Schoolverlaters PRO en VSO

Met een groot deel van de jeugd gaat het goed op school, ze behalen een diploma en bereiden zich via het onderwijs succesvol voor op zelfstandig functioneren op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Het behalen van een startkwalificatie (mbo niveau2, HAVO of VWO diploma) is belangrijk voor jongeren om zich goed voor te bereiden op hun toekomst.

Er is alleen ook een groep voor wie een startkwalificatie niet haalbaar is. Deze jongeren komen bijvoorbeeld van het Praktijkonderwijs of Voortgezet Speciaal Onderwijs. Zonder startkwalificatie ben je kwetsbaar op de arbeidsmarkt of voor vervolgonderwijs. Extra hulp en ondersteuning voor deze goede vakmensen is nodig zodat ze met succes hun vervolgstudie kunnen afronden of een baan kunnen vinden. Ieder talent verdient een kans!

Het RMC helpt

Sinds 2015 zet het Regionale Meld- en Coördinatiefunctie van de Gemeente Enschede (RMC) stevig in op het creëren van een sluitend vangnet voor voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie. Die inzet is ook succesvol. Inmiddels is het aantal voortijdig schoolverlaters met meer dan de helft gedaald!

De sluitende RMC aanpak is dan ook niet alleen van belang voor voortijdig schoolverlaters, maar voor alle jongeren in een kwetsbare positie. Zo wordt voorkomen dat jongeren tussen wal en schip vallen. Het RMC draagt hierin verantwoordelijkheid als centrale spil in de regionale samenwerking tussen de ketens onderwijs, arbeidsmarkt, zorg en veiligheid.

Schoolverlaters Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs

Met ingang van 2017 zijn de taken van de RMC verdiept, verbreed en versterkt. Het RMC richt zich door deze wijziging niet alleen op voortijdig schoolverlaters uit het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, maar ook op schoolverlaters uit het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Het RMC brengt alle jongeren in beeld die het onderwijs verlaten en heeft de verantwoordelijkheid deze doelgroep te bemiddelen naar het vervolgonderwijs, werk of (tijdelijk) zorgtraject. Het RMC coördineert de samenwerking tussen de verschillende netwerkpartners. Zij zorgt dat iedere jongere een passende plek krijgt en blijft de jongere volgen totdat hij of zij 23 jaar is geworden.

Melden van schoolverlaters door PRO en VSO

In Twente zijn afspraken gemaakt met de diverse onderwijsinstellingen over de wijze van melden van schoolverlaters. Aan het einde van het vierde leerjaar, of zoveel eerder als nodig, worden schoolverlaters gemeld bij Leerplicht/RMC met het doel dat iedereen in beeld is en niemand tussen wal en schip valt. Naast het onderwijs kunnen ook andere professionals melden, die een betrokkenheid hebben met PRO-VSO jongeren.

Meldingsformulier

Een melding van een schoolverlater door PRO/VSO bij het team Leerplicht/RMC kan via het PRO-VSO meldingsformulier. Het meldingsformulier is een gemeenschappelijk formulier van de RMC-Regio Twente.
Het 'meldingsformulier PRO en VSO' en de 'werkbeschijving meldformulier voor scholen' kunt u hier downloaden.

Microsoft Office documentRegionaal RMC meldingsformulier PRO - VSO.DOC
PDFWerkbeschrijving PRO - VSO meldingsformulier.pdf

Het meldingsformulier kunt u volledig ingevuld mailen naar rmc@enschede.nl.

Wat gebeurt er met de PRO/SO schoolverlaters

De schoolverlaters vanuit PRO/VSO worden, afhankelijk van de al ingezette dienstverlening binnen het Actieteam Jongeren besproken. Het Actieteam is een samenwerkingsverband tussen het Leerwerkloket Twente en de teams Onderwijs, Werk & Inkomen en (jeugd)Zorg van de gemeente Enschede.

Binnen het Actieteam worden alle aangemelde jongeren, eventueel via een voorschakeltraject of met een tijdelijke inkomensvoorziening, bemiddeld naar school, (leerwerk)baan of zorg.