Exploitatievergunning SHG-shops (Smart-, Head-, en Giftshop)

Voor het exploiteren van een SHG-shop heeft u een vergunning nodig. De vergunning heeft een geldigheidsduur van drie jaren en kan door het indienen van een nieuwe aanvraag telkens met een periode van drie jaren worden verlengd. Als de vergunninghouder zich niet houdt aan de regels en de vergunningsvoorwaarden, kan de vergunning worden ingetrokken. 

Een vergunning voor een SHG-shop is pand- én persoonsgebonden en kan niet overgedragen worden.

Aanvragen

Voor het aanvragen van de vergunning gebruikt u het Aanvraagformulier SHG-shop.

Voorwaarden

Om vast te stellen of een exploitant voor vergunningverlening in aanmerking komt, worden de volgende aspecten beoordeeld: 

 • De uitkomsten van een Bibob-onderzoek
 • Het levensgedrag van exploitanten- en leidinggevenden
 • De locatie, er wordt geen vergunning verleend voor vestiging van een SHG-shop in door de burgemeester aangewezen gebieden waar een drugsgebruiksverbod geldt
 • Planologie, er wordt geen vergunning als vestiging van een SHG-shop conflicteert met het ruimtelijk beleid, een stadsvernieuwingsplan of een leefmilieuverordening 
 • De omgeving, er wordt geen vergunning verleend wanneer de aanvraag betrekking heeft op een locatie die op minder dan 150 meter loopafstand is gelegen van een andere, al vergunde SHG-shop 

Meesturen

 • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • Een volledig ingevuld en ondertekende uitgebreide BIBOB-vragenlijst  
 • Een situatietekening, schaal 1:1000, waaruit blijkt de plaatselijke en kadastrale ligging van de inrichting/winkel
 • Een bouwkundige plattegrondtekening van de gehele inrichting, schaal 1 : 100, waarop aangegeven de indeling, de bestemming van de verschillende ruimten, de oppervlakte van de verschillende ruimten. 
 • Een verklaring waaruit blijkt dat aanvrager(s) gerechtigd is/zijn tot het gebruik van de bedrijfsruimte, bijvoorbeeld: een ondertekende huurovereenkomst of een eigendomsbewijs
 • Een kopie van het legitimatie bewijs van de exploitant(en) en de leidinggevende(n) 
 • Een kopie van de arbeidsovereenkomst van de leidinggevende(n)
 • Een recent uittreksel van de inschrijving uit het handelsregister bij de Kamer van Koophandel, alsmede ingeval van een rechtspersoon, de statuten van die rechtspersoon
 • Uw toelichting van de aard van bedrijfsactiviteit. 

Stuur ook de volgende financiële gegevens mee: 

 • Een verklaring omtrent het betalingsgedrag van de exploitant, afgegeven door de belastingdienst
 • Schriftelijke bewijzen van eventuele kredietovereenkomsten of overeenkomsten van lening ten behoeve van het de inrichting 
 • Investeringen ten aanzien van het perceel en/of de inventaris en de hierbij behorende schriftelijke bewijzen van betaling, bijvoorbeeld: bankoverschrijvingen, kwitanties met daarop vermeld de volledige personalia van de betalende en de verkrijgende partij 

Vul de gegevens in en stuur de formulieren en bijlagen op. Dit kan op 2 manieren:

 • E-mail uw aanvraag naar postbus20@enschede.nl 
 • Stuur de aanvraag per post naar Gemeente Enschede, Postbus 20, 7500 AA Enschede

Een aanvraag die niet compleet is, wordt niet behandeld.

Kosten

Er zijn kosten (leges) verbonden aan het aanvragen van een vergunning.

 • SHG-shop/ inrichting: € 2.587,50
 • Wijziging leidinggevende(n) SHG-shop/inrichting: € 889,10

Als een aanvraag voor een vergunning wordt ingetrokken, geweigerd of buiten behandeling wordt gelaten, brengen we 50 procent van de kosten in rekening.

Bijzonderheden

Vanaf 1 januari 2022 geldt er een vergunningplicht voor de exploitatie van een SHG-shop. Het opnemen van een exploitatie-vergunningstelsel in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is een geschikt instrument om een beheersbare en controleerbare branche te creëren. Regels voor het aanvragen van een exploitatievergunning voor een SHG-shop zijn opgenomen in de  Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Enschede. Ook staan hierin de weigeringsgronden, de gedragseisen waaraan de exploitant en de beheerder moeten voldoen en het sluitingsuur van de seksinrichting. 

Eisen leidinggevende

Een leidinggevende moet aan verschillende eisen voldoen om in aanmerking te komen voor een vergunning. De leidinggevende:

 • Mag niet onder curatele staan;
 • Is niet ontzet uit de ouderlijke macht of de voogdijl
 • Mag niet van slecht levensgedrag zijn
 • Heeft de leeftijd van 21 jaar bereikt.
 • Is de afgelopen vijf jaren voorafgaand aan de aanvraag niet betrokken geweest bij de exploitatie van een inrichting ten aanzien waarvan een bestuurlijke maatregel is opgelegd.

 

Vestigingscriterium

Een SHG-shop mag niet gevestigd of geëxploiteerd worden indien sprake is van strijd met het geldende bestemmingsplan, een in procedure zijnde bestemmingsplan, een stadsvernieuwingsplan, een leefmilieuverordening of de Algemene plaatselijke verordening. De burgemeester heeft een gebied aangewezen waar een drugsgebruik verbod geldt. Binnen dit gebied kan er geen SHG-shop geëxploiteerd worden. Dit kunt u lezen in het Besluit gebiedsaanwijzing verbod drugsgebruik Binnensingelgebied. Daarnaast is het niet toegestaan om binnen 150 meter loopafstand van een bestaande SHG-shop een nieuwe SHG-shop te exploiteren. Dit kunt u lezen in de Nadere regels Smart-, head-, en giftshops Enschede 2022. 

Wet BIBOB

Iedereen die een vergunning aanvraagt voor een seksinrichting of een escortbedrijf wordt aan een onderzoek onderworpen in het kader van de wet BIBOB. Doel van deze wet is malafide ondernemers buiten de deur te houden. De wet BIBOB is binnen de regio Twente van toepassing op diverse branches zoals horeca, prostitutie en coffeeshops.

Handhavingsstrategie

De burgemeester van Enschede heeft een handhavingsstrategie vastgesteld. Hierin kunt u lezen tegen welke overtreding er handhavend wordt opgetreden en op welke manier wij dat doen. Lees de handhavingsstrategie op overheid.nl.