Toezicht & handhaving kwaliteit kinderopvang

Toezicht op locatie

De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang. De inspecteurs van GGD Regio Twente voeren de controles uit. Zij bezoeken elk jaar onaangekondigd kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen. En bekijken de dagelijkse praktijk en controleren de pedagogische kwaliteit en onderstaande thema's:

  • pedagogische praktijk
  • beroepskracht-kind-ratio
  • groepsgrootte
  • beroepskwalificaties
  • verklaringen omtrent gedrag (VOG)
  • indien noodzakelijk, de voorwaarden t.a.v. de voor en vroegschoolse educatie (VVE)

Elk jaar worden steekproefsgewijs ook gastouders gecontroleerd.  

Handhaving

Bij kindercentra of gastouderbureaus waar de kwaliteit onvoldoende is, kan de gemeente eisen dat er direct maatregelen worden genomen. Wordt hier niet naar geluisterd, dan kan de gemeente bestuursdwang toepassen en zelfs verbieden dat de organisatie doorgaat met de kinderopvang. De maatregelen tot handhaving staan beschreven in het Handhavingsbeleid Kinderopvang.

Handhavingsbeleid

Beleidsregels Handhaving Kinderopvang

Op 19 juni 2018 heeft het College van B&W de nieuwe beleidsregels Handhaving Kinderopvang vastgesteld.

De gemeente heeft de wettelijke taak er op toe te zien dat de opvangorganisaties aan alle noodzakelijke voorwaarden voldoen die goede en veilige opvang en daarmee de groei van talent mogelijk maken. Om de handhavingstaak efficiënt te kunnen uitvoeren, heeft de gemeente Enschede haar handhavingsbeleid opnieuw vastgesteld.  Het nieuwe handhavingsbeleid treedt in werking op 22 juni 2018.

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Enschede