Handhavers openbare ruimte

Handhaving van milieuwetgeving in Enschede
Hieronder leest u over strafrechtelijke handhaving van de milieuwetgeving in Enschede. De handhaver openbare ruimte is mede verantwoordelijk voor de handhaving van deze milieuwetgeving. Als ondernemer of als burger krijgt u met veel wetten en regels te maken. Deze wetten en regels zijn door de overheid opgesteld om ervoor te zorgen dat we in ons land, met elkaar, in een veilige en leefbare omgeving kunnen wonen, werken en recreëren. De gemeente Enschede hecht veel waarde aan een schone
omgeving. Daarom leest u hieronder iets over de werkwijze van de handhavers openbare ruimte.

Toezicht door de Handhavers openbare ruimte
Milieuhandhaving begint met toezicht. De medewerkers van de handhaving openbare ruimte zijn ambtenaren in dienst van de gemeente. Om strafrechtelijk te kunnen handhaven, zijn zij buitengewoon opsporingsambtenaar. De bevoegdheden hiervoor ontlenen zij mede
aan hun akte van opsporingsbevoegdheid. Deze akte biedt de mogelijkheid om strafrechtelijk op te treden tegen overtredingen van de relevante milieuwetgeving, maar ook tegen overtredingen op de Visserijwet 1963, de Wegenverkeerswet en de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen.

Werkwijze
Als er bij de gemeente Enschede een klacht over de omgeving wordt gemeld en er is een daderindicatie, dan stellen de Handhavers openbare ruimte een onderzoek in. Bij een overtreding hebben de handhavers openbare ruimte, net als de regiopolitie, de mogelijkheid hier strafrechtelijk tegen op te treden. Ook worden met de overtreder afspraken gemaakt over het ongedaan maken van de overtreding(en). Hierbij zijn de ernst en de risico's van de overtreding bepalend voor verdere sancties. Eventuele herstelkosten worden in het kader van “de vervuiler betaalt” verhaald op de overtreder. Het ministerie van Justitie bepaalt de hoogte van de boetes.

Het werk van de Handhavers openbare ruimte splitst zich in hoofdzaak op in een aantal deelgebieden.

  • Afval en verontreiniging
    Hierbij moet u onder meer denken aan het dumpen en verbranden van afval, het onjuist aanbieden van huishoudelijke- en bedrijfsafvalstoffen, weggooien van klein consumptieafval en onjuist gebruik van meststoffen.
  • Flora & Fauna
    Zoals het illegaal kappen van bomen, toezicht op jacht en stroperij en (sport)visserij, illegaal kamperen en algemeen toezicht op het buitengebied van de gemeente. Verontreiniging van oppervlaktewater. Enkele voorbeelden zijn illegale lozingen en verontreiniging van oppervlaktewater door bijvoorbeeld afval. Overtredingen van gemeentelijke verordeningen, zoals het plaatsen van handelsreclame zonder vergunning, illegaal plakken en kladden, het achterlaten vanvoertuigwrakken en het parkeren op en rijden door het openbaar groen. Het geven van voorlichting aan bijvoorbeeld wijkraden, scholen over milieuhandhaving en het werk van de Handhavers openbare ruimte . Bij de handhaving werken de Handhavers openbare ruimte nauw samen met onder andere de regiopolitie Twente, het Openbaar Ministerie, de Algemene Inspectiedienst, woningbouwcorporaties en Twente Milieu N.V

Samenwerking met Twente Milieu N.V.
De gemeente heeft de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen uitbesteed aan Twente Milieu N.V. Als Twente Milieu naar aanleiding van een milieumelding de opdracht van de gemeente krijgt om de afvalstoffen te verwijderen is het goed om te weten dat er hierbij rekening gehouden moet worden met het gescheiden ophalen van deze stoffen. Het kan voorkomen dat er voor 1 melding met diverse soorten afval meerdere keren een “uitruk” nodig is door Twente Milieu. Dit kan de afhandeltijd vertragen maar we doen uiteraard ons best om de klachten zo snel mogelijk af te handelen.

Klik hier om uw milieuklacht digitaal door te geven. Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier. Of of belt u ons op 053-4817600.