Exploitatievergunning seksbedrijven

Voor het exploiteren van een seksinrichting of een escortbedrijf hebt u een vergunning nodig. De vergunning heeft een geldigheidsduur van drie jaar. Als de vergunninghouder zich niet houdt aan de vergunningsvoorwaarden, kan de vergunning worden ingetrokken.

Een vergunning voor een seksinrichting en een escortbedrijf is persoons- en pandgebonden en is dus niet overdraagbaar.

Als er in de seksinrichting alcohol wordt geschonken is ook een horecavergunning nodig.

Prostituees die in een seksinrichting of voor een escortbedrijf werken hoeven geen vergunning aan te vragen.

Download hieronder het aanvraagformulier:

Aanvraagformulier exploitatie seksinrichting, escortbedrijf of sekswinkel

U kunt uw aanvraag mailen naar postbus20@enschede.nl of opsturen naar Postbus 20, 7500 AA Enschede.

Er zijn kosten (leges) verbonden aan het aanvragen van een vergunning.

 • Seksinrichting: € 1.800,-
 • Escortbedrijf: € 800,-
 • Wijziging leidinggevende(n) seksinrichting: € 618,50
 • Wijziging leidinggevende(n) escortbedrijf: € 289,50

Deze kosten worden jaarlijks aangepast en opnieuw vastgesteld in de legesverordening.

De leges moeten worden betaald zodra de aanvraag in behandeling wordt genomen. Als de vergunning of de geschiktheidsverklaring uiteindelijk niet wordt verleend worden de leges niet teruggestort.

Vergunning seksinrichting

U moet de volgende zaken opsturen/inleveren:

 • een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
 • een weekschema met openingstijden;
 • een situatietekening in drievoud waaruit de plaatselijke en kadastrale ligging blijkt;
 • een bouwkundige plattegrondtekening van de seksinrichting in drievoud;
 • een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • een lijst met telefoonnummers waaronder de seksuele dienstverlening wordt aangeboden;
 • een recent uittreksel uit het bevolkingsregister van de exploitant en de beheerder;
 • de huur- of koopovereenkomst;
 • een verklaring van de Belastingdienst over het betalingsbedrag van de exploitant;
 • schriftelijke bewijzen van investeringen ten aanzien van het perceel en/of de inventaris.  

Vergunning escortbedrijf

U moet de volgende zaken inleveren/opsturen:

 • een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
 • een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel waaruit blijkt dat de exploitant in het handelsregister als ondernemer van de sekinrichting is ingeschreven;
 • een lijst met telefoonnummers waaronder de seksuele dienstverlening wordt aangeboden;
 • een recent uittreksel uit het bevolkingsregister van de exploitant en de beheerder;
 • een verklaring van de Belastingdienst over het betalingsbedrag van de exploitant.

Als u gaat verbouwen heeft u wellicht ook een omgevingsvergunning nodig.

De gemeente Enschede heeft het aantal seksinrichtingen en escortbedrijven gebonden aan een maximum. Voor seksinrichtingen geldt een maximum van 15 en voor escortbedrijven een maximum van 6.

Regels voor het aanvragen van een exploitatievergunning seksbedrijven zijn opgenomen in de  Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Enschede. Ook staan hierin de weigeringsgronden, de gedragseisen waaraan de exploitant en de beheerder moeten voldoen en het sluitingsuur van de seksinrichting.

Vestigingscriteria

De gemeente heeft een aantal criteria vastgesteld op basis waarvan kan worden beoordeeld of een locatie geschikt is voor de vestiging van een seksinrichting. Een belangrijk doel van deze criteria is het zoveel mogelijk voorkomen van overlast. De belangrijkste criteria zijn:

 • Seksinrichtingen mogen alleen gevestigd zijn in de binnenstad en langs doorgaande wegen (max. snelheid 50 km/uur) in de bebouwde kom;
 • Tussen seksinrichtingen onderling moet de loopafstand minimaal 200 meter zijn;
 • Binnen een loopafstand van 100 meter van scholen, peuterspeelzalen, crèches of religieuze gebouwen mogen geen seksinrichtingen gevestigd worden;
 • De seksinrichtingen mogen niet gevestigd zijn op afgelegen plekken (bijvoorbeeld een industrieterrein) en in gebouwen waar de entree met andere plekken moet worden gedeeld;
 • De locatie moet in het bestemmingsplan passen (zie Bestemmingsplan).

Overigens gelden deze specifieke eisen niet voor seksinrichtingen die al bestonden toen de nieuwe regelgeving werd ingevoerd (2003). Voor escortbedrijven gelden deze beperkingen niet.

Gedragseisen

 • De exploitant en de beheerder mogen niet van slecht levensgedrag zijn.
 • Gedurende een bepaalde periode mogen zij niet veroordeeld zijn voor een aantal delicten (zoals genoemd in de APV).
 • Politie en Justitie toetsen op verzoek van de gemeente of de exploitant en de beheerder aan de zedelijkheidseisen voldoen.
 • Ook tijdens de periode dat de vergunning geldig is, moeten de exploitant en de beheerder aan de gedragseisen voldoen.

Geschiktheidseisen pand

De brandweer controleert of uw pand aan brandveiligheidseisen voldoet. Zowel voor verlening van de vergunning als daarna.

Daarnaast moet u contact opnemen met de brandweer voor het aanvragen van een gebruiksvergunning.

Hygiëne- en veiligheidseisen

De GGD controleert op verzoek van de gemeente of het pand goed schoon wordt gemaakt. Ook controleert het of er wordt gezorgd voor de veiligheid en gezondheid van de medewerkers (bijvoorbeeld stil alarm op de werkkamers).

Wet BIBOB

Iedereen die een vergunning aanvraagt voor een seksinrichting of een escortbedrijf wordt aan een onderzoek onderworpen in het kader van de wet BIBOB.

Doel van deze wet is malafide ondernemers buiten de deur te houden. De wet BIBOB is binnen de regio Twente van toepassing op de branches horeca, prostitutie en coffeeshops.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.