Wet Kinderopvang

De kinderopvang is geregeld in de Wet kinderopvang. Deze wet zorgt ervoor dat ouders de zorg voor kinderen met hun werk kunnen (blijven) combineren. In de wet zijn regels vastgelegd over de kwaliteit en financiering van kinderopvang. De wet regelt dat ouders zelf voor kinderopvang moeten zorgen en een overeenkomst moeten sluiten met de instelling die de kinderen opvangt. Daarnaast regelt de wet dat de kosten van kinderopvang door ouders, werkgever en het Rijk (via de Belastingdienst) gedeeld worden. De hoogte van de tegemoetkoming van het Rijk aan ouders is afhankelijk van het gezamenlijke inkomen, het aantal uren opvang, het aantal kinderen en de soort kinderopvang.

De Wet kinderopvang geldt alleen voor formele kinderopvang, dat wil zeggen: dagopvang in een kinderdagverblijf voor kinderen van nul tot vier jaar, buitenschoolse opvang voor basisschoolkinderen, opvang in ouderparticipatiecreches en opvang door gastouders via een gastouderbureau. Kosten voor opvang door buren, familie of vrienden worden niet vergoed. Ook kosten voor opvang in peuterspeelzalen en overblijven op school worden niet vergoed.

Kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst

Als u voor kinderopvangtoeslag in aanmerking wilt komen, moet u deze toeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl/toeslagen. De Formulierenbrigade kan u hiermee helpen. Bel de gemeente voor een afspraak. Het is belangrijk dat u de kinderopvangtoeslag op tijd aanvraagt, omdat het niet meer mogelijk is om met terugwerkende kracht aan te vragen. Ook als u geen kinderopvang of –toeslag meer nodig heeft, moet u zelf zorgen dat de toeslag wordt stopgezet. Geef daarom veranderingen in uw situatie, inkomen en tijdstippen van kinderopvang op tijd aan de Belastingdienst door. Zo voorkomt u dat u te veel toeslag ontvangt.

Hebt u geen werkgever, maar om sociale of medische redenen wel kinderopvang nodig? Kijk dan voor meer informatie bij het onderdeel ‘Bijzonderheden’.

Waar vind ik de kinderopvang in Enschede?

Houders van kindercentra en gastouderbureaus moeten, voordat zij van start gaan, een aanvraag tot registratie indienen in de gemeente van vestiging. Gastouderbureaus moeten voor gastouders die bij hen zijn ingeschreven een aanvraag tot registratie indienen in de gemeente waar de opvang feitelijk plaatsvindt. Er vindt vervolgens een volledigheids- en kwaliteitstoets plaats door de gemeente en de GGD. Pas wanneer het kindercentrum, het gastouderbureau of de gastouder voldoet aan alle eisen vindt inschrijving plaats in het landelijk register kinderopvang en mag er gestart worden. Het register is daarom een belangrijke informatiebron bij de keuze van opvang voor uw kinderen.

Op de website van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) vindt u alle geregistreerde kinderopvang in de Gemeente Enschede.

Waar vind ik meer informatie over kinderopvang?

Brochure Kwaliteit, toezicht en handhaving in de kinderopvang (Rijksoverheid).
Deze brochure informeert u als houder van een kindercentrum (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang) of peuterspeelzaal over het toezicht op de landelijke kwaliteitseisen en de handhaving ervan. In deze brochure vindt u informatie op hoofdlijnen en verwijzing naar achtergrondinformatie.

Over gastouderopvang is uitgebreidere en actuele informatie beschikbaar op www.rijksoverheid.nl (kies bij onderwerpen voor kinderopvang). Ook algemene informatie over kinderopvang kunt u daar vinden op www.rijksoverheid.nl.
Informatie over tegemoetkoming via de Belastingdienst: www.toeslagen.nl.

De hoogte van de bijdrage die u zelf moet betalen is afhankelijk van:

  • de prijs per uur kinderopvang
  • aantal uren kinderopvang per kind
  • uw inkomen

Kijk op de website van de Belastingdienst www.toeslagen.nl om een kostenberekening te maken.

Om voor de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang in aanmerking te komen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U moet gebruik maken van een kinderopvangcentrum of gastouderbureau dat in het landelijk register kinderopvang van de gemeente is opgenomen;
  • De gastouder die uw kind(eren) opvangt moet ingeschreven staan in het landelijk register kinderopvang;
  • U, en uw eventuele partner, moeten een betaalde baan hebben of behoren tot een (door het Rijk vastgestelde) specifieke doelgroep. Kijk voor meer informatie op www.toeslagen.nl.

Kinderopvang op sociaal-medische basis
Kinderopvang op sociaal-medische basis is alleen bedoeld voor kinderen van ouders waarvan de opvoedcapaciteit door lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke of psychische beperkingen tijdelijk te kort schiet. Dit onder voorwaarde dat er geen voorliggende voorzieningen zijn die (effectief) ingezet kunnen worden.
Er moet dus eerst onderzocht worden of kinderopvang op sociaal-medische basis ook daadwerkelijk de juiste oplossing is voor het probleem. Hiervoor kunt u terecht bij de wijkteams www.wijkteamsenschede.nl. U kunt de wijkteams ook mailen info@wijkteamsenschede.nl of bellen via 053- 4817900.

Bij kinderopvang op sociaal-medische basis draagt de gemeente bij in de kosten van de kinderopvang. De hoogte van de gemeentelijke tegemoetkoming is, net als bij de Wet kinderopvang, afhankelijk van het belastbaar gezinsinkomen.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.