Extra verlof

Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn, die zo zwaar wegen dat ouders hun kind een dag van school willen houden. Voor dit zogenoemde 'extra verlof' zijn regels opgesteld. Er zijn drie redenen voor extra verlof:

  1. De vervulling van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging;
  2. Specifieke aard van het beroep van één van de ouders
  3. Gewichtige omstandigheden.

Toelichting redenen voor extra verlof

1.  Religieuze verplichtingen

Voor het vieren van een religieuze feestdag, kan verlof worden verleend.

Als richtlijn hiervoor geldt dat maximaal één dag per verplichting vrij wordt gegeven.

Hoe werkt het?
Als een kind gebruik wil maken van deze vorm van extra verlof, dienen ouders dit minimaal twee dagen van te voren bij de directeur van de school te melden. 

2.  Specifieke aard van het beroep van ouders

Voor vakantiedoeleinden mag in één geval buiten de officiële vakanties vrij worden gegeven, namelijk als door het specifieke beroep van één van de ouders het gezin niet ten minste twee weken in een schoolvakantie met vakantie kan. In dat geval mag er éénmaal per jaar ten hoogste tien dagen vrij worden gegeven door de directeur van de school. Deze dagen mogen echter niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar vallen.

Hoe werkt het?
Deze aanvraag moet gedaan worden bij de directeur van de school en moet tenminste acht weken van tevoren worden ingediend, tenzij ouders kunnen aangeven waarom dat niet mogelijk was. Daarbij moet ook een werkgeversverklaring ingeleverd worden. Als een leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt en de leerling hierdoor pas later op school kan terugkomen, is een doktersverklaring uit het vakantieland noodzakelijk, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijkt.

Het benodigde aanvraagformulier vindt u hier:

3.  Gewichtige omstandigheden

Onder ‘gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij kan gedacht worden aan een verhuizing van het gezin ( 1 dag), het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten (ten hoogste 2 dagen) overlijden van familieleden of viering van een ambtsjubileum of huwelijksjubileum van familieleden (1 dag)

Hoe werkt het?
Een aanvraag voor verlof wegens ‘gewichtige omstandigheden’ moet zo snel mogelijk bij de directeur worden ingediend (bij voorkeur minimaal acht weken van tevoren). Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. 
Het benodigde aanvraagformulier vindt u hier:

Wie besluit er over extra verlof? 

  • Extra verlof voor 10 schooldagen of minder: De schooldirecteur neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag.
  • Extra verlof voor meer dan 10 schooldagen: De schooldirecteur stuurt de aanvraag door naar de  leerplichtconsulent van de gemeente Enschede. De consulent neemt vervolgens een besluit, na de mening van de directeur te hebben gehoord.

Bezwaar en beroep

Wanneer een verzoek om extra verlof wordt afgewezen en ouders zijn het niet eens met dat besluit, kunnen zij schriftelijk bezwaar maken. Dat bezwaarschrift kan worden ingediend bij de persoon die het besluit heeft genomen. Bij een verzoek van tien dagen of minder is dat de directeur van de school. Bij meer dan tien dagen is dat de consulent leerplicht. 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de volgende gegevens bevatten:

  • naam en adres van belanghebbende
  • de dagtekening (datum)
  • een omschrijving van het besluit dat is genomen
  • argumenten die duidelijk maken waarom men niet akkoord gaat met het besluit