Voortijdig Schoolverlaten

Iedereen een startkwalificatie

Ook in de regio Twente verlaten een aantal jongeren het onderwijs zonder een havo-, vwo- of mbo-diploma (niveau 2). Zonder dit diploma missen ze een ‘startkwalificatie’: het minimale onderwijsniveau dat nodig is om een goede kans te maken op geschoold werk. Want in elke sector, in elk bedrijf, zijn diploma’s nodig om door te stromen. Om te voorkomen dat deze jongeren definitief afhaken en om hen alsnog een diploma te laten halen, werken de Twentse RMC-gemeenten samen met scholen en instellingen. RMC staat voor "Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten" en is onderdeel van de afdeling Leerplicht van de Gemeente Enschede.

Melden van voortijdig schoolverlaters bij Leerplicht

Onderwijsinstellingen zijn wettelijk verplicht om voortijdig schoolverlaters te melden bij Leerplicht. De volgende instanties/personen kunnen echter ook melden:

  • jongere zelf 
  • de gemeentelijke sociale diensten
  • het Werkplein 
  • afdeling Burgerzaken van de woongemeente
  • uitzendbureaus
  • jeugdhulpverlening

Hoe gaat dat precies?

Een melding van een voortijdig schoolverlater bij de afdeling Leerplicht kan via het VSV-meldingsformulier en via het informatiesysteem Mens Centraal (Werkplein). Het VSV-meldingsformulier is een gemeenschappelijk formulier van de RMC-Regio Twente.  

Het VSV-meldingsformulier kunt u volledig ingevuld mailen naar rmc@enschede.nl. Bij het formulier vindt u tevens het handelingsplan waarin beschreven dient te worden welke acties de school tot nu toe heeft ondernomen.

Wat gebeurt er met de voortijdig schoolverlaters?

Alle voortijdig schoolverlaters, die worden aangemeld bij team Leerplicht worden binnen het Actieteam besproken. Het Actieteam Jongeren is een samenwerkingsverband tussen het Leerwerkloket Twente en de gemeente Enschede (Leerplicht/RMC, Werk & Inkomen en wijkteams). Binnen het Actieteam Jongeren worden alle aangemelde jongeren zonder startkwalificatie, eventueel via een voorschakeltraject of met tijdelijke inkomensvoorziening, bemiddeld naar school, (leerwerk)baan of zorg.