Subsidie voor evenementen

Organiseert u volgend jaar een evenement dat waardevol is voor onze inwoners of voor de stad Enschede? Dan komt uw evenement misschien in aanmerking voor een subsidie door de gemeente. Hieronder leest u hoe u evenementensubsidie aanvraagt en wat de voorwaarden zijn.

Wat u doet

 • Doe uw aanvraag vóór 1 oktober, voorafgaand aan het jaar waarin het evenement plaatsvindt.
 • Dien uw subsidieaanvraag in op de pagina Subsidieaanvraag Evenementen gemeente Enschede op het platform Negometrix. 
 • Volg de instructies op Negometrix.

Hoe de gemeente de aanvraag afhandelt

Alle aanvragen worden gelijktijdig beoordeeld, onderling vergeleken en in een rangschikking geplaatst. Dat wil zeggen: alle aanvragen die aan de voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een subsidie. Aanvragen die niet aan die voorwaarden voldoen, worden direct afgewezen. Burgemeester en wethouders rangschikken de aanvragen aan de hand van vier beoordelingscriteria en stellen de hoogte van de maximale subsidie per activiteit vast. 

Beoordelingscriteria

Enschede op de kaart

 • Het evenement heeft een beeldbepalende werking passend bij de citymarketingvisie
 • Bezoekers worden verleid langer in Enschede te blijven
 • Er is een deugdelijk PR/ promotieplan opgesteld
 • Professionaliteit van het evenement 

Maatschappelijke waarde

 • Evenement stimuleert de onderlinge verbondenheid tussen inwoners
 • Is toegankelijk voor iedereen (erbij kunnen zijn)
 • Deelname is toegankelijk voor iedereen (mee kunnen doen)

Bedrijfsvoering van de organisatie

 • Mate van co-financiering  
 • Is het evenement potentieel financieel onafhankelijk van de gemeente
 • Relatie begroting met het plan van aanpak

Toekomstbestendig

 • Evenement heeft een duurzaam karakter (welke acties onderneemt de organisator op gebied van circulaire economie, duurzame mobiliteit, energie)
 • Evenement biedt meerwaarde voor de stad
 • Ambities voor de toekomst

Hoeveel subsidie beschikbaar is

In de gemeentebegroting staat hoeveel geld er in totaal beschikbaar is voor het subsidiëren van evenementen. Bekijk hiervoor de laatste gemeentebegroting

Zie ook de Subsidieverordening culturele activiteiten.

 • Een aanvrager 
 1. Is een organisatie ( als bedoeld in artikel 1 een rechtspersoon die culturele activiteiten organiseert) of een organisatie of initiatief dat op grond van artikel 2 lid 3 verordening culturele activiteiten 2014 door het college is aangemerkt als organisatie in de zin van deze verordening.
 2. dient in Enschede gevestigd te zijn of een duidelijke directe band met Enschede te hebben door in Enschede werkzaam of woonachtig te zijn.
 3. komt alleen in aanmerking voor subsidie wanneer de aanvrager(s) niet de enige belanghebbenden zijn bij de activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd. 
 • De aanvraag is voor 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarin het evenement plaatsvindt ingediend. Deze indieningstermijn is ‘hard’, daarna mogen geen gegevens meer worden ingediend. Dit heeft te maken met het uitgangspunt van het gelijkheidsbeginsel in die zin dat iedereen gelijke kansen moet hebben om de subsidie te ontvangen. Wanneer de één langer de tijd heeft om een goede aanvraag in te dienen dan de ander, is dat in strijd met het gelijkheidsbeginsel. 
 • Aanvragers worden alleen in de gelegenheid gesteld onvolledige aanvragen aan te vullen of alsnog te voldoen aan de wettelijke vereisten voor het in behandeling nemen, wanneer hun subsidieaanvraag voor de uiterste indieningsdatum is ontvangen. De uiterste indieningsdatum is 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarin het evenement plaatsvindt.
 • Een aanvraag is onvolledig als bijvoorbeeld een handtekening of een bijlage bij de aanvraag ontbreekt. Het risico van een aanvraag die inhoudelijk niet goed is, ligt bij de aanvrager. Subsidieaanvragen die na de definitieve datum onvolledig zijn en/of niet voldoen aan de gestelde eisen, worden uitgesloten van deelname.

Verplichte bijlagen

 • Een projectplan (maximaal 6 pagina's lettertype Arial 10) van het evenement. In dit projectplan moet het volgende beschreven worden: 
 1. Een duidelijke omschrijving van het evenement
 2. Een beschrijving van uw organisatie en van de organisaties en instellingen met wie u samenwerkt om dit evenement uit te voeren. Geeft u daarbij aan op welke manier wordt samengewerkt. 
 3. De locatie van het evenement
 4. De datum van het evenement
 5. De aanleiding en de achtergrond van het evenement. Wat is het doel en de doelgroep van het evenement?
 6. Hoe ziet het promotieplan eruit? Welke promotiemiddelen zet de organisatie zelf in en welke middelen worden i.s.m. Enschede Promotie en/of een extern bureau ingezet?
 7. Hoe ziet het Duurzaamheidsplan eruit? Welke duurzaamheidsmaatregelen worden er getroffen? 
 • Een realistische en gespecificeerde begroting in een duidelijke staat van baten en lasten (verwachting van inkomsten en uitgaven) van het evenement. In deze begroting moet het volgende opgenomen worden: 
 1. De uitgaven uitgesplitst naar relevante kostenposten, bijvoorbeeld: programmering, productie & uitvoering, promotie, duurzaamheidsmaatregelen en eventuele overige kosten.
 2. De opbrengsten uitgesplitst naar relevante posten, bijvoorbeeld subsidieverstrekkers, sponsoren, horecaopbrengsten, entreegelden en eventuele overige opbrengsten.
 3. Sluitend op nul euro
 • Noodzaak van de subsidie, met daarin de volgende informatie:
 • Waarom wordt er subsidie aangevraagd?
 • Waarvoor wordt de gevraagde subsidie gebruikt?
 • Realisatie en verantwoording van de subsidie van de voorgaande editie (indien van toepassing)

Waarom subsidie voor evenementen?

De gemeente Enschede ondersteunt grote en kleinere evenementen met subsidie. Dat doen we omdat evenementen zorgen voor sfeer, een unieke belevenis en contact tussen mensen. Evenementen maken het fijn om in Enschede te wonen en zetten onze stad op de kaart als het aantrekkelijke grootstedelijke hart van Oost-Nederland.
Lees meer in het Evenementenbeleid.

Evenementenvergunning (of melding)

Voor een evenement heeft u altijd een evenementenvergunning (of melding) nodig. Bijvoorbeeld bij een herdenkingsplechtigheid, braderie, dance-event, beurs, verkoopevenement in evenementenhal, marathon, optocht en kleine evenementen zoals een buurtfeest of een straatfeest. Ga hiervoor naar de pagina evenementenvergunning.

Enschede Promotie

Als u bekendheid wilt geven aan een evenement dat u organiseert, kunt u contact opnemen met Enschede Promotie via:  info@enschedepromotie.nl

Voor vragen over subsidiemogelijkheden of over het evenementenbeleid van de gemeente Enschede:

Mirjam Tip, beleidsadviseur evenementen

Telefoonnummer: 06 30 740 655

E-mail: m.tip@enschede.nl