Extra verlof

Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn, die zo zwaar wegen dat ouders hun kind een dag van school willen houden. Voor dit zogenoemde 'extra verlof' zijn regels opgesteld. Er zijn drie redenen voor extra verlof:

 1. De vervulling van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging;
 2. Specifieke aard van het beroep van één van de ouders
 3. Gewichtige omstandigheden.

Toelichting redenen voor extra verlof

1.  Religieuze verplichtingen

Voor het vieren van een religieuze feestdag, kan verlof worden verleend.

Als richtlijn hiervoor geldt dat maximaal één dag per verplichting vrij wordt gegeven.

Hoe werkt het?
Als een kind gebruik wil maken van deze vorm van extra verlof, dienen ouders dit minimaal twee dagen van te voren bij de directeur van de school te melden. 

2.  Specifieke aard van het beroep van ouders

Voor vakantiedoeleinden mag in één geval buiten de officiële vakanties vrij worden gegeven. Namelijk als door het specifieke beroep van één van de ouders het gezin niet ten minste twee weken in een schooljaar tijdens de vastgestelde schoolvakanties op vakantie kan gaan. In dat geval mag er éénmaal per jaar ten hoogste tien dagen vrij worden gegeven door de directeur van de school. Deze dagen mogen echter niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar vallen.

Om welk soort beroepen gaat het?
Bij het begrip ‘specifieke aard van het beroep’ moet u voornamelijk denken aan seizoensgebonden werk. Of werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode op vakantie te gaan. Het moet redelijkerwijs te voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen leidt. Alleen het feit dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald, is niet voldoende.

Hoe werkt het?
Deze aanvraag moet gedaan worden bij de directeur van de school en moet tenminste acht weken van tevoren worden ingediend, tenzij ouders kunnen aangeven waarom dat niet mogelijk was. Daarbij moet ook een werkgeversverklaring ingeleverd worden. Als een leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt en de leerling hierdoor pas later op school kan terugkomen, is een doktersverklaring uit het vakantieland noodzakelijk, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijkt.

Het benodigde aanvraagformulier vindt u hier:

Microsoft Office documentvakantie-buiten-schoolvakantie.doc

3.  Gewichtige omstandigheden

Onder ‘gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd, zoals:

 • Verhuizing: maximaal één schooldag.
 • Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden, maximaal tien schooldagen.
 • Het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de derde graad. In Nederland maximaal twee schooldagen indien er ver gereisd moet worden, anders maximaal één schooldag. In het buitenland maximaal vijf schooldagen. Soort bewijs: trouwkaart (indien twijfelachtig kopie trouwakte).
 • Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de derde graad: maximaal tien schooldagen. Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt.
 • Bij overlijden van bloed- of aanverwant. Soort bewijs: rouwkaart (indien twijfelachtig akte van overlijden).
  - In de eerste graad maximaal vijf schooldagen.
  - In de tweede graad maximaal twee schooldagen.
  - In de derde en de vierde graad maximaal één schooldag.
  - In het buitenland: eerste t/m vierde graad maximaal vijf schooldagen.
 • Bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders: maximaal één schooldag.

Hoe werkt het?
Een aanvraag voor verlof wegens ‘gewichtige omstandigheden’ moet zo snel mogelijk bij de directeur worden ingediend (bij voorkeur minimaal acht weken van tevoren). Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. 
Het benodigde aanvraagformulier vindt u hier:

Microsoft Office documentandere-gewichtige-omstandigheden.doc

Wie besluit er over extra verlof? 

 • Extra verlof voor 10 schooldagen of minder: De schooldirecteur neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag.
 • Extra verlof voor meer dan 10 schooldagen: De schooldirecteur stuurt de aanvraag door naar de  leerplichtconsulent van de gemeente Enschede. De consulent neemt vervolgens een besluit, na de mening van de directeur te hebben gehoord.

Bezwaar en beroep

Wanneer een verzoek om extra verlof wordt afgewezen en ouders zijn het niet eens met dat besluit, kunnen zij schriftelijk bezwaar maken. Dat bezwaarschrift kan worden ingediend bij de persoon die het besluit heeft genomen. Bij een verzoek van tien dagen of minder is dat de directeur van de school. Bij meer dan tien dagen is dat de consulent leerplicht. 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de volgende gegevens bevatten:

 • naam en adres van belanghebbende
 • de dagtekening (datum)
 • een omschrijving van het besluit dat is genomen
 • argumenten die duidelijk maken waarom men niet akkoord gaat met het besluit