Een aanvraag indienen

Download het juiste aanvraagformulier en vul dit volledig in.

Let op: Vergeet niet de gevraagde bewijsstukken te scannen of te kopiëren en bij te voegen.

Mail het ingevulde formulier naar e-mail: leerlingenvervoer@enschede.nl

Of stuur het per post naar (geen postzegel nodig):

Gemeente Enschede, t.a.v. Team Leerlingenvervoer
Antwoordnummer 119
7500 VB Enschede

Aanvraagformulier vergoeding leerlingenvervoer Speciaal Basis Onderwijs 2018-2019 (invulbaar Word-document).

Aanvraagformulier vergoeding leerlingenvervoer Primair Speciaal Onderwijs 2018-2019 (invulbaar Word-document).

Aanvraagformulier vergoeding leerlingenvervoer Voortgezet Speciaal Onderwijs 2018-2019 (invulbaar Word-document).

Wanneer beslist de gemeente over mijn aanvraag?

De gemeente besluit binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag of er een vervoersvoorziening wordt toegekend. In de tussenliggende periode bent u zelf verantwoordelijk voor het vervoer van uw zoon of dochter naar school.

Moet ik een eigen bijdrage betalen?

Als de leerling een school voor regulier basisonderwijs (met religieuze of levensbeschouwelijke richting) of speciaal basisonderwijs (SBO) bezoekt kan een eigen bijdrage worden gevraagd. Deze is afhankelijk van uw inkomen. De eigen bijdrage voor het schooljaar 2018-2019 bedraagt € 318,50

Tegemoetkoming vervoerskosten voor leerlingen uit het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.

Voor leerlingen uit het speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) die reiskosten maken, zijn er 2 regelingen. De minimaregeling en de tegemoetkomingsregeling. De hoogte van uw inkomen bepaalt op welke regeling u aanspraak kunt maken.

Aanvraag minimaregeling

Als het (verzamel)inkomen van de ouders minder bedraagt dan 120% van de bijstandsnorm en de leerling zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen, dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding. Deze wordt verstrekt in de vorm van een fiets of de vergoeding van de kosten van het openbaar vervoer.

Als u deze tegemoetkoming wilt aanvragen, dan kunt u het aanvraagformulier minimaregeling indienen (invulbaar Word-document).

Aanvraag tegemoetkomingsregeling

Als het (verzamel)inkomen van de ouders meer bedraagt dan 120% van de bijstandsnorm, dan kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de vervoerskosten boven de € 527,50

Het percentage van de tegemoetkoming is afhankelijk van uw inkomen, zoals in onderstaande tabel is weergegeven.

Inkomen in euro’s       

Bijstandsnorm tot € 32.500

Tussen € 32.500 en € 47.500

Tussen € 47.500 en € 64.000

Boven de € 64.000

Tegemoetkoming vervoerskosten

100% van de meerkosten

66% van de meerkosten

33% van de meerkosten

0% van de meerkosten

Als u deze tegemoetkoming wilt aanvragen, dan kunt u moet u het aanvraagformulier tegemoetkomingsregeling indienen (invulbaar Word-document).

Hoe kan ik bezwaar indienen?

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen.