Toezicht & handhaving kwaliteit kinderopvang

Toezicht op locatie

De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang. De inspecteurs van GGD Regio Twente voeren de controles uit. Zij bezoeken elk jaar onaangekondigd kindercentra (waaronder voormalig peuterspeelzalen) en gastouderbureaus. En bekijken de dagelijkse praktijk en controleren de pedagogische kwaliteit en onderstaande thema's:

  • pedagogische praktijk
  • beroepskracht-kind-ratio
  • groepsgrootte
  • beroepskwalificaties
  • verklaringen omtrent gedrag (VOG)
  • indien noodzakelijk, de voorwaarden t.a.v. de voor en vroegschoolse educatie (VVE)

Elk jaar wordt steekproefsgewijs ook minimaal het wettelijk vereiste percentage van de voorzieningen voor gastouderopvang gecontroleerd. 

Handhaving

Bij kindercentra, gastouderbureaus en voorzieningen voor gastouderopvang waar de kwaliteit onvoldoende is, kan de gemeente eisen dat er direct maatregelen worden genomen. Wordt hier niet naar geluisterd, dan kan de gemeente bestuursdwang toepassen en zelfs verbieden dat de organisatie doorgaat met de kinderopvang. De maatregelen tot handhaving staan beschreven in het Handhavingsbeleid Kinderopvang.

Handhavingsbeleid

De gemeente heeft de wettelijke taak er op toe te zien dat de opvangorganisaties aan alle noodzakelijke voorwaarden voldoen die goede en veilige opvang en daarmee de groei van talent mogelijk maken. Om de handhavingstaak efficiënt te kunnen uitvoeren, heeft de gemeente Enschede haar handhavingsbeleid opnieuw vastgesteld.  Het nieuwe handhavingsbeleid treedt in werking op 22 juni 2018.

De gemeente heeft de wettelijke taak er op toe te zien dat de kinderopvangorganisaties en voorzieningen voor kinderopvang aan alle noodzakelijke voorwaarden voldoen, zoals in de Wet kinderopvang en aanverwante regelgeving opgenomen, om goede en veilige opvang mogelijk te maken. Om de handhavingstaak efficiënt te kunnen uitvoeren, heeft de gemeente Enschede handhavingsbeleid opgesteld.

Op 19 juni 2018 heeft het College van B&W de (actuele) beleidsregels Handhaving Kinderopvang vastgesteld.

PDFBeleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Enschede