Toezicht & handhaving kwaliteit kinderopvang

Toezicht op locatie

De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang. De inspecteurs van GGD Regio Twente voeren de controles uit. Zij bezoeken elk jaar onaangekondigd kindercentra (waaronder voormalig peuterspeelzalen) en gastouderbureaus. En bekijken de dagelijkse praktijk en controleren de pedagogische kwaliteit en onderstaande thema's:

  • pedagogische praktijk
  • beroepskracht-kind-ratio
  • groepsgrootte
  • beroepskwalificaties
  • verklaringen omtrent gedrag (VOG)
  • indien noodzakelijk, de voorwaarden t.a.v. de voor en vroegschoolse educatie (VVE)

Elk jaar wordt steekproefsgewijs ook minimaal het wettelijk vereiste percentage van de voorzieningen voor gastouderopvang gecontroleerd. 

Handhaving

Bij kindercentra, gastouderbureaus en voorzieningen voor gastouderopvang waar de kwaliteit onvoldoende is, kan de gemeente eisen dat er direct maatregelen worden genomen. Wordt hier niet naar geluisterd, dan kan de gemeente bestuursdwang toepassen en zelfs verbieden dat de organisatie doorgaat met de kinderopvang. De maatregelen tot handhaving staan beschreven in het Handhavingsbeleid Kinderopvang.

Handhavingsbeleid

De gemeente heeft de wettelijke taak er op toe te zien dat de professionele kinderopvang aan alle noodzakelijke voorwaarden voldoet, zoals in de Wet kinderopvang en aanverwante regelgeving opgenomen, om goede en veilige opvang mogelijk te maken.  Daarmee leveren we ook een bijdrage aan de basis die elk kind verdient om zich maximaal te (kunnen) ontwikkelen. Om de handhavingstaak efficiënt te kunnen uitvoeren, heeft de gemeente Enschede haar handhavingsbeleid opnieuw vastgesteld. 

Op 23 juni 2020 heeft het College van B&W de actuele beleidsregels Handhaving Kinderopvang (pdf) vastgesteld. Het nieuwe handhavingsbeleid treedt in werking op 27 juni 2020.