen podium geplaatst dat hoger is dan 1 meter en/of is voorzien van een overkapping en/of achterwand, geen tribune hoger dan 2 meter, of andere vergelijkbare grote objecten ten behoeve van het evenement;
 • Er is geen aanleiding te vermoeden dat door het evenement de openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid of het milieu in gevaar komen;
 • Door het evenement wordt er geen extra ruimte gevraagd in de openbare ruimte (parkeren) en zijn er geen verkeersmaatregelen noodzakelijk zoals afsluiting van wegen;
 • Het evenement is geen vechtsportwedstrijd of gala.

Als u na het lezen van bovenstaande tekst niet zeker bent wat u aan moet vragen, neemt u dan contact op met de gemeente Enschede via telefoonnummer 14053 of maak een afspraak.

Wat mag wel en wat mag niet?

De aanvraag om een (integrale) evenementenvergunning wordt getoetst aan het evenementen(vergunningen)beleid. Tevens wordt onder andere advies ingewonnen op het gebied van openbare orde en veiligheid. Lees in het Toetsingskader Evenementenvergunning hoe de gemeente een aanvraag voor eenn evenement toetst.

De vergunning kan worden geweigerd in het belang van:

 • de openbare orde;
 • het voorkomen of beperken van overlast;
 • de verkeersveiligheid of veiligheid van personen of zaken;
 • de zedelijkheid of gezondheid;

Daarnaast kan de vergunning worden geweigerd als het evenement niet voldoet aan het vastgestelde beleid.

Het is verboden bij een evenement de openbare orde te verstoren. Tevens is het verboden enig voorwerp te vervoeren of bij zich te hebben met de kennelijke bedoeling daarmee bij een evenement de orde te verstoren.

Verbod op oplaten van ballonnen en niet-biologische confetti bij evenementen

Het oplaten van ballonnen is slecht voor het milieu. De ballonnen komen voor een groot deel in de natuur terecht als zwerf- en drijfvuil. Doordat ballonnen slecht afbreekbaar zijn, zorgt dit voor een langdurige vervuiling van de natuur. Daarnaast kunnen vogels en andere dieren er in verstrikt raken of (de resten van) ballonnen opeten, met alle gevolgen van dien.

Het verbod geldt ook voor het gebruik van een confettikanonnen of soortgelijke installaties waarmee niet-biologische confetti tijdens evenementen in de buitenruimte wordt verspreid. Biologische alternatieven voor confetti, zoals ‘bioconfetti’ en ‘bladconfetti’ zijn wel toegestaan.

Publicatie van de vergunning en het evenement

 • Zowel de vergunningaanvraag als de verleende evenementenvergunning worden gepubliceerd in Huis aan Huis en op de website van de gemeente Enschede
 • Als u bekendheid wilt geven aan een evenement dat u organiseert, kunt u contact opnemen met Enschede Promotie via:  info@enschedepromotie.nl

Evenement op een parkeerterrein​

Als u een evenement wilt organiseren op een parkeerterrein dan moet u hiervoor schriftelijk toestemming aanvragen bij het parkeerbedrijf. Per parkeerplaats die u in gebruik neemt betaalt u een bedrag per dag.

Subsidie

Organiseert u volgend jaar een evenement dat waardevol is voor onze inwoners of voor de stad Enschede? Dan komt uw evenement misschien in aanmerking voor een subsidie door de gemeente.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.