Schorsing en Verwijdering

Schorsing

Een school moet beschikken over een gedragscode voor leerlingen en leerkrachten. Deze gedragscode kan ook sancties in de vorm van straf bevatten. Een schorsing is hier een voorbeeld van. De school bepaalt in welke gevallen schorsing van leerlingen aan de orde is en neemt dit op in de schoolgids. Een schorsing duurt maximaal vijf schooldagen. De leerling moet daarna in beginsel weer toegelaten te worden op school. De woorden ‘in beginsel’ betekenen dat er een apart, goed onderbouwd besluit noodzakelijk is, wanneer de schooldirecteur het besluit neemt tot een nieuwe of verlengde schorsing.

De directeur (het bevoegd gezag) informeert de leerling (wanneer jonger dan 21 jaar, dan ook de ouders ) schriftelijk over:

  • de reden en duur van de schorsing
  • de mogelijkheid van bezwaar
  • de manier, waarop dit bezwaar kenbaar gemaakt moet worden

Bij een schorsing van meer dan één dag is de directeur verplicht de Inspectie van het Onderwijs schriftelijk op de hoogte te stellen. Bovendien wordt dan ook de leerplichtconsulent geïnformeerd.

Verwijdering

Een leerling verwijderen is een uiterste maatregel waaraan strikte wettelijke voorwaarden zijn verbonden. De school zet in ieder geval de volgende stappen voordat zo'n besluit valt:

  • Het horen van de leerling (ouder dan 12 jaar) en de ouders.
  • Het horen van de groepsleerkracht (primair onderwijs)
  • Overleg met de Inspectie van het Onderwijs (voortgezet onderwijs)

Zodra het besluit tot verwijdering genomen is, zet de school de volgende stappen:

  • Schriftelijk informeren van leerling en ouders (als de leerling nog geen 21 jaar is) over de verwijdering en de reden daarvan
  • Informeren van leerling en eventueel de ouders over de manier waarop bezwaar tegen de verwijdering kunnen maken
  • Een kopie van de brief toesturen aan de Inspectie van het Onderwijs en de afdeling Leerplicht

Verwijdering op Primair onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

In het primair onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs geldt de regel dat de leerling verwijderd kan worden als de school zonder succes acht weken lang heeft gezocht naar een andere school. De school moet die zoektocht maken op grond van een inspanningsverplichting en de inspanning moet daarbij aantoonbaar zijn. Zodra een andere school bereid is gevonden om de verwijderde leerling op te nemen of na acht weken, vervalt deze inspanningsverplichting.

Verwijdering op Voortgezet onderwijs

Verwijdering uit het voortgezet onderwijs is alleen maar mogelijk wanneer een plaatsing (inschrijving) van de leerling op een andere school geregeld is. Ouders kunnen weigeren hun kind te laten inschrijven op de nieuwe school die door de oude school is gevonden. De primaire verantwoordelijkheid voor inschrijving ligt bij de ouders. Dat neemt niet de plicht van de oude school weg om te (blijven) zoeken, maar het legt de verantwoordelijkheid natuurlijk wel zwaarder op de schouders van de ouders. Het kan in theorie uiteindelijk zo ver gaan dat de ouders alle mogelijke andere scholen weigeren.

Overigens is verwijdering in de loop van een schooljaar op grond van onvoldoende vorderingen niet toegestaan.