Bestemmingsplanwijziging

Bestemmingsplan Moskee Kuipersdijk ter inzage

Het bestemmingsplan Moskee Kuipersdijk ligt ter inzage. Tot en met 12 juli heeft u de mogelijkheid om op het bestemmingsplan te reageren.

Waarom een nieuw bestemmingsplan voor de moskee?

Op dit moment geldt de bestemming ‘bedrijven’ voor de beoogde bouwlocatie aan de Kuipersdijk. Om de bouw van een moskee mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig.

Wat staat in het bestemmingsplan?

In het bestemmingsplan staan de ruimtelijk-juridische voorwaarden beschreven waar het gebouw en ontwerp, de verkeersafwikkeling en parkeren en functies in het gebouw moeten voldoen. Het bestemmingsplan is een nadere uitwerking van de afspraken over deze onderwerpen in de ‘Kadernotitie voor moskee met verenigingsgebouw’ die door de gemeenteraad is vastgesteld in april 2016.

Waar vind ik het bestemmingsplan?

Digitaal vindt u het bestemmingsplan op de website www.ruimtelijkeplannen.enschede.nl. U kunt de bestanden downloaden via deze link.

U kunt ook een mail sturen naar vergunning@enschede.nl onder vermelding van bestemmingsplan Moskee Kuipersdijk. U ontvangt dan een pdf versie van het bestemmingsplan via mail.

Wilt u het bestemmingsplan inzien of een toelichting op het bestemmingsplan? Dat kan in het Stadskantoor (Hengelosestraat 51). U kunt hiervoor een afspraak maken via e-mail vergunning@enschede.nl. Vermeld in de mail dat u een afspraak wilt maken voor bestemmingsplan Moskee Kuipersdijk, uw naam en telefoonnummer. Het is niet mogelijk om zonder afspraak het bestemmingsplan in te zien.

Bezwaar maken tegen het bestemmingsplan

Tot en met 12 juli kunt u zienswijzen tegen het ontwerp-bestemmingsplan indienen. Dit kan schriftelijk, digitaal of mondeling.

Digitaal

Digitale zienswijzen kunt u indienen via www.enschede.nl/zienswijze. Hiervoor heeft u een DigiD of E-herkenning nodig.

Schriftelijk

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de Gemeenteraad, Postbus 20, 7500 AA Enschede. In de brief moeten de volgende zaken vermeld worden: ‘zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Moskee Kuipersdijk, uw naam, adres en uw handtekening.

Mondeling

U kunt een afspraak maken door een mail te sturen naar vergunning@enschede.nl. Geef hierin duidelijk aan dat u een afspraak wilt maken voor het indienen van uw zienswijze en vermeld uw telefoonnummer. U wordt uiterlijk de volgende werkdag gebeld voor het maken van een afspraak.

De gebedsoproep

Het bestemmingsplan biedt geen mogelijkheden om afspraken over de gebedsoproep vast te leggen. Daarom is in de kadernotitie afgesproken om de gebedsoproep apart vast te leggen in een  Noaberschapsovereenkomst.  Hierin staan afspraken tussen moskeebestuur en de buurt (wijkraad) over de frequentie en geluidsniveau van gebedsoproep. De Noaberschapsovereenkomst is inmiddels ondertekend en is te vinden op de website van de wijkraad Zuid-Oost.

Hoe gaat het verder?

In de zomerperiode worden de zienswijzen verwerkt. Waarschijnlijk wordt het bestemmingsplan in de gemeenteraadsvergadering van 9 oktober 2017 vastgesteld. Belanghebbenden kunnen dan nog 6 weken lang beroep aan tekenen bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan wordt pas onherroepelijk (definitief) als de Raad van State oordeelt dat het besluit van de gemeenteraad in stand kan blijven.

Omgevingsvergunning

Vanaf de vaststelling van het bestemmingsplan door de Gemeenteraad kan ook de omgevingsvergunning voor de bouw van de moskee met verenigingsgebouw worden aangevraagd.

Grondoverdracht

Nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden, wordt de grond voor de moskee met verenigingsgebouw aan de Islamitische Stichting Nederland geleverd.      

Terug naar de pagina Turks Cultureel Centrum.