Kinderopvang

Kinderopvang geeft ouders de mogelijkheid om hun zorgtaken te (blijven) combineren met werk. De kinderopvang biedt daarnaast een veilige plaats om kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met sociale omgangsvormen en structuur. Dit kan voordat zij de leeftijd bereiken dat zij naar school gaan maar ook aanvullend hierop. 
Kinderopvang is, kortgezegd, de opvang waarvoor betaald wordt en die aan kwaliteit-eisen moet voldoen. Kinderopvang vindt plaats: 

  • op kinderdagverblijven (hieronder vallen ook de voormalig “peuterspeelzalen”);
  • op de buitenschoolse opvang;
  • door gastouders (aangesloten bij geregistreerde gastouderbureaus). 

Het oppassen door een buurmeisje of de ballenbak in een woonwarenhuis is dus geen kinderopvang. 

Kwaliteit van kinderopvang

Kinderopvang moet geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Alleen voor kinderopvang die is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang kan (onder voorwaarden) kinderopvangtoeslag worden aangevraagd. 

De gemeente zorgt voor de registratie van (nieuwe) kinderopvangvoorzieningen, zij moeten voldoen aan de eisen uit de Wet kinderopvang om geregistreerd te kunnen worden. In de Wet Kinderopvang zijn eisen opgenomen om de kwaliteit van de kinderopvang te garanderen, zodat de opvang op een pedagogisch verantwoorde manier gebeurt en aan alle veiligheidseisen voldoet.

Daarnaast ziet de gemeente er op toe dat de kinderopvangorganisaties en -voorzieningen aan alle noodzakelijke voorwaarden blijven voldoen, die goede opvang mogelijk maken. Een goede en veilige start, thuis en/of bij de kinderopvang, is de basis die elk kind verdient om zich maximaal te kunnen ontwikkelen.

Meer informatie over het hele proces vanaf aanvraag voor registratie tot en met handhaving van de Wet kinderopvang is te vinden op onze website en in ons PDFhandhavingsbeleid

Streng aan de Poort

Wilt u een voorziening voor kinderopvang starten (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of voorziening voor gastouderopvang)? Dan moet u minimaal 10 weken voor de start van de kinderopvang een aanvraag tot registratie indienen bij de gemeente waar de opvang plaats gaat vinden. 

De gemeente Enschede hanteert, in samenwerking met de GGD Twente de werkwijze ‘Streng aan de Poort’. Zo willen we ervoor zorgen dat alleen nieuwe voorzieningen voor kinderopvang worden geregistreerd, die voldoen aan alle (kwaliteit-)eisen. De werkwijze ‘Streng aan de Poort’ betekent dat de gemeente streng is in de eisen over de volledigheid van stukken bij de aanvraag. Daarnaast onderzoekt de toezichthouder kinderopvang van de GGD Twente, bij een aanvraag, de beoogde voorziening voor kinderopvang nauwkeurig. Tijdens dit onderzoek moet u laten zien dat u vanaf het moment van registratie verantwoorde kinderopvang kunt bieden, doordat u voldoet aan de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang en onderliggende regelgeving.

Streng aan de Poort betekent ook voldoen aan overige relevante regelgeving, zoals ruimtelijke regelgeving, voordat u een aanvraag tot registratie van uw kinderopvang indient. De gemeente Enschede stuurt hierop vanuit het oogpunt van veiligheid. Daarnaast mag u toch niet starten met de kinderopvang als  uw locatie nog niet voldoet aan overige relevante regelgeving. 

U moet hierbij denken aan de volgende zaken: 

  • De vestiging van uw organisatie moet passen in het bestemmingsplan van de gemeente;
  • Als u gaat bouwen of verbouwen, hebt u meestal een omgevingsvergunning voor bouwen nodig;
  • Voor een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang hebt u (in de meeste gevallen) een omgevingsvergunning nodig voor brandveilig gebruik.

Meer informatie over de werkwijze Streng aan de Poort en overige relevante regelgeving vindt u terug onder Streng aan de Poort. Op die pagina staat ook hoe u contact kunt leggen met de gemeente als u nog vragen heeft over eisen op vlak van ruimtelijke regelgeving. En u vindt hier meer informatie over eventuele kosten (leges) voor de afhandeling van aanvragen van vergunningen.  

Goed toezicht en handhaving kinderopvang

Uit de Toezichtinformatie - Jaarverantwoording Kinderopvang Enschede 2020 (pdf) blijkt dat de gemeente het toezicht en de handhaving op de kwaliteitseisen in de kinderopvang goed uitvoert. De Inspectie van Onderwijs heeft dan ook besloten om de zogenaamde A-status (‘wettelijke taken rond toezicht en handhaving op orde’) van Enschede te verlengen.

In het Jaarverslag Toezicht en Handhaving Kinderopvang Enschede 2020 (pdf) leest u hoe de gemeente Enschede het afgelopen jaar het toezicht en handhaving heeft uitgevoerd en welke ontwikkelingen er op dit vlak spelen.

 

Meer over Kinderopvang