Bestemmingsplan Moskee 3 oktober in Stadsdeelcommissie Oost

19 september 2017

De gemeenteraad heeft aangegeven mee te willen werken aan de bouw van een moskee aan de Kuipersdijk. Hiervoor is een nieuw bestemmingsplan nodig omdat nu nog de bestemming bedrijven geldt voor de beoogde bouwlocatie.

Tot 13 juli 2017 heeft het ontwerpbestemmingsplan ‘Moskee Kuipersdijk’ ter inzage gelegen. Op dinsdag 3 oktober buigt Stadsdeelcommissie Oost zich over het Bestemmingsplan Moskee Kuipersdijk. Als het goed is wordt een week later, op maandag 9 oktober, het bestemmingsplan in de gemeenteraad vastgesteld.

Bestemmingsplan en zienswijzen

Er zijn 75 zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan. In de Nota van zienswijzen geven B&W antwoord op de ingediende zienswijzen. Op 3 oktober krijgen indieners van zienswijzen nog de mogelijkheid hun zienswijze toe te lichten voor de Stadsdeelcommissie Oost. Zij hebben hierover een brief gekregen. Aansluitend behandelt de Stadsdeelcommissie het bestemmingsplan en de Nota van zienswijzen.

Behandeling van bestemmingsplan

De stadsdeelcommissie Oost vergadert dinsdag 3 oktober 2017, in de hal van het ROC aan de Wethouder Beversstraat 165. Van 19.00 tot 20.00 uur is er voor indieners van zienswijzen gelegenheid om deze toe te lichten. Vanaf ongeveer 20.15 uur bespreekt de Stadsdeelcommissie het bestemmingsplan en de Nota van zienswijzen.

De agenda met vergaderstukken kunt u vinden op de website van de gemeenteraad www.raad053.nl. Op deze site wordt na afloop van de vergadering een geluidsopname van de vergadering geplaatst, die u kunt naluisteren.

Genomen stappen tot nu toe

In 2013 heeft de gemeenteraad aangegeven mee te willen werken aan de grondverkoop voor de moskee als een aantal voorwaarden is uitgezocht. Deze voorwaarden zijn uitgezocht en beschreven in de kadernotitie “Moskee met verenigingsgebouw Spaansland”. De kadernotitie is in april 2016 door de gemeenteraad vastgesteld. Het bestemmingsplan is de ruimtelijk-juridische vertaling van de afspraken uit de Kadernotitie. In het bestemmingsplan staan de voorwaarden beschreven waaraan het gebouw en ontwerp, de verkeersafwikkeling en parkeren en functies in het gebouw moeten voldoen. Over de gebedsoproep (Adhan) staan geen regels in het ontwerpbestemmingsplan.

Waarom staat er niets over de gebedsoproep in het bestemmingsplan?

Het bestemmingsplan biedt geen mogelijkheden om afspraken over de gebedsoproep vast te leggen. Daarom is in de Kadernotitie afgesproken om de gebedsoproep apart vast te leggen in een Noaberschapsovereenkomst. Hierin staan afspraken tussen moskeebestuur en de buurt (wijkraad) over de frequentie en geluidsniveau van de gebedsoproep. De Noaberschapsovereenkomst is juni 2016 tegelijkertijd met de koopovereenkomst voor de kavel ondertekend.