Voor- en vroegschoolse educatie

Ieder kind zoveel mogelijk kansen bieden! De gemeente Enschede wil dat elk kind een succesvolle schoolloopbaan kan doorlopen, passend bij zijn of haar capaciteiten.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) heeft als doel onderwijsachterstanden bij jonge kinderen te voorkomen en waar nodig te bestrijden. Op de peuterspeelzaal, op de kinderopvang en in groep 1 en 2 krijgen kinderen via speciale programma’s extra aandacht. Hierbij is het uiteindelijke doel om jonge kinderen op een zo hoog mogelijk niveau aan groep 3 te laten beginnen.

Indicatie en toeleiding

Kinderen met risico op achterstand krijgen tijdens de reguliere consulten op het consultatiebureau een zogenoemde ‘VVE-indicatie'. De gemeente Enschede heeft met het GGD een procedure afgesproken volgens welke indicatoren op de consultatiebureaus doelgroep peuters worden gesignaleerd, geïndiceerd en toegeleid naar aanbieders van VVE. Er wordt hierbij een ruime definitie gehanteerd om zoveel mogelijk peuters te laten profiteren van de kansen die een VVE-programma hun kan bieden.

Waar wordt VVE aangeboden?

In Enschede wordt voor- en vroegschoolse educatie aangeboden binnen de Integrale Kindcentra. Daar wordt door kinderopvangorganisaties en scholen samengewerkt aan een doorgaande lijn voor alle kinderen.

Kwaliteit, toezicht en handhaving

Enschede stelt hoge eisen aan de kwaliteit van VVE. Op verschillende manieren ondersteunt de gemeente VVE-locaties om opbrengstgericht(er) te werken, met heldere doelen, een doorgaande leerlijn van voor- naar vroegschool en inzicht in de leerontwikkeling van kinderen.

De gemeente (GGD) is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op de voorschool. Daarnaast houdt de Inspectie van het Onderwijs toezicht op de kwaliteit van VVE.