Drank- en horecavergunning alcoholvrij

Horecabedrijven moeten een drank- en horecavergunning hebben. Dat is zo geregeld in de Drank- en Horecawet. Wilt u een horecabedrijf beginnen waar uitsluitend alcoholvrije drank wordt geschonken? Bijvoorbeeld een broodjeszaak, ijssalon, lunchroom, theehuis of coffeeshop. Dan vraagt u daarvoor op grond van de Drank- en Horecaverordening een vergunning aan.

De Drank- en Horecaverordening is gemeentelijke regelgeving welke specifiek geldt voor de gemeente Enschede.

Hoe vraag ik een Drank- en Horecavergunning alcoholvrij aan?
Vul het aanvraagformulier Drank- en Horecavergunning alcoholvrij in en stuur het op, compleet met gevraagde bijlagen. Als de aanvraag niet compleet is ingediend, wordt deze niet behandeld. U kunt uw aanvraag mailen naar postbus20@enschede.nl of opsturen naar Postbus 20, 7500 AA Enschede.

Wat heb ik nodig?

 • een volledig ingevuld aanvraagformulier met bijlage(n);
 • een uittreksel uit het handelsregister van Kamer van Koophandel. Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan 6 maanden;
 • een geldig legitimatiebewijs van alle leidinggevenden. Dat moet een paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument zijn. Een rijbewijs is niet voldoende;
 • een arbeidsovereenkomst van alle leidinggevenden.

Zie voor verdere indieningsvereisten het tabblad ‘Voorwaarden’.

BIBOB

Het is verplicht om bij deze aanvraag de BIBOB vragenlijst in te vullen. U kunt deze handmatig invullen, inscannen en aan deze aanvraag toevoegen, net zoals de bijbehorende bijlagen. U heeft echter ook de mogelijkheid de BIBOB vragenlijst en bijlagen fysiek te overhandigen. Geeft u dan wel aan dat u de aanvraag van de Drank- en Horecavergunning al digitaal heeft verstuurd.

Wat zijn de kosten van een vergunning op grond van de Drank- en Horecaverordening?

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van:

 1. Een vergunning als bedoeld in artikel 7, lid 1 van de Drank- en Horecaverordening: € 515,30
 2. Een vergunning als bedoeld onder 1 indien het betreft een aanvraag in verband met uitsluitend een wijziging in de persoon van een leidinggevende die niet de vergunninghouder is: € 171,80
 3. Iedere andere vergunning, ontheffing of wijziging op grond van de Drank- en Horecaverordening/-wet, voor zover niet anders is bepaald: € 145,30

Als een aanvraag voor een vergunning wordt ingetrokken, geweigerd of buiten behandeling wordt gelaten, wordt 50% van de leges in rekening gebracht.

De drank- en horecavergunning is persoons- en pandgebonden en niet overdraagbaar. Bij bouwtechnische wijziging of verandering van ondernemingsvorm, moet u een nieuwe vergunning aanvragen.

Degene die als leidinggevende in een alcoholvrije horeca-inrichting optreedt, moet minstens 18 jaar oud zijn en van onbesproken levensgedrag.

Indieningsvereisten aanvraag Drank- en horecavergunning:

 1. een situatietekening van uw gehele horeca-inrichting waarop in ieder geval de twee toiletten, alle horecalokaliteiten én terrassen voorzien van naam en oppervlakte vermeld staan; (zie ‘Inrichtingseisen’ hieronder);
 2. een kopie van legitimatiebewijzen van alle leidinggevenden;
 3. de (notariële) oprichtingsakte van de commanditaire/besloten/vennootschap onder firma;
 4. de ondertekende arbeidsovereenkomsten van alle leidinggevenden;
 5. de ondertekende huurovereenkomst van het pand;
 6. de ondertekende koopovereenkomst inzake de overgenomen exploitatie;
 7. de ondertekende hypotheekakte en/of koopovereenkomst inzake de aanschaf van het pand;
 8. een volledig ingevulde en ondertekende uitgebreide Bibob-vragenlijst;
 9. uw ondernemingsplan;
 10. een financieel overzicht van de totale (begrote) investeringen;
 11. een ondertekende leen/kredietovereenkomst;
 12. de financiële bewijsstukken van uw geldverstrekker(s) omtrent de herkomst van het door hen geïnvesteerde vermogen (bv. bankafschriften, arbeidsovereenkomsten en loonstroken);
 13. de balansen, jaarrekeningen en winst-/verliesrekening van de afgelopen drie jaar van de door u overgenomen onderneming;
 14. uw jaaropgaven van de afgelopen drie jaar;
 15. uw zakelijke- en privébelastingaangifte en/of -aanslagen over de afgelopen drie jaar;
 16. een verklaring van de belastingdienst omtrent de nakoming van uw fiscale verplichtingen, zakelijk en privé.

Inrichtingseisen
De bestemming van het betreffende horecapand moet geregeld zijn d.w.z. rust er een horecabestemming op of is er toestemming van de gemeente dat het pand als zodanig gebruikt mag worden.
Het pand dient aan bepaalde inrichtingseisen te voldoen, zoals die staan in het Besluit eisen inrichting Drank- en Horecawet en hebben onder andere betrekking op:

 • de aanwezigheid van twee toiletten, door minimaal twee deuren gescheiden van de publieksruimte (voorportaal);
 • de oppervlakte en hoogte van de publieksruimte;
 • de ventilatiecapaciteit in de publieksruimte.

Bij alcoholvrije exploitatie is het in enkele gevallen mogelijk ontheffing te krijgen van de inrichtingseisen. Bij bouwtechnische wijziging of verandering van ondernemingsvorm, moet u een nieuwe vergunning aanvragen.

Op Overheid.nl kunt u allerlei wetten en regelingen vinden op het gebied van drank en horeca. Zoals de Drank- en horecawet, het besluit aanvulling omschrijving slijtersbedrijf, het besluit eisen inrichtingen, het besluit eisen zedelijk gedrag, het besluit kennis en inzicht sociale hygiëne, het besluit bestuurlijke boete en het besluit organisatie VWA. Tevens vindt u hier de Drank- en Horecaverordening Enschede, Handhavingsstrategie Drank- en horecawet Enschede 2014 en de Legesverordening.

Ga naar de homepage van Overheid.nl.

 • Klik in de rechterkolom onder “Direct naar” op “Lokale wet- en regelgeving”.
 • In het scherm dat nu verschijnt vult u bij “Zoek op locatie” de postcode 7500 in.
 • Daarna vult u bij “Zoek op woord of zinsdeel” de desbetreffende zoektermen in.