Verzuim

Welk verzuim is er?

Binnen het schoolverzuim onderscheiden we twee soorten: absoluut en relatief schoolverzuim.

  • Absoluut verzuim wil zeggen dat een leerplichtig kind niet is ingeschreven bij een onderwijsinstelling.
  • Bij relatief verzuim staat het kind wel ingeschreven, maar is afwezig zonder geldige reden. Verzuim zonder geldige reden wordt ongeoorloofd schoolverzuim genoemd. Dit valt uiteen in wettelijk schoolverzuim en signaalverzuim.

Wat moet ik melden en wanneer?

Volgens de wet is het verplicht dat absoluut verzuim en relatief verzuim (waarbij een jongere 16 uur van de lessen in een periode van 4 weken ongeoorloofd afwezig is), gemeld worden bij de leerplichtconsulent. Gemeente Enschede en het onderwijs vinden het ook belangrijk om ook ander verzuim te melden zodat erger voorkomen kan worden. In samenwerking met het onderwijs heeft de gemeente Enschede richtlijnen opgesteld rondom het melden van schoolverzuim. Deze richtlijnen zijn vastgelegd in 2 folders (PDF). Hierin wordt beschreven wanneer u verzuim moet melden.

PDFVerzuimkaart voortgezet-en middelbaarberoepsonderwijs.pdf

Verlof zonder toestemming van school

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtconsulent wordt eveneens gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de  leerplichtconsulent te melden. De leerplichtconsulent beslist of er een proces-verbaal wordt opgemaakt.

De handhaving van de leerplichtwet is alleen mogelijk als de scholen verzuim aan de afdeling Leerplicht melden. Tijdens de schoolbezoeken zal de leerplichtconsulent  bespreken of de verzuimregistratie goed bijgehouden wordt en of de school het schoolverzuim, volgens de verzuimkaart, ook daadwerkelijk meldt. 

Hoe meld ik verzuim?

Primair Onderwijs en Speciaal (Basis)onderwijs

Melding via het verzuimregister van de Dienst Uitvoering Onderwijs.
En een verzuimoverzicht voorzien van de naam van de leerling te mailen aan leerplicht@enschede.nl.

Voortgezet- en Middelbaar Beroepsonderwijs

Melding in het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs.
En een verzuimoverzicht voorzien van de naam van de leerling te mailen aan leerplicht@enschede.nl.

 

Wat gebeurt er met de melding?

Leerplichtige leerlingen

Zodra een school melding van schoolverzuim doet, wordt dit door de Leerplicht geregistreerd. De consulent leerplicht stelt een onderzoek in naar de reden achter het verzuim. Hij/zij neemt contact op met de leerling en gaat in gesprek met de ouders/verzorgers en de school.

Als eerste zal de consulent proberen met alle betrokkenen tot een oplossing te komen die leidt tot geregeld schoolbezoek van de leerling. Om dit doel te bereiken staan de consulent verschillende interventiemethoden ter beschikking, namelijk:

  • Schriftelijke waarschuwing
  • Halt verwijzing
  • Melding Sociale verzekeringsbank (Stopzetting kinderbijslag)
  • Melding bij de Raad voor de Kinderbescherming
  • Proces-Verbaal

De afdeling Leerplicht werkt samen met het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming, de Jeugdpolitie en met het Bureau Halt, met het doel om ongeoorloofd verzuim zo nodig strafrechtelijk aan te pakken.

Niet-leerplichtige leerlingen

Jongeren tot 23 jaar, die nog geen startkwalificatie bezitten en langer dan een maand niet zijn verschenen op school, dienen te worden gemeld bij Leerplicht. Zodra deze melding wordt ontvangen, worden eerst alle gegevens van de jongere gecontroleerd. Als de school niet alle gegevens heeft aangeleverd, wordt de school hierover benaderd.
Daarna neemt de consulent, per brief of telefoon, contact op met de voortijdig schoolverlater. Als blijkt dat de jongere terug naar school is, of alsnog over een startkwalificatie beschikt en/of werk heeft, wordt de voortijdig schoolverlater als herplaatst beschouwd en volgt administratieve afhandeling.
Als blijkt dat het inderdaad gaat om een jongere zonder startkwalificatie die door zijn gedrag dreigt uit te vallen, nodigt de consulent de jongere uit voor een gesprek. Samen met de jongere en de school probeert de consulent het schoolverzuim van de jongere te stoppen. Mocht deze echter alsnog uitvallen dan wordt hij/zij binnen het Actieteam Jongeren verder begeleid met als doel scholing, werk en/of zorg.