Pop up horeca

De gemeente Enschede geeft ook dit jaar ruimte aan creatieve pop-up horecaconcepten.

Geïnteresseerde ondernemers kunnen voor 5 april 2021 een initiatief indienen voor een pop-up horecaconcept in de periode van april t/m september 2021.

Spelregels

  • Voor alle initiatieven is een horecavergunning en in het geval van een nieuw bouwwerk een omgevingsvergunning verplicht. Ook is in voorkomende gevallen een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan nodig. Daar waar het Bibob beleid een bibob toets voorschrijft zal dit ook voor pop-up horeca initiatieven nodig zijn.
  • Initiatieven mogen alleen plaatsvinden op locaties die passend zijn voor de tijdelijke functie, zoals bijvoorbeeld bestemmingen waar al recreatieve activiteiten mogen plaatsvinden, publieke ruimtes en evenementenlocaties. Er mag geen sprake zijn van onevenredige afbreuk van het woon- en leefklimaat.
  • Het horeca initiatief moet in omvang, inrichting, activiteit en openingstijden aansluiten op zijn omgeving.
  • Bij de initiatieven is sprake van (ketensamenwerking met) lokale ondernemers
  • In de afweging van initiatieven wordt de spreiding over de stad meegewogen
  • De initiatiefnemer moet bij voorkeur een professionele partij zijn
  • Het moet gaan om een tijdelijk initiatief dat plaatsvindt in een aaneengesloten periode van minimaal 4 weken in de periode tussen 1 april en 3 oktober.
  • De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor afstemming met de omgeving en andere belanghebbenden. Een bepaalde mate van draagvlak is noodzakelijk
  • De uitgangspunten die gelden in de Coronawet voor horeca en het lokale en regionale beleid voor terrassen is en blijft ook van toepassing. 
  • Het moet gaan om kleinschalige initiatieven, passend bij de omgeving. Per initiatief zullen we beoordelen in hoeverre hier aan wordt voldaan. We streven naar een goede spreiding in de stad en per gebied/ locatie.

Het kan gebeuren dat meerdere aanvragen voor het houden van een evenement worden ingediend voor dezelfde locatie en tijdsperiode. We spreken dan over samenlopende aanvragen. Dat wil nog niet direct zeggen dat deze initiatieven niet gelijktijdig door kunnen gaan. Dat is pas het geval als deze initiatieven elkaar of de bestaande horeca negatief beïnvloeden.

In situaties waarin vergunningaanvragen worden gedaan voor samenlopende initiatieven die potentieel concurrerend zijn, wordt aan de hand van het “afwegingskader en procedureregels samenlopende aanvragen voor initiatieven” bepaald welk initiatief voorrang krijgt.

Voor meer informatie neemt u contact op met Walter Bouwman van het Ondernemersloket.

Initiatief aanmelden

Mail het initiatief voor 5 april naar het ondernemersloket van de gemeente Enschede: ondernemersloket@enschede.nl. Het uitgewerkte plan kan op een later moment worden ingediend.

De initiatieven worden behandeld op volgorde van binnenkomst.