Voor wie is het?

De regeling leerlingenvervoer is bestemd voor leerlingen die de onderstaande schoolsoorten bezoeken en voldoen aan onder andere de gestelde afstand- en leeftijdvoorwaarden.

U dient aan alle voorwaarden te voldoen voordat u in aanmerking kunt komen voor leerlingenvervoer.

Onderwijssoort en afstand

Het leerlingenvervoer is bedoeld voor leerlingen van een:

 • Bijzonder Basisonderwijs (religie of levensovertuiging) op >6 km van het woonadres
 • Speciale school voor basisonderwijs (SBO) op > 3 km van het woonadres 
 • Speciaal onderwijs (SO) op > 3 kilometer van het woonadres
 • Basis- en voortgezet (speciaal) onderwijs die op grond van hun structurele lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke of psychische handicap niet zelfstandig -ook niet onder begeleiding- met het openbaar vervoer kunnen reizen. Voor deze leerlingen  geldt geen afstandscriterium.

De afstand wordt door bepaald over de fietsroute van huisnummer woning naar huisnummer school met behulp van een routeplanner.

Andere criteria

Of uw kind in aanmerking komt voor bekostiging van vervoer per fiets (met begeleiding), openbaar vervoer (met begeleiding) of aangepast vervoer, is naast de schoolsoort en afstand, afhankelijk van nog een aantal andere factoren. Deze zijn te vinden in de

Deze factoren bepalen het wel of niet toewijzen van bekostiging en het soort vervoer dat wordt verstrekt. Bovenstaande begrippen worden hieronder nader toegelicht.

Beoordeling

Bij de beoordeling van uw aanvraag kijkt de medewerker Leerlingenvervoer o.m. naar factoren als de leeftijd en (begeleidings)mogelijkheden van het kind en reistijd naar de school.

Afstand

U kunt in aanmerking komen voor leerlingenvervoer als de afstand tussen de woning en de dichtstbijzijnde toegankelijk school meer is dan het vastgestelde afstandscriterium.
Per schoolsoort geldt een ander afstandscriterium:

 • Bijzonder basisonderwijs 6 kilometer
 • Speciaal Basisonderwijs 3 kilometer
 • Speciaal Onderwijs 3 kilometer

Naar scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs is uitsluitend vervoer mogelijk als de leerling aan de handicapscriteria voldoet en op basis daarvan aangewezen is op openbaar vervoer met begeleiding of aangepast vervoer.

De afstand wordt door bepaald over de kortste route van huisnummer woning naar huisnummer school met behulp van de routeplanner van de ANWB

Dichtstbijzijnde toegankelijke school

In de beoordeling van de aanvraag wordt er altijd gekeken naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Als u kiest voor een school verder weg, terwijl hetzelfde soort onderwijs dichterbij aangeboden wordt, dan geeft u dat geen recht op bekostiging van het vervoer van uw kind.

Leeftijd

Van een leerling van 9 jaar en ouder wordt verwacht dat deze zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen. Voor leerlingen in het speciaal onderwijs zal de Gemeente Enschede per leerling de situatie bekijken. Bijzondere omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat van de gestelde voorwaarden wordt afgeweken.

Structurele Handicap

Om in aanmerking te komen voor aangepast vervoer dient er sprake te zijn van een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicap. Een leerling met een tijdelijke handicap, zoals een gebroken arm of been, komt niet in aanmerking voor leerlingenvervoer.
Het kan echter voorkomen dat een leerling een zware operatie moet ondergaan of een meervoudige beenbreuk heeft opgelopen, waardoor hij of zij een groot gedeelte van het schooljaar niet zelfstandig kan reizen. In dat geval kan een leerling recht hebben op leerlingenvervoer.

In de beoordeling van de handicap neemt de gemeente Enschede het vervoersadvies mee van deskundigen van de school waarop uw kind ingeschreven staat. Als uw kind naar het regulier basis- of  voortgezet onderwijs gaat moet u zelf zorg dragen voor een medische verklaringen van artsen of specialisten. Als dit bewijs onvoldoende is, dan kan een medische keuring door een onafhankelijke keuringsinstantie volgen.

Let op!
Een indicatie voor het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs of een verwijzing naar het Speciaal Basisonderwijs geeft niet automatisch recht op bekostiging van het vervoer van de leerling. Als u denkt dat uw kind in aanmerking komt dat zult u zelf een aanvraagformulier en aanvullende verklaringen moeten indienen.

Reistijd openbaar vervoer

U heeft o.a. recht op aangepast vervoer als de reistijd met het openbaar vervoer langer is dan 1.5 uur (van woning tot school) en de reistijd door middel van aangepast vervoer tot de helft kan worden teruggebracht.

Openbaar vervoer ontbreekt

Daarnaast heeft u ook recht op aangepast vervoer als er geen openbaar vervoer aanwezig is naar de plaats van bestemming.

Vormen van Vervoer

Op dit moment zijn er in grote lijnen vijf vormen van bekostiging van leerlingenvervoer mogelijk:

 • Een vergoeding voor het gebruik van de fiets (en eventueel vergoeding voor de begeleider).
 • Een vergoeding voor de kosten van het openbaar vervoer (en eventueel vergoeding voor de begeleider).
 • Een kilometervergoeding voor het zelf brengen en halen van het kind.
 • Georganiseerd openbaar vervoer per grote schoolbus.
 • Aangepast vervoer met een taxi of taxibus.