Feiten en cijfers

Op www.kennispunttwente.nl vindt u cijfers en trends van Enschede op het gebied van opleiding, arbeidsmarkt en bedrijvigheid. Kennispunt maakt ook de Twente index. De cijfers hiervoor kunt u bekijken op www.twenteindex.nl.

Monitor Economische ontwikkeling

De Monitor Economische ontwikkeling geeft een goed beeld van de stand van de lokale economie en de ontwikkelingen in de economie gedurende de laatste jaren. In de monitor geven werkgelegenheids- en werkloosheidscijfers inzicht in de Enschedese banenmotor.

PDFEconomische ontwikkeling Enschede 2017.pdf

Beleving ondernemersklimaat

De Peiling OndernemingsKlimaat geeft weer hoe ondernemers in Enschede het ondernemingsklimaat in 2014 waarderen. Dit is de meest recente peiling.

PDFpeiling Ondernemingsklimaat.pdf

Binnenstadsmonitor

De binnenstadsmonitor biedt inzicht in het actueel functioneren van de binnenstad, waarbij ingegaan wordt op enkele aandachtsvelden: 

  • shops & stores - omvang en samenstelling winkelaanbod, leegstand en werkgelegenheid in de binnenstad;
  • moves - meting bezoekersstromen op vastgestelde telpunten;
  • experience - peiling naar bezoekmotief en -gedrag, waardering, bestedingen en bezoekerskenmerken;
  • herkomst - peiling naar herkomst bezoekers en uitsplitsing resultaten bezoekersenquête naar herkomst.

PDFBinnenstadsmonitor 2016.pdf

PDFBinnenstadsmonitor herkomstpeiling-binnenstadsenquete.pdf

Dynamiek binnenstad in kaart