Vrijstellingen

Vrijstelling van de inschrijvingsplicht

De wet kent een aantal redenen, die ouders/verzorgers of jongeren kunnen aandragen om vrijstelling te krijgen van de inschrijvingsverplichting op een school. Er kan een vrijstelling verleend worden op grond van vier redenen:

1.  Lichamelijke of psychische ongeschiktheid 

Er kan door ouders een beroep op vrijstelling gedaan worden als jongeren op lichamelijke of psychische gronden niet geschikt zijn om tot een school te worden toegelaten.

Hoe werkt het?

Ouders kunnen een beroep doen op deze vrijstelling door een aanvraagformulier in te dienen bij de leerplichtconsulent. Daarbij moet ook een toestemmingsverklaring worden bijgevoegd, zodat een onafhankelijk arts van Ausems en Kerkvliet onderzoek kan doen. Ausems en Kerkvliet koppelt de resultaten uit het onderzoek terug aan de afdeling Leerplicht. De leerplichtconsulent stelt vervolgens vast of de kennisgeving aan de eisen van de wet voldoet. Als dat zo is, ontstaat van rechtswege de vrijstelling. Mocht het beroep niet aan de eisen van de wet voldoen, dan moeten ouders hun kind alsnog laten inschrijven op een school. Als ouders dit nalaten is er sprake van strafbaar absoluut verzuim.

Ouders moeten jaarlijks vóór 1 juli opnieuw een beroep op deze vrijstelling doen, tenzij uit een eerdere verklaring blijkt dat het kind nooit geschikt zal zijn een school of instelling te bezoeken.

De benodigde formulieren vindt u onder Documenten.

2.  Bedenkingen tegen de richting van het onderwijs

Ouders die "overwegende bedenkingen" hebben tegen de richting van het onderwijs van alle scholen of onderwijsinstellingen die binnen een redelijke afstand van hun woning liggen, kunnen een beroep op vrijstelling van de leerplicht doen. Het gaat hierbij om situaties waarin de ouders zich niet kunnen vinden in de levenbeschouwelijke of godsdienstige richting van de school. 

Hoe werkt het?

Als ouders zich beroepen op deze vrijstellingsgrond, dan moeten zij elk jaar vóór 1 juli een aanvraagformulier invullen en een verklaring afleggen over deze bedenkingen. Daarnaast mag het kind niet eerder op een school ingeschreven zijn geweest waartegen bedenkingen worden geuit. De  leerplichtconsulent stelt vast of de kennisgeving aan de eisen van de wet voldoet. Als dat zo is, ontstaat van rechtswege de vrijstelling. Zo niet, dan zijn ouders verplicht hun kind alsnog in te schrijven op een school.

De benodigde formulieren vindt u onder Documenten.

3.  Inschrijving op een school in het buitenland 

Voor kinderen die in het buitenland een school bezoeken, maar als inwoner in een
Nederlandse gemeente staan ingeschreven, dient een schoolverklaring van de school in het buitenland overlegd te worden aan de afdeling Leerplicht. Ouders en de leerplichtconsulent  dienen vóór het vertrek naar een school in het buitenland afspraken met elkaar te maken over inschrijving en schoolbezoek. 

Hoe werkt het?

De ouder moet hiervoor een aanvraagformulier indienen bij de leerplichtconsulent.

De benodigde formulieren vindt u onder Documenten.

4.  Rondtrekkend bestaan

Voor een beroep op deze vrijstellingsgrond moeten de ouders werken als kermisexploitant of circusmedewerker.

Er kan dan een vrijstelling worden verleend voor de maanden maart tot en met oktober, onder de voorwaarden dat de ouder tijdens die periode rondreist en dat het kind hen vergezelt. Daarnaast dient de afstand tussen de standplaats en de standplaats van de rijdende school groter dan vijf kilometer te zijn. De vrijstelling eindigt aan het einde van het schooljaar, waarin het kind de leeftijd van 14 jaar bereikt.

Hoe werkt het?

De ouder moet hiervoor een aanvraagformulier indienen bij de leerplichtconsulent.

De benodigde formulieren vindt u onder Documenten.

Vrijstelling kwalificatieplicht i.v.m. ander onderwijs

De leerplichtconsulent kan op grond van bijzondere omstandigheden vrijstelling verlenen als aangetoond kan worden dat de jongere op andere wijze onderwijs geniet. Ouders kunnen het aanvraagformulier “verzoek vrijstelling kwalificatieplicht”  vanwege vervangend onderwijs  indienen bij team Leerplicht van de gemeente Enschede.

De benodigde formulieren vindt u onder Documenten.

Vrijstelling vervangende Leerplicht

Aan een jongere (van  tenminste 14 jaar) waarvan is komen vast te staan dat deze niet geschikt is om volledig dagonderwijs te volgen, kan vrijstelling worden verleend . De jongere moet wel een aangepast programma volgen, hiervoor moet een plan van aanpak aan het team leerplicht worden overlegd. 

Bezwaar en beroep bij vrijstelling

Bij een vrijstelling van de kwalificatieplicht is er sprake van een beschikking in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht, waardoor de aanvrager ook het recht van bezwaar heeft. Het bezwaar moet worden ingediend bij degene die het besluit heeft genomen. In alle andere gevallen ontstaan de vrijstellingen van rechtswege waardoor er geen bezwaar en beroep mogelijk is.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de volgende gegevens bevatten:

  • naam en adres van belanghebbende
  • de dagtekening (datum)
  • een omschrijving van het besluit dat is genomen
  • argumenten die duidelijk maken waarom men niet akkoord gaat met het besluit.