Drank- en horecavergunning

Horecabedrijf

Voor het exploiteren van een horeca-inrichting waarin alcoholvrije en alcoholhoudende dranken voor gebruik ter plaatse worden geschonken is een drank- en horecavergunning vereist op grond van de Drank- en Horecawet.

Dat geldt niet alleen voor horecabedrijven, maar ook voor paracommerciële instellingen zoals sportkantines, wijkgebouwen en clubhuizen.

Slijterij

Slijterijen hebben een andere Drank- en Horecavergunning nodig: een slijterijvergunning.

Alcoholvrij

Horecabedrijven waar uitsluitend alcoholvrije dranken worden geschonken moeten een ‘Drank- en horecavergunning alcoholvrij’ aanvragen.

Onder 'Wat heb ik nodig?' kunt u het juiste aanvraagformulier (pdf) downloaden. U dient het aanvraagformulier compleet met gevraagde bijlagen in te dienen.
Als de aanvraag niet compleet is ingediend, wordt deze niet behandeld.
U kunt uw aanvraag mailen naar postbus20@enschede.nl of opsturen naar Postbus 20, 7500 AA Enschede.

Wat heb ik nodig?

Zie tabblad ‘Voorwaarden’ voor verdere indieningsvereisten.

Het is verplicht om bij deze aanvraag de BIBOB vragenlijst in te vullen. U kunt deze handmatig invullen, inscannen en aan deze aanvraag toevoegen. U heeft echter ook de mogelijkheid de BIBOB vragenlijst en bijlagen fysiek te overhandigen. Geeft u dan wel aan dat u de aanvraag van de Drank- en Horecavergunning al digitaal heeft verstuurd.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van:

 1. Een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet:
  A voor het uitoefenen van het horecabedrijf

  met een oppervlakte tot en met 50m2: € 625,50 

  met een oppervlakte van 51 m2 tot en met 100 m2: € 625,50
  vermeerderd per m2 met: € 2,00 

  met een oppervlakte van 101 m2 tot en met 250 m2: € 729,00
  vermeerderd per m2 met: € 1,50 

  met een oppervlakte van 251 m2 tot en met 500 m2: € 954,00 
  vermeerderd per m2 met: € 1,00 

  met een oppervlakte van meer dan 501m2: € 1.204,00 
  vermeerderd per m2 met: € 0,50 

  Met een maximum van: € 1.454,00 

  B voor het uitoefenen van het slijtersbedrijf: € 273.50 

 2. Iedere andere vergunning, ontheffing of wijziging op grond van de Drank- en Horecaverordening/-wet, voor zover niet anders is bepaald: € 141,00
 3. Een nieuw aanhangsel (melden nieuwe leidinggevenden) als bedoeld in artikel 30a, tweede lid van de Drank- en Horecawet: € 166,50

Als een aanvraag voor een vergunning wordt ingetrokken, geweigerd of buiten behandeling wordt gelaten, wordt 50% van de leges in rekening gebracht.

De drank- en horecavergunning is persoons- en pandgebonden en niet overdraagbaar.
Bij bouwtechnische wijziging of verandering van ondernemingsvorm, moet u een nieuwe vergunning aanvragen.

Indieningsvereisten aanvraag Drank- en horecavergunning:

 • een situatietekening van uw gehele horeca-inrichting waarop in ieder geval de twee toiletten, alle horecalokaliteiten én terrassen voorzien van naam en oppervlakte vermeld staan; (zie ‘Inrichtingseisen’ hieronder);
 • een door het bestuur ondertekend bestuursreglement (uitsluitend voor paracommerciële organisaties);
 • een kopie van legitimatiebewijzen van alle leidinggevenden;
 • de (notariële) oprichtingsakte van de commanditaire/besloten/vennootschap onder firma;
 • de ondertekende arbeidsovereenkomsten van alle leidinggevenden;
 • de geldige verklaringen sociale hygiëne van alle leidinggevenden;
 • de ondertekende huurovereenkomst van het pand;
 • de ondertekende koopovereenkomst inzake de overgenomen exploitatie;
 • de ondertekende hypotheekakte en/of koopovereenkomst inzake de aanschaf van het pand;
 • een volledig ingevulde en ondertekende uitgebreide Bibob-vragenlijst;
 • uw ondernemingsplan;
 • een financieel overzicht van de totale (begrote) investeringen;
 • een ondertekende leen/kredietovereenkomst;
 • de financiële bewijsstukken van uw geldverstrekker(s) omtrent de herkomst van het door hen geïnvesteerde vermogen (bv. bankafschriften, arbeidsovereenkomsten en loonstroken);
 • de balansen, jaarrekeningen en winst-/verliesrekening van de afgelopen drie jaar van de door u overgenomen onderneming;
 • uw jaaropgaven van de afgelopen drie jaar;
 • uw zakelijke- en privébelastingaangifte en/of -aanslagen over de afgelopen drie jaar;
 • een verklaring van de belastingdienst omtrent de nakoming van uw fiscale verplichtingen, zakelijk en privé.

Inrichtingseisen

De bestemming van het betreffende horecapand moet geregeld zijn d.w.z. rust er een horecabestemming op of is er toestemming van de gemeente dat het pand als zodanig gebruikt mag worden.
Het pand dient aan bepaalde inrichtingseisen te voldoen, zoals die staan in het Besluit eisen inrichting Drank- en Horecawet en hebben onder andere betrekking op:

 • de aanwezigheid van twee toiletten, door minimaal twee deuren gescheiden van de publieksruimte (voorportaal);
 • de oppervlakte en hoogte van de publieksruimte;
 • de ventilatiecapaciteit in de publieksruimte.

Eisen ondernemer en leidinggevende(n)

Gedurende de openingstijden moet tenminste één van de leidinggevenden die vermeld staan op de horecavergunning, aanwezig zijn.
Als u ruime openingstijden heeft, zult u dus al snel meerdere leidinggevenden op de drank- en horecavergunning moeten laten vermelden.

De ondernemer en leidinggevenden van een horecabedrijf en slijterij moeten voldoen aan de volgende eisen:

 • 21 jaar of ouder;
 • van onbesproken levensgedrag;
 • een Verklaring Sociale Hygiëne te hebben als bewijs van voldoende kennis over het gebruik en de invloed van alcohol en over veiligheid;
 • een arbeidsovereenkomst tussen ondernemer en leidinggevende.

Als er door personeelswisselingen sprake is van nieuwe leidinggevenden dienen deze binnen één maand te worden aangemeld.

Wetten en regelingen

Op Overheid.nl kunt u allerlei wetten en regelingen vinden op het gebied van drank en horeca. Zoals de Drank- en horecawet, het besluit aanvulling omschrijving slijtersbedrijf, het besluit eisen inrichtingen, het besluit eisen zedelijk gedrag, het besluit kennis en inzicht sociale hygiëne, het besluit bestuurlijke boete en het besluit organisatie VWA. Tevens vindt u hier de Drank- en Horecaverordening Enschede, Handhavingsstrategie Drank- en horecawet Enschede 2014 en de Legesverordening.

Ga naar de homepage van overheid.nl

 • Klik in de rechterkolom onder “Direct naar” op “Lokale wet- en regelgeving”.
 • In het scherm dat nu verschijnt vult u bij “Zoek op locatie” de postcode 7500 in.
 • Daarna vult u bij “Zoek op woord of zinsdeel” de desbetreffende zoektermen in.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.

Wij zijn erg benieuwd naar uw ervaring met onze digitale dienstverlening. Geef ons uw mening.