Toezicht & handhaving kwaliteit kinderopvang

De Wet kinderopvang regelt de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang. De gemeente is verantwoordelijk voor goede uitvoering en naleving van deze wet. De GGD Twente voert, in opdracht van de gemeente, het toezicht op de kinderopvang uit. Daarbij beoordeelt de GGD Twente of de kinderopvang (en de houder) aan de kwaliteitseisen voldoet. De gemeente voert zelf de handhaving (op geconstateerde overtredingen) uit.

Toezicht op locatie

In opdracht van de gemeente voeren de inspecteurs van GGD Twente de controles uit. Zij bezoeken elk jaar onaangekondigd kindercentra (waaronder voormalig peuterspeelzalen) en gastouderbureaus. Zij bekijken de dagelijkse praktijk en controleren de pedagogische kwaliteit en onderstaande thema's:

  • pedagogische praktijk
  • beroepskracht-kind-ratio
  • groepsgrootte
  • beroepskwalificaties
  • verklaringen omtrent gedrag (VOG)
  • indien noodzakelijk, de voorwaarden t.a.v. de voor en vroegschoolse educatie (VVE)

Elk jaar inspecteert de GGD Twente ook steekproefsgewijs minimaal het wettelijk vereiste percentage van de voorzieningen voor gastouderopvang. 

Handhaving

De gemeente kan, als bij een kinderopvanglocatie, gastouderbureau of gastouderopvang, een overtreding op de kwaliteitseisen wordt geconstateerd, eisen dat er (direct) maatregelen worden genomen. Wij noemen dit ‘herstellende handhaving’. De gemeente kan ook een boete opleggen, bijvoorbeeld als er sprake is van: 

  • ernstige consequenties; 
  • bij herhaaldelijke overtredingen; of
  • het niet (tijdig) voldoen aan opgelegde handhavingsmaatregelen.

Worden overtredingen niet (tijdig) hersteld, dan kan de gemeente (ook) bestuursdwang toepassen of zelfs verbieden dat de kinderopvang in exploitatie blijft. De maatregelen tot handhaving staan beschreven in de beleidsregels Handhaving Kinderopvang.

Beleidsregels Handhaving Kinderopvang

De gemeente heeft de wettelijke taak er op toe te zien dat de professionele kinderopvang aan alle noodzakelijke voorwaarden voldoet, zoals in de Wet kinderopvang en aanverwante regelgeving opgenomen. Dit om goede en veilige opvang mogelijk te maken.  Daarmee leveren we een bijdrage aan de kwaliteit van de opvang en zo aan de basis die elk kind verdient om zich maximaal te (kunnen) ontwikkelen. 

Op 23 juni 2020 heeft het College van B&W de actuele beleidsregels Handhaving Kinderopvang  vastgesteld. Het nieuwe handhavingsbeleid is in werking getreden op 27 juni 2020.