Kinderopvang starten

Wanneer u een kinderdagverblijf (KDV) of buitenschoolse opvang (BSO) wilt beginnen, moet u een aantal zaken regelen. Onderstaand vindt u enkele regels waar u in ieder geval aan moet voldoen en wat ervoor nodig is om een kinderopvanginstelling te starten.

Stappenplan rijksoverheid

De rijksoverheid bepaalt de regels voor en eisen aan een KDV of BSO. De overheid heeft een stappenplan opgesteld, waarin de verplichte vereisten staan. Volg de instructies van dit stappenplan. Zie www.ondernemersplein.nl (en dan Bedrijf starten, Stappenplan kinderopvang starten) hoe u zich moet inschrijven en aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Streng aan de Poort

‘Streng aan de Poort’ betekent: de gemeente is streng bij het nemen van een besluit over een aanvraag en verzoekt de toezichthouder kinderopvang van de GGD om het kindcentrum intensief te onderzoeken. Het onderzoek is breed en betreft niet alleen de voorziening. De GGD kijkt bij de beoordeling ook naar de naleving van kwaliteitseisen bij eventueel andere kindercentra die u eerder heeft geopend. De GGD onderzoekt of exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang (Wko) en aanverwante wet- en regelgeving.  Zie ‘factsheet-Streng aan de Poort’, hierin zijn de belangrijkste aandachtspunten opgenomen met betrekking tot de nieuwe werkwijze.

PDFFactsheet streng-aan-de-poort.pdf

Bestemming

Het bestemmingsplan moet het toestaan dat er op een locatie een kinderopvanginstelling wordt geëxploiteerd. Bij de publieksbalie van de gemeente Enschede kunt u navragen wat de bestemming is van het pand/de grond waar u een kindercentrum wilt beginnen. Mogelijk moet er een omgevingsvergunning ontheffing voor strijdig gebruik met het bestemmingsplan worden aangevraagd. Neem hierover contact op met de publieksbalie, Voor het maken van een afspraak voor bestemmingsplaninformatie of het indienen van een ontheffing van het bestemmingsplan kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (053) 481 71 00.

Vergunning

Voor de start exploitatie van een kinderopvanginstelling moet u in het bezit zijn van een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik (gebruiksvergunning). Bij bouw of verbouw dient u tevens in het bezit te zijn van een omgevingsvergunning activiteit bouwen (bouwvergunning).

Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik

Wanneer een locatie opvang biedt aan meer dan 10 kinderen onder de 12 jaar dan dient u in het bezit te zijn van een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik (gebruiksvergunning). Bel hiervoor (053) 481 71 00.

Omgevingsvergunning activiteit bouwen

Wilt u een heel nieuw pand bouwen of een bestaand pand verbouwen dan dient u in het bezit te zijn van een omgevingsvergunning activiteit bouwen (bouwvergunning). Bel hiervoor (053) 481 71 00.

De vergunning moet zijn verleend voordat het gebruik start. Let op! De tijd voor het behandelen van de aanvraag is maximaal 26 weken.

Registratie in Landelijk Register Kinderopvang

Als uw locatie aan het bestemmingsplan voldoet en u de benodigde vergunningen geregeld heeft, kunt u een verzoek tot registratie doen van een kinderopvanginstelling in het Landelijk Register Kinderopvang. De gemeente kan dat voor u regelen. Deze registratie maakt het ook mogelijk voor ouders om voor kinderopvangtoeslag in aanmerking te komen. U moet een aanvraag insturen als u de volgende onderneming start: 

  • gastouderbureau 
  • kinderdagverblijf 
  • buitenschoolse opvang
  • peuterspeelzaal

Voor- en vroegschoolse educatie

Als u ook voorschoolse educatie wilt aanbieden, kunt u dat in uw aanvraag aangeven. Aan voorschoolse educatie worden namelijk strengere kwaliteitseisen gesteld. Volledig ingevulde formulieren kunnen worden gestuurd naar:

Gemeente Enschede
Kwaliteit Kinderopvang
Postbus 20
7500 AA  ENSCHEDE
registratiekinderopvang@enschede.nl

Wilt u gastouder worden?

Als u gastouder wilt worden moet u zich aansluiten bij een gastouderbureau. Dit bureau kan u meer informatie geven over de eisen waaraan u moet voldoen. Het gastouderbureau dient voor u de aanvraag in bij de gemeente.

Wilt u een gastouderbureau beginnen?

De overheid heeft een stappenplan opgesteld waarin de vereisten staan om een gastouderbureau te mogen starten. Volg de instructies van dit stappenplan.