Brede talentontwikkeling

De gemeente Enschede vindt het belangrijk dat jongeren hun talenten optimaal ontwikkelen en benutten en opgroeien tot sociaal vaardige en gezonde inwoners met goede kansen op de arbeidsmarkt. De gemeenten heeft diverse instrumenten en ondersteunt initiatieven die bijdragen bij aan de realisatie van deze visie.

In oktober 2013 is het visiedocument ‘Brede Talentontwikkeling in de Kindcentra’ vastgesteld door de gemeenteraad van Enschede. Het document is samen met partners opgesteld en biedt een houvast voor de brede talentontwikkeling voor jongeren van 0 tot 13 jaar. Ook de vorming van Kindcentra, waarbij partijen moeten werken aan één pedagogische en educatieve doorgaande lijn voor deze jongeren, sluit aan bij de nieuwe koers.

Focus op techniek, ICT, nieuwe media en gezonde leefstijl

In het visiedocument worden drie speerpunten benoemd.

1) Beroepsvizier (beroepenoriëntatie en ondernemerschap)

Jongeren ondersteunen, op het moment dat ze keuzes moeten maken ten aanzien van hun opleiding- en beroepskeuze. Zodat ze een goed beeld hebben van hun mogelijkheden en talenten én de mogelijkheden en kansen op de (Twentse) arbeidsmarkt.

2) Techniek, nieuwe media/ICT en gezonde leefstijl

De Kindcentra in Enschede gaan aan de slag met activiteiten die kinderen en jongeren beter in staat stellen om goede keuzes te maken voor een carrière met toekomstmogelijkheden. Het gaat dan om aandacht voor techniek, moderne media/ICT en ondernemerschap en gezonde leefstijl.

Het ontwikkelen van een gezonde leefstijl is voor kinderen van groot belang met het oog op een gezonde toekomst. Sport is een goed middel om sociaal gedrag, discipline en zelfstandigheid van kinderen te beïnvloeden en draagt zodoende bij om kinderen hun talenten te helpen ontdekken. Activiteiten moeten aantoonbaar bijdragen aan een gezonde leefstijl en meer zelfredzaamheid.

3) Plannen in het kader van passend onderwijs en de transitie van de jeugdzorg

Voor kinderen die opgroeien in een achterstandssituatie is het nóg belangrijker dat ze de goede keuzes maken en daarin worden uitgedaagd. Liefst vanuit positiviteit, door hen te wijzen op de mogelijkheden die ze hebben, in plaats vanuit de problemen die ze op hun pad ervaren. Met de ontwikkelingen bij Passend Onderwijs en de Transitie Jeugdzorg is er voldoende reden om opnieuw te kijken hoe we samenwerking op het grensvlak van onderwijs en zorg beter kunnen benutten