Speciaal en passend onderwijs

Kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap en kinderen met gedragsstoornissen gaan naar het speciaal onderwijs. De overheid wil dat leerlingen vanuit het speciaal onderwijs waar mogelijk instromen in het gewone onderwijs. Of dat ze kunnen doorstromen naar een gewone vervolgopleiding.

Speciaal basisonderwijs in Enschede

Wanneer er bij een kind op het gebied van het leren of van het gedrag problemen zijn, en de basisschool niet de extra zorg kan bieden, wordt een leerling verwezen naar het speciaal basisonderwijs. Op deze scholen is veel individuele aandacht en de groepen zijn klein.

In Enschede zijn er drie speciale scholen voor basisonderwijs:

Als u uw kind wilt aanmelden bij één van deze drie scholen, dan verloopt dat via een reguliere basisschool. In overleg met u zal bekeken worden of uw kind het beste naar een reguliere of een speciale school voor basisonderwijs kan gaan.

Voortgezet speciaal onderwijs

Scholen voor deze groep kinderen zijn in vier clusters onderverdeeld.

 • Scholen voor visueel gehandicapte leerlingen (cluster 1)
  Enschede kent geen school voor visueel gehandicapte (voorheen blinde en slechtziende) leerlingen. Bartimeus is een organisatie die onderwijs in dit cluster verzorgt.
 • Scholen voor auditief en communicatief gehandicapte kinderen (cluster 2)
  In Enschede zijn vijf scholen voor dove en slechthorende kinderen en kinderen met ernstige taal- en spraakproblemen: de Prof. Huizingschool (SO) en Het Maatman (VSO). Deze scholen vallen onder Kentalis.
 • Scholen voor lichamelijk, verstandelijk en meervoudig gehandicapte kinderen (cluster 3)
  Dit zijn de vroegere mytylscholen, tyltylscholen, scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen, scholen voor langdurig somatisch zieke kinderen en scholen voor meervoudig gehandicapte kinderen. In Enschede zijn meerdere van dit soort scholen. Kijk voor meer informatie op de site van Attendiz.
 • Scholen voor kinderen met ernstige ontwikkelingsstoornissen (cluster 4)
  Dit zijn de vroegere scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, scholen voor langdurig psychiatrisch zieke kinderen en scholen verbonden aan een pedologisch instituut. Attendiz verzorgt het onderwijs aan deze leerlingen op meerdere scholen.

Passend onderwijs vanaf schooljaar 2014 - 2015

Het landelijk onderwijsbeleid is erop gericht om zo min mogelijk kinderen naar speciale basisscholen te verwijzen. Vanaf 1 augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht. Voor een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, moet de school een passende plek zoeken. In regionale samenwerkingsverbanden spreken de scholen voor speciaal onderwijs samen met gewone scholen af welke leerlingen ze doorverwijzen naar het speciaal onderwijs. Voor deze leerlingen geeft het samenwerkingsverband een 'toelaatbaarheidsverklaring' af die recht geeft op een plek in het speciaal onderwijs. In Enschede bestaan drie samenwerkingsverbanden:

Elk samenwerkingsverband heeft een groep deskundigen die de scholen (en ouders) adviseren bij problemen met hun kinderen.

Meer informatie over passend onderwijs en speciaal onderwijs vindt u op de website van de Rijksoverheid.