Informatie voor professionals in onderwijs en jeugdhulp

Over de eigen sector heen

In een Onderwijs Jeugdhulp Arrangement (OJA) werken (speciaal)onderwijs, jeugdhulpaanbieder en de gemeente Enschede samen om het mogelijk te maken om vroegtijdig en snel ondersteuning te bieden aan kinderen en jongeren die extra hulp nodig hebben op/na school en thuis.

Via een OJA is jeugdhulp mogelijk op school, na school en thuis. Die jeugdhulp krijgen kinderen van één hoofdaanbieder die verbonden is aan de school. In tegenstelling tot de huidige situatie krijgen leerlingen (en hun ouders/opvoeders) jeugdhulp zonder individuele beschikking. De ondersteuning is groepsgericht en preventief waar het kan en individueel waar het moet.

Is er jeugdhulp nodig die de hoofdaanbieder niet kan bieden? Dan kan de hoofdaanbieder die - in overleg met de ouders/opvoeders en de school - inkopen bij een andere partij. De keuzevrijheid die ouders hebben ten aanzien van de jeugdhulpaanbieder die de jeugdhulp levert blijft ook bij een OJA bestaan.

Onderwijs en jeugdhulp worden in een OJA geïntegreerd. Hiermee wordt de ondersteuning van kinderen én van gezinnen verstevigd.

Organisatie en aansturing

Scholen hebben, in afstemming met ouders, zelf een hoofdaanbieder van jeugdhulp gekozen. De hoofdaanbieder van jeugdhulp op een school is verantwoordelijk voor het tijdig bieden van passende ondersteuning en jeugdhulp bij hulpvragen met betrekking tot opgroeien en ontwikkelen van leerlingen, afkomstig uit de gemeente Enschede. Zij doet dit samen met ouders en kind, en daar waar nodig met de school, Wijkteams Enschede en overige deskundigen.

De jeugdhulpverleners zijn in dienst van de hoofdaanbieder maar draaien mee in de schoolteams.

Met grote regelmaat komen alle OJA-scholen, de betrokken hoofdaanbieders en de gemeente Enschede samen om de voortgang te bespreken. Ook is een monitor opgezet om de opbrengsten te meten. Daarbij worden onder andere het aantal thuiszitters, de doorstroom naar (v)so, de financiën, en de tevredenheid van ouders en leerlingen gemeten.

Financiering

Met ingang van het schooljaar 2018-2019 is de gemeente Enschede gestart met Onderwijs Jeugdhulp Arrangement (OJA) op zes scholen. Dit is een proefproject voor de duur van 5 schooljaren. De gemeente financiert de hoofdaanbieder. De hoofdaanbieder ontvangt een vast subsidiebedrag voor de periode van 5 jaar. Alle vormen jeugdhulpverlening vallen onder het OJA-budget, van hulp voor psychische problemen, gedragsproblematiek, problematische thuissituaties tot en met uithuisplaatsingen en 24-uurs opnamen aan toe.

Leidende principes

  • Zorg nabij: Ondersteuning op school, op de plaats waar kinderen zich bevinden (school als werkplaats).
  • De ondersteuning gebeurt groepsgericht (en preventief) waar het kan en individueel waar het moet.
  • Sneller passende ondersteuning op maat bieden, korte lijnen met gespecialiseerde jeugdhulp.
  • Gerichte preventieve inzet om zwaardere zorg later te voorkomen (van curatief naar preventief).
  • Samenhangende ondersteuning van onderwijsondersteuning en jeugdhulp.
  • 1kind/1gezin-1plan-1regisseur.
  • Normaliseren, ontzorgen en niet onnodig medicaliseren, door onder meer het opvoedkundig klimaat te versterken in gezinnen en scholen
  • Meer ruimte voor professionals om de juiste hulp te bieden door vermindering van (administratieve) regeldruk, jeugdhulp zonder verwijzing (individuele beschikking)

Transformatie

De proefproject OJA heeft als belangrijk doel de ondersteuning voor kinderen en ouders beter te maken.

De nieuwe werkwijze is naar verwachting ook goedkoper. De OJA’s zijn een werkwijze die we werkendeweg samen verder doorontwikkelen. Dit vraagt van alle partijen, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid, enige flexibiliteit. En het vraagt ook lef.

Met de OJA’s bouwen we met enthousiasme en het volste vertrouwen aan de transformatie in het sociaal domein, aan een betere grip op de kosten van jeugdhulp en bovenal aan een goede toekomst voor de kinderen in onze stad.